Üni Kampüs

Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları – 2018

Öğretmenlikle ilgili toplam 25 lisans programının güncellendiği “Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları”nın tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi.

 

Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda yaklaşık iki buçuk yıl önce güncellenmesine başlanan söz konusu programlar, 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde mevcut programlarla eğitimlerini sürdürecek, 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

Yeni programlar ne zaman başlayacak?
Programlar, 2018-2019 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlanarak uygulanacak olup diğer sınıflardaki öğrenciler eğitimlerini başladıkları programlarla sürdürecektir.

 

 

Programlarda yer alan derslerin dönemleri, ulusal kredileri ve AKTS’leri değiştirilebilir mi?
Hayır, programlarda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin dönemleri, ulusal kredileri ve AKTS’leri, kesinlikle değiştirilmeyecektir.

 

 

Hangi dersler eşdeğerdir?
Meslek Bilgisi (MB) (Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersleri hariç olmak üzere) ve Genel Kültür (GK) dersleri, bütün programlar arasında birbirlerine eşdeğerdir. Programlar arasındaki diğer eşdeğerlikler, ilgili kurullar tarafından belirlenecektir.

 

 

Ders muafiyetleri ve intibakları nasıl yapılacak?
Yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan vb. durumda olup öğrenimlerine daha sonra devam edecek öğrencilerin, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyetlerinin ve intibaklarının yapılmasında ulusal/yerel kredileri yerine AKTS’ler dikkate alınacaktır.

 

 

 

Artık yıl öğrencileri veya alttan ders alan öğrenciler için dersler arasındaki eşdeğerlikle nasıl yapılacaktır?
Mevcut programlardaki dersler ile güncellenen programlardaki dersler arasındaki eşdeğerlikler, öğrenciyi mağdur etmeyecek şekilde ulusal/yerel kredileri yerine AKTS’ler dikkate alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenecektir.

 

 

Yeni seçmeli ders açılabilir mi?

Evet, programlarda yer verilen seçmeli derslere ek olarak Meslek Bilgisi (MB) ve Alan Eğitimi (AE) seçmeli ders havuzuna öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekçesi ve kur tanımları yapılıp en geç Mart ayının son gününe kadar YÖK’e önerilerek YÖK onayından sonra en fazla altı ders eklenebilir. Alan Eğitimi (AE) seçmeli ders havuzuna eklenecek seçmeli dersler, mutlaka konu alanının öğretimine yönelik olmalıdır. Genel Kültür (GK) seçmeli derslerine eklenecek derslerde ise herhangi bir kısıt bulunmamaktadır. Genel Kültür (GK) seçmeli ders eklemelerinde YÖK onayına gerek yoktur.

 

 

Öğretmenlik Uygulaması dersleri kimler tarafından yürütülecektir?
Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersleri; Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Yönerge’nin ilgili maddeleri ve
öncelik sırasına göre (i) ilgili öğretmenlik programında lisans eğitimi, lisansüstü eğitim yapmış veya ÜAK doçentliği olan, (ii) eğitim bilimleri alanında doktora ve/veya ÜAK doçentliği olan öğretim elemanlarınca; ihtiyacın halen devam etmesi durumunda ise diğer öğretim elemanlarınca yürütülecektir.

 

 

 

Programlarda ortak olan Meslek Bilgisi ve Genel Kültür dersleri nasıl açılacaktır?
Meslek Bilgisi (MB, Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 hariç olmak üzere) Genel Kültür (GK) dersleri kapsamında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler, ilgili anabilim dalları (programlar) altında değil; program ayrımı yapılmadan fakülte dersleri olarak bütün öğrencilere açılacaktır.

 

 

Programlarda ortak olan Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin ders kodları aynı mı olacak?
Evet, Meslek Bilgisi (MB) (Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 hariç olmak üzere) ve Genel Kültür (GK) derslerinin Ders Kodları her bölümde aynı olacak, bölümler ve programlar arasında farklılık göstermeyecektir.

 

 

 

Ders planlamalarını ve programlarını kim yapacak?
Meslek Bilgisi (MB) dersleri (Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 hariç olmak üzere) Eğitim Bilimleri Bölümü; Alan Eğitimi (AE) dersleri (Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersleri dahil) ilgili öğretmenlik programı Anabilim Dalı; Genel Kültür (GK) dersleri ise fakülte dekanlığınca oluşturulacak genel kültür dersleri koordinatörlüğünde planlanacak ve yürütülecektir.

 

 

Meslek Bilgisi dersleri kimler tarafından yürütülecektir?
Meslek Bilgisi (MB) dersleri, uzmanlık alanları dikkate alınarak öncelikle Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elamanlarınca yürütülecektir. İhtiyaç olması durumunda fakültede ilgili bölüm/anabilim dalı içinden ya da fakülte dışından diğer öğretim elemanlarınca yürütülecektir.

 

 

 

Alan eğitimi dersleri kimler tarafından yürütülecektir?
Alan Eğitimi (AE) derslerinden konu alanının öğretimini içeren dersler, ilgili öğretmenlik programında lisansüstü eğitim yapmış veya ÜAK doçentliği olan öğretim elemanlarınca yürütülecektir.

 

 

Bazı programlardaki alan dersleri farklı fakültelerden alınabilir mi?
Evet, alan bilgisi dersleri (örneğin; Organik Kimya, Optik vs.) diğer fakültelerden alınabilir. Bu derslerin eşdeğerlikleri ulusal/yerel kredileri yerine AKTS’ler dikkate alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenecektir.

 

 

Ders çakışmaları nasıl önlenecek?
Meslek Bilgisi (MB) ve Genel Kültür (GK) derslerinden zorunlu ve seçmeli derslerin şubelerinin, öğrencilerin derslerinin çakışmaması için farklı günlerde/saatlerde açılmasına önem verilecektir.

 

 

Farklı kategorilerde olan aynı dersler için hangi kategori dikkate alınacaktır?
Meslek Bilgisi (MB) ve Genel Kültür (GK) seçmeli ders kategorisinde olan derslerin bir kısmı (örneğin; Karakter ve Değer Eğitimi, Medya Okuryazarlığı vb.) bazı programlarda Alan Eğitimi (AE) zorunlu veya seçmeli ders kategorisindedir (örneğin; Karakter ve Değer Eğitimi dersi Sınıf Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı dersi ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programlarında zorunlu Alan Eğitimi (AE) dersidir). Söz konusu bu dersler ilgili programlarda Alan Eğitimi (AE) statüsünde olup öğrencilerin mükerrer ders almaları önlenmelidir.

 

 

Ön şartlı ders var mıdır?
Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 derslerinin dışındaki dersler, birbirinin ön şartı değildir.

 

 

Önerilen seçmeli dersler kendi içlerinde gruplandırılabilir mi?
Hayır, Programlardaki seçmeli dersler, kendi içlerinde gruplandırılmaz, sınıf veya dönemler düzeylerine indirgenemez (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Özel Eğitim Öğretmenliği Programları hariç.).

 

 

Her dönem en az kaç seçmeli ders açılması gerekiyor ve seçmeli derslerin aynı gün ve saatte olması zorunlu mudur?
Her öğretim döneminde üç seçmeli ders havuzunun her birinden de en az 6’şar ders açılması gerekir. Seçmeli derslerin aynı gün ve saate olması zorunlu olmayıp, fark gün ve saatlerde açılması çakışmaları en aza indirecektir.

 

 

Derslerde kontenjan sınırlılığı var mıdır?
Evet, Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 derslerinde her bir öğretim elemanına verilecek öğrenci kontenjanı Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Yönergenin ilgili maddesinde tanımlanan öğrenci sayısıyla sınırlıdır.
Diğer dersler öğretim elemanı sayısına ve ders yüklerine bağlı olarak, elverdiği ölçüde dersler, farklı saatlerde veya günlerde açılarak şube sayısı artırılabilir. Böylelikle başta çift ana dal eğitimi yapan öğrenciler olmak üzere dersi alttan veya üstten alacak öğrencilerin ders çakışma problemleri en aza indirilebilir.

 

 

Uygulama kredisine yer verilmeyen derslerde uygulama yapılabilir mi?
Evet, derslerin haftalık ders çizelgelerinde uygulama saatine yer verilmemesi, bu derslerde uygulama yapılmayacağı anlamına gelmemekte olup uygulama ders saati/kredisi verilmese de dersin amaçları doğrultusunda öğrenciler, çeşitli ortamlarda (okul, sınıf, çevre, laboratuvar vb.) dersle ilgili gözlem ve uygulama yapmaya teşvik edilmelidir.

 

 

Bazı programlardaki laboratuvar dersleri teorik dersle birleştirilebilir mi?
Evet, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği programlarında bir dersin tamamlayıcısı niteliğindeki laboratuvar uygulamalarına, programda farklı dersler olarak yer verilmiştir. Fakülteler bu dersleri, aynı kod altında, dersin uygulaması olarak da gösterebileceklerdir.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close