Notlar

MEB – 9.Sınıf Konuları

Milli Eğitim Bakanlığının, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde 9.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan müfredatta dersler ve yer alan konular şöyle : 

 

Türk Dili ve Edebiyatı 

 

1. ÜNİTE: Türk Edebiyatına Giriş

 • Edebiyat nedir?
 • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • İletişim ve Öğeleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Standart Dil, Ağız, Şive, Lehçe ile Argo, Jargon

2. ÜNİTE: Hikaye

 • Hikâyenin Tanımı ve Unsurları
 • Olay hikâyesi
 • Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
 • İsim
 • İsim Tamlamaları
 • Yazım (İmlâ) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

3. ÜNİTE: Şiir

 • Şiir Bilgisi
 • Manzume ve Şiir Arasındaki Fark
 • Şiirde Ahenk Unsurları ve Şiir Türleri
 • Sıfat

4. ÜNİTE: Masal/Fabl

 • Masal ve Fabl Türünün Özellikleri
 • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin İlkeleri
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

5. ÜNİTE: Roman

 • Roman ve Roman Türleri
 • Roman ile Hikâye Arasındaki Farklar
 • Bakış Açısı ve Anlatıcı Türleri
 • Zamir

6. ÜNİTE: Tiyatro

 • Tiyatro ve Tiyatro Özellikleri
 • Zarf

7. ÜNİTE: Biyografi / Otobiyografi

 • Otobiyografi, Monografi, Öz Geçmiş/CV, Hâl Tercümesi ve Portre
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

8. ÜNİTE: Mektup / E-posta

 • Mektup ve Mektup Türleri
 • Özel mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
 • Dilekçe Yazma Kuralları
 • Tutanak Yazma Kuralları
 • Açık Oturumun Genel Özellikleri
 • Fiil

9. ÜNİTE: Günlük / Blog

 • Günlük ve Blog Türlerinin Özellikleri
 • Fiil

 

 

Dil ve Anlatım 

 

 

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

 • İletişim
 • İnsan, İletişim ve Dil
 • Dil-Kültür İlişkisi

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

 • Dillerin Sınıflandırılması
 • Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

 • Türkçenin Ses Özellikleri
 • Telaffuz (Söyleyiş

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

 • Kelimede Anlam ve Kavram
 • Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
 • Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
 • Kelimelerde Anlam Değişmeleri
 • Kelime Grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

 • Cümlede Anlamın Oluşumu
 • Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
 • Haber Cümleleri
 • Dilek- İstek Cümleleri
 • Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
 • Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
 • Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

 • Anlatım Birimi Olarak Paragraf
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
 • Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Metin ve Paragraf

 

 

 

Matematik

 

 

1. ÜNİTE: MANTIK

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

2. ÜNİTE: KÜMELER

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

3. ÜNİTE: DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • Sayı Kümeleri
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

4. ÜNİTE: BÖLÜNEBİLME

 • Bölünebilme Kuralları

5. ÜNİTE: ÜÇGENLER

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

6. ÜNİTE: VERİ

 • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

 

 

 

Tarih 

 

 

1. Ünite: Tarih ve Tarih Yazıcılığı

2. Ünite: Kadim Dünyada İnsan

3. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Avrasya

4. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

5. Ünite: Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi

 

 

 

Coğrafya 

 

 

Doğal Sistemler

 • Doğa ve İnsan
 • Harita Bilgisi
 • Coğrafi Konum
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • İklim Bilgisi
 • İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklimi
 • Yer’in Şekillenmesi

Beşeri Sistemler

 • Beşeri Dokular
 • Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Nüfus

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • Ortak Payda: Bölge
 • Bölge Sınırları

Çevre ve Toplum

 • Çevre-İnsan İlişkisi
 • Doğal Çevre ve İnsan Etkileşimi

 

 

 

Fizik 

 

 

1. ÜNİTE: Fizik Bilimine Giriş

 • Fizik Nedir?
 • Fizik ne ile uğraşır, Fiziğin alt dalları nelerdir?
 • Fiziğin Yöntemleri
 • Deney ve Gözlem
 • Teori ve Kanunlar
 • Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir?
 • Ölçme, Ölçmede Hata
 • Temel ve Türetilmiş büyüklükler nelerdir?
 • Temel Büyüklüklerin Ölçülmesi
 • Hız ve Sürat Arasındaki Fark Nedir?
 • Skaler ve Vektörel Büyüklükler
 • Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
 • Fiziğin Günlük Hayatta Kullanım Alanları

2. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELLİKLERİ

 • Madde Nedir? Maddenin Ortak Özellikleri Nelerdir?
 • Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kütle ve Ağırlık
 • Eşit Kollu Terazi
 • Hacim Nasıl Ölçülür
 • Özkütle
 • Katılarda Dayanıklılık
 • Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

3. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

 • Newton’un Hareket Kanunları
 • Isaac Newton Kimdir?
 • Sürtünme Kuvveti
 • Newtonun Hareket Kanunları Özel Durumlar

4. ÜNİTE: ENERJİ

 • İş Nedir?
 • Enerji Kaynakları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Yenilenemez Enerji Kaynakları

5. ÜNİTE ISI VE SICAKLIK

 • Isı ve Sıcaklık
 • Sıcaklık Ölçümü ve Termometre Çeşitleri
 • Isının Yayılma Yolları

 

 

 

 

Kimya 

 

 

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

 • Simyadan Kimyaya
 • Kimyanın Uğraş Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri
 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Temel Malzemeler

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

 • Atom Modelleri
 • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları
 • Mendeleyev’in Periyodik Tablo Üzerine Yaptığı Çalışmalar ve Moseley’in Katkıları
 • Atomların Katman-Elektron Dağılımlarıyla Periyodik Sistemdeki Yerleri Arasındaki İlişki
 • Elementlerin Sınıflandırılması
 • Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

 • Kimyasal Türler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • İyonik Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırması
 • Tek Atomlu ve Çok Atomlu İyonların Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması
 • Değişken Değerlikli Metallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması
 • Kovalent Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırması
 • Metalik Bağın Oluşumu
 • Zayıf Etkileşimler
 • Van der Waals Kuvvetlerinin Oluşumu
 • Hidrojen Bağının Oluşumu
 • Hidrojen Bağları İle Maddelerin Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişki
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Maddenin Farklı Hâllerde Olmasının Canlılar ve Çevre İçin Önemi
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Sıvılarda Viskozite Kavramı
 • Sıvılarda Viskoziteyi Etkileyen Faktörler
 • Gazlar
 • Gazların Genel Özellikleri
 • Gazların Sıcaklık, Basınç, Hacim ve Miktar Özellikleri
 • Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafikleri

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA

 • Su ve Hayat
 • Su Kaynaklarının ve Korunmasının Önemi
 • Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynaklarının Sınırlılığı
 • Su Tasarrufuna ve Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri
 • Su Tasarrufunun Önemi
 • Suyun Sertlik ve Yumuşaklık Özellikleri
 • Çevre Kimyası
 • Hava, Toprak ve Su Kirliliğinin Sebepleri
 • Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması Konusunda Çözüm Önerileri

 

 

 

Biyoloji

 

 

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

 • Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

2. ÜNİTE: HÜCRE

 • Hücre

3. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI

 • Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması
 • Canlı Âlemleri ve Özellikleri

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close