MSB’den Askeri Hekim olma Fırsatı

MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesine bayan ve erkek öğrenci alacak. 

 

Öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak ve öğrencilerin emeklilik hakları öğrencilikle birlikte başlayacak.

 

Ayrıca öğrencilere eğitim süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayar ve harçlık verilecek.

 

 

 

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTESİNE BİRİNCİ SINIFA ALINACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

 

 

MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesine bayan ve erkek öğrenci alınacaktır. Adayların, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarından MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp veya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültelerini tercih işlemlerini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar başvuru yapabilirler.

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
 3. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması,
 4. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
 6. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
 7. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması,
 8. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,
 9. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile kasıtlı bir suçtan hükümlü bulunmamak,

 

 1. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

 

 1. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

 

 1. Yaş ve sağlık durumu koşulları;
 • Yaş Durumu: 30 Ağustos 1997 tarihinden sonra doğmuş olmak ve en fazla 21 yaşında olmak, 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (30 Ağustos 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar. Yaş koşulu tutmadığı halde MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanını kazananların başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM Başkanlığı’nca da diğer tercihlerine yerleştirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.
 1. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır.
 2. Vücut yapısı düzgün olmalı,
 3. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak,
 4. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamalı,
 5. Renk körü olmamalı,
 6. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı vb. hastalıklarından herhangi birine yakalanmamış olmamalıdır.
 7. Boy ve kilo sınırları aşağıda tabloda belirtilen şekilde olacaktır.
 8. Her iki gözdeki ayrı ayrı görme kusurları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. (Askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar engel değildir.
 9. Klinik olarak anlamlı olmayan semptomsuz total bilirubin değeri yüzde 2 mg/dl kadar olanlar engel değildir.
 10. Kardiyak fonksiyon bozukluğu yapmamış minimal kalp kapak yetmezlikleri engel değildir.
 11. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomları (1 cm’e kadar olan hemanjiomlar – 1 cm dahil) ve benign tümörleri, her türlü kistleri (1 cm’e kadar olan basit kistler – 1 cm dahil) ile kot kenarını geçmeyen splenomegaliler (kot kenarını ve 135 mm’yi geçmeyen – 135 mm dahil  idiyopatiksplenomegaliler) MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına girmeye engel değildir.
 12. Sağlık Bakanlığı tarafından; TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık Kurulu’ndan “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak.
 13. Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 yılında mezun olmak,
 14. Yükseköğretim Kurumları Sınavında MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne MSB nam ve hesabına kayıtları yapılamaz.
 15. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.
 16. Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı, intibak eğitimi süresince “öğrenciliğe devam edemez” sağlık raporu alması, intibak eğitiminde başarısız olması veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğreneceklerdir.
 17. MSB Nam ve Hesabına SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerden intibak eğitimi sırasında veya intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin SBÜ ile de ilişikleri kesilir.
 18. Askeri öğrenci olma vasfını kaybeden öğrencilerin (iki yıl üst üste sınıfta kalma, istifa, disiplin, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması vs.) SBÜ ile ilişkileri kesilir.
 19. Adaylar, YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda “YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz?” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir.
 20. Sınavlarda MSB nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, msb.gov.tr  adresinde duyurulacaktır. Adaylar,  hazırlanması gereken evrakları, www.msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayacaklardır.  Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılmaz.

 

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SBÜ GÜLHANE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTELERİNE BİRİNCİ SINIFA ÖĞRENCİ ALIMI FAALİYET TAKVİMİ

 

 

S.

NO.

FAALİYET TARİH
1 Başvuru duyurularının MSB ve SBÜ internet sitelerinde yayınlanması 01 Mart- 31 Ağustos 2018
2 Yükseköğretim kurumları sınavına giriş 23 Haziran 2018
3 Yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarının açıklanması 31 Temmuz 2018
4 MSB tarafından ön fiziki kontrol (Boy, kilo oranı), fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturmasının tamamlanması 10 – 12 Eylül 2018
5 Sağlık kurulu rapor işlemleri 13 -19 Eylül 2018
6 MSB tarafından başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul işlemleri 20 – 24 Eylül 2018

 

 

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SBÜ GÜLHANE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTELERİNE BİRİNCİ SINIFA ÖĞRENCİ ALIMI FAALİYETİ KONTENJANLARI

 

ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK SINIFLAR GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ      (ANKARA) SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTESİ          (İSTANBUL) TOPLAM GENEL TOPLAM
ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN
1 140 10 90 10 230 20 250

 

 

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi için daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler; gulhanetip.sbu.edu.tr/GenelBilgiler/FakulteTanitimi adresini,

SBÜ Tıp Fakültesi için daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler;  tip.sbu.edu.tr/GenelBilgiler/FakulteTanitimi adresini, ziyaret edebilirler.

 

 

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SBÜ GÜLHANE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ TIP FAKÜLTELERİNE BİRİNCİ SINIFA ALINACAK KONTENJANLAR İÇİN BOY-KİLO SINIRLARI

 

 

S.Nu. BAYANLAR İÇİN S.Nu. ERKEKLER İÇİN
Boy

(cm)

Ağırlık Alt Sınırı

(kg)

Ağırlık Üst Sınırı

(kg)

Boy

(cm)

Ağırlık Alt Sınırı

(kg)

Ağırlık Üst Sınırı

(kg)

1 149 42 57,7 1 162 49,8 68
2 150 42,7 58,5 2 163 50,4 69
3 151 43,3 59,2 3 164 51 72
4 152 43,8 60 4 165 52 72
5 153 44 60 5 166 52 72
6 154 45 61 6 167 53 73
7 155 45 62 7 168 54 73
8 156 46 63 8 169 54 74
9 157 46 63 9 170 55 75
10 158 47 65 10 171 56 76
11 159 48 65 11 172 56 77
12 160 48 66 12 173 57 78
13 161 49 67 13 174 58 79
14 162 49 68 14 175 58 80
15 163 50 69 15 176 59 81
16 164 51 69 16 177 60 81
17 165 51 70 17 178 60 82
18 166 52 70 18 179 61 83
19 167 53 71 19 180 62 84
20 168 53 73 20 181 62 85
21 169 54 74 21 182 63 86
22 170 54 75 22 183 64 87
23 171 55 75 23 184 64 88
24 172 56 76 24 185 65 89
25 173 56 77 25 186 66 90
26 174 57 78 26 187 66 91
27 175 58 79 27 188 67 92
28 176 58 80 28 189 68 93
29 177 59 81 29 190 69 94
30 178 60 82 30 191 70 95
31 179 60 83 31 192 70 96
32 180 61 84 32 193 71 97
33 181 62 85 33 194 72 98
34 182 62 86 34 195 72 99
35 183 63 87 35 196 73 100
36 184 64 88 36 197 74 101
37 185 64 88 37 198 75 102
38 186 65 89 38 199 75 103
39 187 66 90 39 200 76 104
40 188 67 91 40 201 77 105
41 189 67 92 41 202 78 106
42 190 68 93 42 203 78 107
43 191 69 94 43 204 79 108
44 192 70 95 44 205 80 109
45 193 70 96 45 206 81 110
46 194 71 97 46 207 81 111
47 195 72 98 47 208 82 112
48 196 72 99 48 209 83 114
49 197 73 100 49 210 84 115
50 198 74 101 50
51 199 75 102 51
52 200 76 104 52

 

 

 

AÇIKLAMA:

1)    19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hak kında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2)    19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3)    Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4)    Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

 

 

YÖK Geçiş Sınavı ile MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakülteleri Birinci Sınıflarına Alınacak Öğrenciler için Başvuru ve Giriş Koşulları içinTıklayınız.

 

Afiş İçin Tıklayınız.

 

Broşür için Tıklayınız.

 

Video için tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.