2023 MSÜ Sınavı Başvuru Şartları Neler ? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başvuru Koşulları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru Kılavuzundan alıntılanarak koşullar şunlardır. MSÜ Sınav Başvuru kılavuzundan da son halini kontrol etmenizi öneririz.

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve
sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine
durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir
haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların sınava başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC
olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun
olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp
Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya
dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar
başvuramazlar.).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.
6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme
Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ile 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan
türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış
olmak,

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2023-YKS
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim
aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci
adaylıkları sonlandırılır,
ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı
Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın
altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.
8) Kendisinin;
a) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya
zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı
suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu,
kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet,
iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan
yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun
bırakmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı
madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri
tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir
adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
c) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya
aracılık vb. fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve
görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle
hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı
idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
ç) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı
olmamak,
d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
e) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmamakta olmak,
f) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,
g) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
ğ) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı
okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak (intibak eğitimi hariç), diğer okullardan
disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası
almamış olmak,

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
ı) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,
i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
j) On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
l) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak,
m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
9) Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 31/10/2016 tarihli
ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam
teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik
esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye
Elverişlidir” raporu almak.
10) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler
ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi
Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek
Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz
yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul etmek.
11) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.
12) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya
öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için
asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo
sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki
değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
DİKKAT: Harp Okulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT);
Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar,
hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

2023-MSÜ Başvuru Kılavuzu

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.