Organik Kimya Karma Not

Organik Kimya Karma Not

 

Formik asit aldehit özelliği gösterir,fehling ve tollense etki ederler

 

Fonksiyonel gruplarda karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalır

 

Ketonlar aseton hariç polimerleşmezler

 

Benzen ve türevleri katılma tepkimesi vermez

 

2 mol alkolden su çekilirse eter olur

 

Aynı karbonlularda en yüksek kaynama noktası karboksilli asit > alkol > aldehit > keton > eter > hidrokarbonlar

 

Aldehit ketonlar halojenlerle tepkime vermez

 

Alkenlere su katılırsa alkol olur,alkollerden su çekilirse alken olur

 

Asetilene su katılırsa asetaldehit olur,diğer alkinlere su katılırsa keton olur

 

Hidrokarbonlarda dallanma arttıkça kaynama düşer

 

Alkenler ve alkinler bromlu suyun rengini giderirler

 

Uç alkinler AgNO3’ü indirgerler,iç alkinler bu tepkimeyi vermez (Uç Alkin üçlü bağ içeren herhangi bir karbon atomuna hidrojen bağlı olan alkindir )

 

Alkenler kmno4 le diol oluşturur

 

Organik asitlerden formik asit yükseltegenerek co2 olur (bir tek formik asit yükseltgenir ve formik asit en kuvvetli organik asittir)

 

Eterlerde r1-O-r1 ise yani aynı ise basit eter,r2-O-r1 yani farklıysa karışık eter olur

 

 

2.KISIM ÖNCÜLLÜ SORULARDA

1 mol monoalkollerin na, k ile tepkimesinden 0,5 mol h2

1 mol dialkollerin na, k ile tepkimesinden 1 mol h2

1 mol trialkollerin na, k ile tepkimesinden 1,5 mol h2 açığa çıkar.

 

Keto grubu içeren karbonhidratlar fehling tollense etki etmez ama fruktoz  yani ketoheksoz hariç

 

Benzaldehit fehlinge etki etmez ama tollense etkir.

 

Siklopropan katılma tepkimesi verir.

 

 

3.kısım KARIŞIK BİLGİ

 

Esterler hem asidik hem bazık ortamda hidroliz olabilirler.

Asidik ortamda karboksilik asit ve alkol, bazik ortamda karboksilat iyonu ve alkol oluştururlar. Amonyakla tepkimelerinden ise amid oluşur.

amin zayıf baz amid nötr.

Fenol OH grubu içermesine rağmen zayıf asittir.

Alkil benzenler yükseltgenirse karboksilli asit oluşur. Örneğin toluen yükseltgenirse benzoik asit olur.

Benzen katılma tepkimesi vermez ama Benzen türevleri verir.

Benzenin yaptıkları elektrofilik yer değiştirme, (benzil halojenürden fenol eldesi nükleofilik)

Alkil halojenürlerin yaptıkları nükleofilik yer değiştirmedir.

Alken ve alkinin katılması elektrofilik, aldehit ve ketonun katılması nükleofiliktir.

Bir bileşiğin alkol olabilmesi için aynı karbon iyonunda sadece bir OH olmalı ve o karbon diğer karbonlara tekli bağla bağlamalıdır. Çiftli bağla bağlanmış bir karbonda OH varsa adı alkol olmaz enol olur.

Bileşikte atomların yeri değişmezken elektron yer değiştirirse rezonans , atomların yeri değişirse tautomeri olur.

Cis trans izomeri görülebilmesi için aynı karbon atomunda birden fazla aynı grup bulunmamalı, ve cis trans gosteren iki karbon atomundaki tüm gruplar farklı olmamalıdır.

En küçük siklo 3 karbondan, eter ve ester 2 karbondan, keton 3 karbondan başlar.

Metan, etan ve propanin izomeri yoktur.

 

Alkoller Na ile tepkime verir Mg ile tepkime vermez .Eterler Na ile de tepkime vermez

 

primer alkol—–>aldehit—–>organik asit
sekonder alkol—–>keton
tersiyer alkol yükseltgenmez.

 

organik asitler 2A grubu ile tepkime verirler
organik asit+alkol=ester+su

 

amin-NH2 zayıf bazdır
amid nötr

 

amino asit amfoterdir

orto para yonlendırırcılerı nh2 oh nhr nr2 r c6h5 or gibi gruplar
meta yonlendırıcılerı no2 nr3 cn co2r cooh s03h gibi gruplar

 

orto para yönlendirici grupları ezberlemenize gerek yok. benzen halkasına bağlı atom eğer – yüklü ise orto para yönlendiricidir.

 

Grignard + formaldehit= primer alkol
Grignard + diğer aldehitler= sekonder alkol
Grignard + keton= tersiyel alkol

Grignard + HX -> Alkan
Grignard + Ester -> Tersiyer Alkol
Grignard + H-OH -> Alkan
Grignard + Formaldehit -> Primer alkol
Grignard + Aldehit -> Sekonder Alkol
Grignard + Keton -> Tersiyer Alkol

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu