Ekşioğlu Vakfı Burs Başvuruları

Ekşioğlu Vakfı Resmi Gazete’nin 15 Haziran 1991 tarih ve 20902 sayılı nushasında yayınlanarak resmen kuruldu. Vakıf bu yıl da öğrencilere burs imkanı sağlayacak.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

 

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden Ekşioğlu Vakfı devam eden başka kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

 

 

EKLENECEK BELGELER

 

VAKFIMIZA GÖNDERİLECEK OLAN EVRAKLARIN EN BAŞ  İLK SAYFASINDA KENDİSİNİN, VESİKALIK RESMİ, KİMLİK BİLGİSİ OKUYACAĞI BÖLÜM SINIF, İRTİBAT BİLGİLERİ ,BANKA BİLGİSİ VE İBAN NUMARASI YAZILMALI , AİLESİ HAKKINDA İSE KISA BİLGİ OLMALIDIR. BAŞVURU SAYFASININ YADA EVRAKLARIN EKSİK OLMA  DURUMUNDA YAPILAN BAŞVURU GEÇERSİZ SAYILACAK VE KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

 • LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet),
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
 • Geliri  olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
 • Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 • Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 • Yukarıda belirtildiği gibi Vakfımıza gönderilecek olan evrakların en baş  ilk sayfasında kendisinin, vesikalık resmi, kimlik bilgisi okuyacağı bölüm sınıf, adres ve iletişim bilgileri ,banka bilgisi ve iban numarası yazılmalı , ailesi hakkında ise kısa bilgi olmalıdır. Başvuru sayfasının yada evrakların eksik olma  durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öncelik Yetim ve Öksüz , Şehit ve Gazi Çocukları  anne -baba ayrı olan ve İhtiyaç sahibi çocuklara verilecektir.
 • Bir başka kurumdan burs alanlar Ekşioğlu Vakfının  bursuna başvuramaz.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar Ekşioğlu Vakfı bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 • Ekşioğlu Vakfından bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesap bilgilerinden doğan yanlışlıklar vakfımızı ilgilendirmemektedir . Verdiğiniz hesap numaraları yanlış olduğu taktirde , bursunuz iptal edilecektir.Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 10:00 – 12:30 saatleri arasında  0532 580 84 23 numaralı  telefonu arayabilirsiniz.
 • SON BAŞVURU TARİHİ 30 AĞUSTOSTUR. EVRAKLARI VAKFA GÖNDERMEYENLERİN BURS BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR

 

 

Burs Verilebilecek Öğrenciler

 1. Ön lisans
 2. Lisans
 3. İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar (İntibak programı hariç)
 4. Yüksek Lisans (ek dil hazırlık sınıfı dahil)
 5. Vakıf Üniversitesi burslu öğrencileri
 6. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler

 

 

Burs Verilemeyecek Öğrenciler

 

 1. Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm bulunan kurum ve kuruluşlardan burs almakta olan öğrenciler,
 2. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler,
 5. Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler,
 6. Bir yükseköğretim kurumundan ek dil dışında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
 7. Vakıf Üniversitesi burssuz öğrencileri
 8. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 9. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM – Burs Tahsis İşlemleri

 

Burs Başvurusu:
Madde 8 –
 Burs almak isteyen öğrenciler, Burs Komisyonu tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre başvuruda bulunurlar. Öğrenci Bursları komisyonu, gerekli evrakları inceler ve burs alma özelliklerini taşıyan adaylarla senede bir kez hazırlamış oldukları formdan sorular sorarak sözlü mülakat yapar ve burs hakkı kazanan öğrencileri seçer Burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir.Liste Ekşioğlu vakfı meclisinde veYönetimKurulundagörüşülerekkesinleşir.

 

 

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği:
Madde 9 –
 Öğrencinin vakfa başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Sekreterliğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

 

 

Belge İsteme:
Madde 10
 – Vakıfa burs almak için başvuruda bulunan Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Sekreterliğe vermekle yükümlüdür.

 

 

Belge İncelemesi:
Madde 11 –
 Öğrencilerden alınan belgeler Burs Komisyonu tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

 

 

Dernekçe Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi:
Madde 12 – Vakıfça burs verilecek öğrenciler, Ekşioğlu Vakfı Meclisi ve Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir.

 

 

Taahhütname İsteme:
Madde 13
 – Burs tahsisi yapılan öğrenci, Burs Komisyonu tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayarak Sekreterliğe vermekle yükümlüdür.

 

 

Tahsis ile İlgili İtirazların İncelenmesi:
Madde 14 –
 Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, hak kazanan öğrencilerin listesinin Vakıfta ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.

 

 

Burs Dosyası Açılması ve Burs Numarası Verilmesi:

Madde 15 – Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

 

 

Belge ve Durum Araştırması:
Madde 16 –
Vakıf gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM – Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Verilmesi ve Süresi:
Madde 17 –
 Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilip verilmeyeceğine Ekşioğlu Vakfı Meclisi ve Yönetim Kurulu karar verir. (heryıl okul bitene kadar verilip verilmeyeceği)

 

 

 

Başarı Durumunun Bildirilmesi:
Madde 18 –
 Vakıftan burs alan öğrenciler, Öğretim Kurumlarından alacakları başarı durum belgelerini her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Sekreterliğe vermekle yükümlüdürler. Belgeleri bu tarihe kadar tamamlanamayan öğrenciler için, Ekşioğlu Vakfı Meclisi ve Yönetim Kurulu karar vermiş olduğu fon miktarı aşılmadan yeniden değerlendirme yapılabilir.

 

 

Öğretim kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi:
Madde 19 –
 Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

 

 

Dikey Geçiş Halinde Burs Verilmesi:
Madde 20 –
 Vakıftan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

 

 

Zamanında Ödenemeyen Burslar:
Madde 21
 – Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Vakfın işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen burs, geriye dönük ödenebilir, bunun kararını Ekşioğlu Vakfı Meclisi ve Yönetim Kuruluverecektir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM – Bursun Kesilme Durumları

 

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi:
Madde 22  –  
Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.

 

 

Öğretim kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 23 – 
Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, izin aldığı ya da kaydını dondurduğu tarihten itibaren kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir.

 

 

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 24 –
 Çeşitli sebeplerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarınödenmesine devam edilir.

 

 

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 25 –
 Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve tekrar burs hakkı kazanamaz.

 

 

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 26
 – Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

 

 

Öğretim Kurumlarından Disiplin Cezası Alma Sebebiyle Bursun Kesilmesi:
Madde 27 –
 Üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, bıçak vb. her tür kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulundurma ve/veya yasaya aykırı madde kullanan ve/veya başka sebeplerle öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM – Bursun Tahsili

Madde 28 – Bu Yönetmeliğin 15. ve 27. maddeleri uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Vakfa geri ödemek zorundadır

 1. Yasal faiz  tefe tüfe ye göre hesaplanır ve öğrenciden geri talep edilir.
 2. Öğrencinin ödeyeceği burs borcu, her halûkarda öğrencinin öğretimi süresince Vakıftan aldığı toplam burs miktarının 3 katını geçmeyecektir.
 3. Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Vakfa geri ödemek zorundadır
 4. Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burs Vakıf hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.
 5. Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı burslar Vakıf hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM – Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 29
 – Bu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Burs Komisyonu yetkilidir.

Yürürlük:
Madde 30 – 
Bu Yönetmelik 2012  tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 31 –
 Bu Yönetmelik hükümlerini Sayman ile Burs Komisyonu Başkanı birlikte yürütür
 

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu