Eğitim

MEB Eğitimde 2023 Vizyonu Belgesi Açıklandı

Merakla beklenen 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklandı.

 

2023 Eğitim Vizyon Belgesine göre ; 

Ücretli öğretmenlerin maaşları artırılıyor. Okullara gelişim bütçesi veriliyor. ​İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor. Teneffüs süreleri artırılıyor. Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor. Ders çeşidi azaltılıyor. Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor. İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor. İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : “Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz.Hedefimiz, velilerimizi yardımcı kaynak, soru bankası, özel ders, etüt ve benzeri tüm yüklerden kurtarmaktır.Bakanlığın en üst yöneticilerden okul müdürlerine kadar tüm yönetimi dış müdahalelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz.Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek.Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak.”

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulu eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceklerini açıkladı

 

 

2023 Eğitim Vizyonu PDF

 

2023 Eğitime Vizyon Belgesinden satır başları :  

 

İçerik ve Uygulama

 

Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda Tasarım- Beceri Atölyeleri kurulacaktır

Temel becerilere ilişkin zorunlu derslerin korunması şartıyla, zorunlu ders saat ve çeşitleri azaltılarak, derinleşmeye, kişiselleştirmeye ve uygulamaya zaman ayrılacaktır

Müfredatlar tüm kademelerde bütüncül, yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yapılandırılacaktır

 

Okul Gelişim Modeli

Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı “Okul Gelişim Modeli” kurulacaktır

 

Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

 

Ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemine geçilecektir

Öğrenmenin geliştirilmesine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılacak Öğrenme Analitiği Platformu yapılandırılacaktır

Öğretmen, aile, okul yöneticisi ve eğitim yöneticisi tarafından kullanılan veri tabanları sadeleştirilerek bütünleştirilecektir
Veriye dayalı yönetimle öğretmenlerimiz, okul ve eğitim yöneticilerimiz üzerindeki bürokratik iş yükü azaltılacaktır
BAKANLIĞIN TÜM KARARLARI VERİYE DAYALI HÂLE GELECEK
OKUL BAZINDA VERİYE DAYALI YÖNETİME GEÇİLECEK

 

 Ölçme ve Değerlendirme

Çocuklarımızın her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sitemi” kurulacaktır

Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır

Belirlenecek olan sınıf düzeylerinde sistemin ve alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görmek amacıyla herhangi bir notlandırma olmaksızın “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” yapılacaktır

Okul ve öğrenme ekosistemindeki iyileşmeler doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılacaktır

EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ETKİNLEŞTİRİLECEK

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPORTİF ETKİNLİKLERİ İZLENECEK

KADEMELER ARASI GEÇİŞ SINAVLARININ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKISI AZALTILACAK

YETERLİK TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPILACAK

 

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi

Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecektir

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır

Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” açılacaktır

İhtiyaç duyulan ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programları özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenecektir

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Sözleşmeli öğretmenlerimizin zorunlu görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir

Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacaktır

İNSAN KAYNAĞININ VERİMLİ KULLANILMASI ve HAKKANİYETLİ BİR ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Ücretli öğretmenlerimizin ücretleri iyileştirilecektir

Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecektir

Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir

Öğretmenlerimiz bir yan dal sahibi olacaktır

Okul yöneticilerinin özlük hakları iyileştirilecektir

 

Okulların Finansmanı

Millî Eğitim Bakanlığının diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ve projelerle bir kaynak kapasitesi oluşturulacaktır

Eğitime yapılan hayırsever bağışlarının daha etkili yönetilmesi için il ve bakanlık düzeyinde bir yapı kurulacaktır

Okulun kendi koşullarında gelişimini desteklemek için her okula Okul Gelişim Planı hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecektir

 

FİNANSMAN YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLENDİRİLECEK

 

 

Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri

Teftiş sistemimizde inceleme, araştırma ve soruşturma ile kurumsal rehberlik bileşenleri ayrılarak iki ayrı uzmanlık alanı oluşturulacaktır

Bakanlık müfettişlerine eğitim politika ve uygulamalarındaki uyumun sağlanması, izlenmesi ve raporlaştırılmasına ilişkin yeni bir rol verilecektir

Teftiş sistemimizde rehberlik işlevi, Okul Gelişim Modeli’ne yönelik olarak yapılandırılacaktır

KURUMSAL REHBERLİK ve TEFTİŞ HİZMETLERİ YAPILANDIRILACAK

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kariyer Rehberliği Sistemi kurularak çocukların kendilerini ve meslekleri tanıma ile kariyer seçimi süreçleri yapılandırılacaktır

PDR hizmetlerinin eğitim sistemindeki yeri, yapısı, işlevleri ve mevzuat alt yapısı yeniden düzenlenecektir

Kültürel kodlarımız dikkate alınarak rehberlik hizmetlerinde kullanılacak yeni ölçme araçları geliştirilecektir

Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin (RAM) yapısı güncel ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara cevap verme ekseninde yeniden ele alınacaktır

REHBERLİK HİZMETLERİ İHTİYAÇLARA YÖNELİK OLARAK YAPILANDIRILACAK

 

Özel Eğitim

Özel gereksinimli çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı taramalar yapılacak ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır

Özel gereksinimli çocuklarımıza özel eğitim hizmetinin yayılımı için mobil platformlar kurulacaktır

Yerel yönetimlerin özel eğitim alanında faaliyet göstermesi teşvik edilerek ihtiyaç duyulan müfredat ve öğretmen mesleki gelişim programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacaktır

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİN KALİTESİ ARTIRILACAK

 

Özel Yetenek

Özel yetenekli bireylerin eğitimi için yeni bir mevzuat hazırlanacaktır

Özel Yeteneklilerin Eğitimi, Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulacaktır

Bilim Sanat Merkezleri yeniden yapılandırılacaktır

Özel yeteneklilere yönelik okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar gözden geçirilecektir

ÖZEL YETENEKLİLERE YÖNELİK KURUMSAL YAPI ve SÜREÇLER İYİLEŞTİRİLECEK

ÖZEL YETENEKLİLERE YÖNELİK TANILAMA ve DEĞERLENDİRME ARAÇLARI DAHA İLERİ  SEVİYEYE TAŞINACAK

ÖZEL YETENEKLİLERE YÖNELİK ÖĞRENME ORTAMLARI, DERS YAPILARI ve MATERYALLERİ GELİŞTİRİLECEK

 

 

Yabancı Dil Eğitimi

Farklı okul türleri ve programlarına göre çocukların öncelikle gereksinim duyduğu beceriler geliştirilecektir

Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik lisansüstü programlar açılacak ve uluslararası sertifika programlarına devam etmelerine ilişkin imkânlar sunulacaktır.

İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecektir

İngilizce öğreniminde erken çocukluk için etkileşimli, oyun temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılacaktır

İngilizce öğreniminde öğretim kademelerindeki çocukların özellikleri dikkate alınarak kullanılan yöntemler çeşitlendirilecektir

ÜLKE GENELİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ, SEVİYE ve OKUL TÜRLERİNE GÖRE UYARLANACAK

YENİ KAYNAKLAR İLE ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KONUŞULAN DÜNYAYI DENEYİMLEMESİ SAĞLANACAK

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN NİTELİK ve YETERLİLİKLERİ YÜKSELTİLECEK

 

Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm

Türk Eğitim Sisteminde farklı aktör ve kurumların katılımıyla dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacaktır

Dijital eğitim ve öğretim materyallerini belli kalite standartlarında kullanıma sunacak Ulusal Dijital İçerik Arşivi oluşturulacaktır

Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler desteklenerek teşvik edilecektir

Öğrenmede dijital ortam ve materyallerinin kullanım yaygınlığına bağlı olarak bu ortamlardaki öğrenmeyi ölçmek ve değerlendirmek üzere araçlar geliştirilecektir

DİJİTAL İÇERİK ve BECERİLERİN GELİŞMESİ İÇİN EKOSİSTEM KURULACAK

DİJİTAL BECERİLERİN GELİŞMESİ İÇİN İÇERİK GELİŞTİRİLECEK ve ÖĞRETMEN EĞİTİMİ YAPILACAK

 

Erken Çocukluk

5 yaş, erken çocukluk eğitiminde zorunlu olacaktır

Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacaktır

Şartları elverişsiz okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı karşılanacak, ailelere materyal desteği sağlanacaktır

Yaz dönemlerinde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları pilot okullardan başlayarak açılacaktır

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM HİZMETİ YAYGINLAŞTIRILACAK

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİR SİSTEM OLUŞTURULACAK

ŞARTLARI ELVERİŞSİZ GRUPLARDA EĞİTİMİN NİTELİĞİ ARTIRILACAK

 

 

Temel Eğitim

Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi gereği için kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacaktır

Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanımlarına yönelik Tasarım – Beceri Atölyeleri kurulacaktır

İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır

Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacaktır

İlkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacaktır

İLKOKUL ve ORTAOKULLAR GELİŞİMSEL AÇIDAN YENİDEN YAPILANDIRILACAK

YENİLİKÇİ UYGULAMALARA İMKÂN SAĞLANACAK

OKULLAR ARASI BAŞARI FARKI AZALTILARA OKULLARIN NİTELİĞİ ARTIRILCAK

 

Ortaöğretim

Ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders çizelgesine bağlı olarak ders saatleri azaltılacaktır

Ortaöğretimde çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacaktır

Ortaöğretimde çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacaktır

Alan seçimi 9. sınıfta başlatılacaktır

Pansiyon hizmetlerinin niteliği iyileştirilecektir

ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ, YETENEK VE MİZAÇLARINA UYGUN ESNEK MODÜLER BİR PROGRAM ve DERS ÇİZELGESİ YAPISINA GEÇİLECEK

AKADEMİK BİLGİNİN BECERİYE DÖNÜŞMESİ SAĞLANACAK

OKULLAR ARASI BAŞARI FARKI AZALTILACAK

OKUL PANSİYONLARINDA HİZMET STANDARTLARI OLUŞTURULARAK HİZMET KALİTESİ ARTIRILACAK

 

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri

Çocukların bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi için  ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır

Fen ve sosyal bilimler liselerinin amaç ve işlevi doğrultusunda görev yapacak öğretmenler ve okul yöneticileri için ölçütler geliştirilecektir

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki çocuklarımızın üniversitelerin araştırma olanaklarından ve laboratuvarlarından yararlanmaları sağlanacaktır

Üniversitelerdeki bilim insanlarının çocuklarımıza eğitim ve araştırma koçu olmasına ilişkin gönüllük esasına ve teşvik mekanizmasına dayalı bir sistem yapılandırılacaktır

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNDEKİ ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ İYİLEŞTİRİLECEK

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA İŞ BİRLİKLERİ ARTIRILACAK

 

İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri

Çocuklarımızın akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek için İmam Hatip Okullarıyla yükseköğretim kurumları arasında iş birliği geliştirilecektir

Çocuklarımızın Arapça ve İngilizce dil becerilerini geliştirmek için yaz okulu programları açılacaktır

İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliği korunarak mesleki ve akademik ders saati ile ders türü azaltılacaktır. Yönelime bağlı modüler bir yapı kurulacaktır

İMAM HATİP OKULLARININ MÜFREDAT, DERS YAPISI ve DİL YETERLİKLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

İMAM HATİP OKULLARI ve YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİKLERİ ARTIRILACAK

 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e
düşürülecektir.

Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler olarak yapılandırılacaktır.

Alan eğitimleri 9. sınıfta başlayacaktır

Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin, öğrenimleri devam ederken protokol ve iş birlikleriyle gerçek iş ortamlarında kalma süreleri artırılacak, sektörlere göre stratejileri farklılaştırılacaktır

Türkiye’nin rekabet gücü yüksek millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilecektir

Mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilen başarılı projelere mikro kredi sağlanacaktır

Türkiye’nin dış ticaretinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında mesleki ve teknik eğitim imkânları oluşturulacaktır

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME ATFEDİLEN DEĞERİN ARTIRILMASI SAĞLANACAK

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE REHBERLİK, ERİŞİM İMKÂNLARI ARTIRILACAK

YENİ NESİL MÜFREDATLAR GELİŞTİRİLECEK

EĞİTİM ORTAMLARI ve İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRİLECEK

YURT DIŞINDA YATIRIM YAPAN İŞ İNSANLARININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MESLEK ELEMANLARI YETİŞTİRİLECEK

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE EĞİTİMİSTİHDAM- ÜRETİM İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

YERLİ ve MİLLİ SAVUNMA SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

 

Özel Öğretim

Özel öğretimde haksız rekabet olmaması için gereken önlemler çeşitlendirilecektir

Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumları arasında iş birlikleri desteklenecektir

Özel öğretim kurumlarına yönelik teftiş ve rehberlik sistemleri, öğrenme merkezli olarak dönüştürülecektir

Özel öğretim kurumlarının mahalli ve merkezi kamu kurumlarıyla olan ilişkisine yönelik bürokratik iş ve işlemler sadeleştirilecektir

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK YÖNETİM ve TEFTİŞ YAPISININ ETKİLİLİĞİ ARTIRILACAK

SERTİFİKA EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILACAK

 

Hayat Boyu Öğrenme

Yaş itibariyle örgün eğitim kapsamı dışında kalmış vatandaşlarımıza uygulanan müfredat sadeleştirilecektir

Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi kurulacaktır

21. yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecektir

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARINA YÖNELİK NİTELİK ve ERİŞİM ARTIRILACAK

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur. Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz www.unikampus.net
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.
Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.
İyi Çalışmalar Dileriz
unikampus.net

Close