KPSS

ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 Konuları-Soru Dağılımları

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak alanlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında ÖSYM tarafından 2019 yılında;

 

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacaktır.

 

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında ÖABT ilk kez yapılacak.

 

ÖABT’de adaylara önceki senelerde 40 Alan Bilgisi , 10 Alan Eğitimi olmak üzere toplam 50 Soru soruluyordu ve 75 dakika süre veriliyordu.

 

ÖABT’de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 sorudiğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süresi bu doğrultuda belirlenecektir.

 

ÖABT SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ KONULARI 

 

1. Tarih Metodolojisi

i)     Tarihin Tanımı

ii)    Tarihin Kaynakları

iii)   Modern Tarih Yazım Aşamaları

iv)   Tarih Yazım Anlayışları

v)    Tarihe Yardımcı Bilimler

 

2. Tarih Öncesi Çağlar

i)     Tarihi Çağlara Ayırmak

ii)    Paleolitik Çağ

iii)   Mezolitik Çağ

iv)   Neolitik Çağ

v)    Kalkolitik Çağ

3. İlk Çağ Uygarlıkları

i)     Ön Asya Uygarlıkları

(a)  Mezopotamya Uygarlığı

(b)  Anadolu Uygarlığı

(c)  Mısır Uygarlığı

ii)    Yakın Doğu Uygarlığı

iii)   Akdeniz Uygarlıkları

(a)  Doğu Akdeniz Uygarlıkları

(b)  Ege ve Yunan Uygarlığı

(c)  Helen Uygarlığı

(d)  Roma Uygarlığı

iv)   Asya Uygarlıkları

(a)  Çin Uygarlığı

(b)  Hint Uygarlığı

 

4. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

i)     Türk Tarihine Giriş

ii)    Türk Devletleri ve Toplulukları

(a)  İskitler

(b)  Hunlar

(c)  Göktürkler

(d)  Uygurlar

(e)  Kırgızlar

(f)   Türgişler

(g)  Karluklar

(h)  Oğuzlar

(i)    Sabarlar

(j)    Kimekler

(k)  Avarlar

(l)    Hazarlar

(m)  Başkırtlar

(n)  Peçenekler

(o)  Uzlar

(p)  Kumanlar

(q)  Bulgarlar

iii)   Bozkır Uygarlığı

 

5. İslam Tarihi

i)     VI. Yüzyıl Başlarında Dünya

ii)    İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılması

iii)   Dört Halife Dönemi

iv)   Emeviler

v)    Abbasiler

(a)  Tavaif-i Müluk

vi)   İslam Uygarlığı

vii)Müslüman Türkler

(a)  Türklerin İslam’ı Kabulü

(b)  Abbasi Devleti’ndeki Türkler

 

6. İlk Müslüman Türk Devletleri

i)     İdil Bulgarları

ii)    Karahanlılar

iii)   Gazneliler

iv)   Büyük Seklçuklu Devleti

v)    Harezmşahlar

vi)   Atabeylikler

vii)Kültür ve Uygarlık

 

7. XIII – XV. Yüzyıllar Arasında Türk ve Moğol Devletleri

i)     Orta Asya

ii)    Suriye ve Mısır

iii)   Türkistan

iv)   İran

v)    Hindistan

 

8. Türkiye Tarihi

i)     Anadolu’nun Fethi

ii)    I.Beylikler Dönemi

iii)   Anadolu Selçuklu Devleti

iv)   II.Beylikler Dönemi

v)    Kültür ve Uygarlık

 

9. Avrupa Tarihi

i)     Orta Çağ Tarihi

(a)  Kavimler Göçü

(b)  Feodalizm

(c)  Siyasi Gelişmeler

(d)  Haçlı Seferleri

(e)  Bilim ve Sanat Alanında Gelişmeler

ii)    Yeni Çağ Tarihi

(a)  Teknik Gelişmeler ve Coğrafi Keşifler

(b)  Rönesans

(c)  Reform

(d)  Siyasi Gelişmeler

(e)  Bilim ve Sanat Alanında Gelişmeler

iii)   Yakın Çağ Tarihi

(a)  ABD’nin Bağımsızlığını Kazanması

(b)  Fransız İhtilali

(c)  Viyana Kongresi

(d)  1830 ve 1848 İhtilalleri

(e)  Almanya ve İtalya’nın Siyasi Birliğini Sağlaması

(f)   Sanayi İnkılabı

(g)  Sömürgecilik ve Bloklaşma

 

10. Osmanlı Tarihi (XIX. Yüzyıla Kadar)

i)     Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

ii)    Gazi Osmanlı Hükümdarları

iii)   XVI. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri

iv)   XVII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri ve Çeşitli Alanlarda Bozulma

v)    XVIII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri ve Islahat Çabaları

 

11. Klasik Osmanlı Devlet Teşkilatı

i)     Saray Teşkilatı

ii)    Merkez Teşkilatı

iii)   Taşra Teşkilatı

iv)   İlmiye Teşkilatı

v)    Askerî Teşkilat

vi)   Torak Sistemi

vii)  Osmanlı Ekonomisi

viii)  Ulaştırma ve Haberleşme Sistemi

ix)   Osmanlı Toplum Yapısı

 

12. Klasik Osmanlı Bilim ve Sanatı

i)     Eğitim Sistemi

ii)    Bilim ve Bilim İnsanları

iii)   Klasik Osmanlı Sanatı

 

13. Osmanlıda Islahatlar ve Demokratikleşme Çabaları

i)     II.Mahmut Dönemi

ii)    Tanzimat ve Islahat Fermanları

iii)   I.Meşrutiyet Dönemi

iv)   İstibdat Dönemi

 

14. XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

(a)  II.Meşrutiyet dönemi (24 temmuz 1908)

(b)  II.Meşrutiyet dönemi siyasi partileri

(c)  Dağılmayı önleme çabaları

ii)    Siyasi gelişmeler

(a)  Trablusgarp Savaşı (1911–1912)

(b)  Balkan Savaşları (1912-1913)

(c)  I.Balkan Savaşı (1912)

(d)  II.Balkan savaşı (1913)

iii)   I.Dünya Savaşı (1914-1918)

(a)  Savaşın Nedenleri Ve Başlaması

(b)  Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi (12 Kasım 1914)

iv)   Osmanlı Devleti’nin Cepheleri

(a)  Kafkasya Cephesi

(b)  Çanakkale Cephesi

(c)  Süveyş Kanal Cephesi

(d)  Suriye-Filistin Cephesi

(e)  Irak-Basra Cephesi

(f)   Hicaz-Yemen Cephesi

(g)   Diğer Cepheler

(h)  Gizli Antlaşmalar

(i)    Wilson İlkeleri (8 ocak 1918)

(j)    Ateşkes antlaşmaları

(k)  I.Dünya Savaşı’nın sonuçları

v)    Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

(a)  Barış Antlaşmaları

(b)  Anadolu’nun İşgali

(c)  İşgaller Sonrası Tepkiler

(d)  Raporlar

vi)   Cemiyetler ve faaliyetleri

(a)  Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Mili Cemiyetler)

vii)Türk istihbarat teşki­latları

(a)  Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

(b)  Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler

viii)       Milli Mücadele Dönemi’nde Basın-Yayın

 

15. Millî Mücadele Hazırlık Dönemi

i)     Kuva-yı milliye

ii)    Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkmadan Önceki Faaliyetleri

iii)    Samsun’a Çıkış (19 Mayıs 1919)

iv)   Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)

v)    Amasya Genelgesi-Tamimi (22 Haziran 1919)

vi)   Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

vii)Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

viii)       Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)

ix)   Sivas Komutanlar Toplantısı (16–28 Kasım 1919)

x)    Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

xi)   Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması (12 Ocak 1920)

xii)Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920)

xiii)       İstanbul’un İşgali ve Mebuslar Meclisi’nin Dağıtılması

xiv)       Diğer Kongreler

 

16. I.TBMM Dönemi

i)     I.TBMM’nin Açılışı ve Özellikleri

ii)    I.TBMM’de Gruplar

iii)   Millî Mücadelenin Mali Kaynakları

iv)   TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

 

17. Millî Mücadele Muharebeler Dönemi

i)     Cepheler

ii)    Millî Mücadele Dönemi’nin Siyasi Aşaması

 

18. Atatürk Devrimleri

i)      Türk İnkılâbının Amacı ve Özellikleri

ii)     Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar

iii)    Cumhuriyet Dönemi İsyanları Ve Bazı Önemli Olayları

iv)   Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar

v)    Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar

vi)   Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar

vii)  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar

viii)  Ulaştırma ve Haberleşme Alanındaki Gelişmeler

ix)   Sağlık Alanındaki Gelişmeler

x)    Güzel Sanatlar Alanındaki Gelişmeler

 

19. Atatürk İlkeleri

i)     Atatürkçülüğün Temel Özellikleri

ii)    Atatürk ilkeleri

 

20. 1923 – 1938 Arası Türk Dış Politikası

i)     Türk Dış Politikasının Esasları

ii)    Dış Politika İlkeleri

iii)   1923 – 1932 Dönemi Dış Politika

iv)   1923 – 1939 Dönemi Dış Politika

 

21. XX. Yüzyıl Başların Dünya

i)     I.Dünya Savaşı

ii)    SSCB’nin Kurulması ve Orta Asya

iii)   Ortadoğu’da Mandater Yönetimler

iv)   Uzakdoğu’daki Gelişmeler

v)    1929 Ekonomik Krizi

vi)   İki Savaş Arası Dönem

vii)II.Dünya Savaşı

viii)       II.Dünya Savaşı Sırasında Türkiye

 

22. Soğuk Savaş Dönemi

i)     Doğu Bloku

ii)    Batı Bloku

iii)   Ortadoğu’daki Gelişmeler

iv)   Uzakdoğu’daki Gelişmeler

v)    Güney Asya ve Afrika’daki Gelişmeler

vi)   Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye

 

23. Yumuşama Dönemi

i)     Yumuşama Dönemi Gelişmeleri

ii)    Yumuşama Dönemi’nde Türk Dış Politikası

iii)   Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’deki Gelişmeler

 

24. Küreselleşen Dünya

i)     SSCB

ii)    Batı Avrupa

iii)   Balkanlar

iv)   Ortadoğu

v)    Dünya

vi)   Türkiye

COĞRAFYA

 1. Dünyanın Şekli Ve Hareketleri
 2. Harita Bilgisi
 3. İklim Bilgisi
 4. Bitki Ve Toprak
 5. Yer Şekilleri
 6. Nüfus Ve Yerleşme
 7. Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası
 8. Çevre Ve Toplum
 9. Siyasi Coğrafya
 10. Ülkeler Coğrafyası

VATANDAŞLIK

 1. Temel Hukuk Bilgisi
 2. 1982 Anayasası
 3. 1982 Anaysası Temel Hak ve Hürriyetler
 4. Yasama
 5. Yürütme
 6. Yargı
 7. İdare Hukuku

SİYASET BİLİMİ

 1. Siyaset
 2. Siyasal Düşünceler Tarihi
 3. Devlet
 4. Hükümet  Sistemleri
 5. İnsan Hakları
 6. Siayaset Bilimine Temel Yaklaşımlar
 7. Siyasi Partiler
 8. Baskı ve Çıkar Grupları
 9. Kamuoyu
 10. Elitler
 11. İdeoloji
 12. Çağdaş Siyasi İdeolojiler
 13. Sosyal Bilimler
 14. Sosyal Bilgiler
 15. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

FARK DERSLERİ

EKONOMİ

 1. Temel Ekonomik Kavramlar
 2. Piyasa mekanizması
 3. Milli Gelir, Ekonomik Büyüme, İstihdam
 4. Para ve Bankacılık
 5. Ödemeler Dengesi ve Dış ticaret
 6. Uluslararası ekonomik kuruluşlar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur. Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz www.unikampus.net
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.
Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.
İyi Çalışmalar Dileriz
unikampus.net

Close