Madde Madde YKS Biyoloji

  • YKS Biyolojide işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı Biyoloji bilgilerini listeledik. Bazılarında yazım hatası, müfredat dışı bilgi olabilir

 

 

1) Işığa bağlı tepkimelerde ATP ve NADPH molekülleri stroma sıvısında; oksijen molekülü ise tilakoit boşlukta üretilir.

2) Klorofil; Prokaryot hücrelerde ; hücre zarı kıvrımında , Ökaryot hücrelerde ; kloroplast organelinin tilakoit zarında bulunur.

 

3) Fotosentez sadece görünür ışıkta gerçekleşir. X ışınları, UV ve kızılötesi gibi ışınlarda fotosentez gerçekleşmez.

 

4) Kloroplast; Odunsu gövdelerde ve köklerde bulunmaz.

 

5) Fotosentezin ışığa bağlı tepkimeleri granumda, ışıktan bağımsız tepkimeler ise stromada gerçekleşir.

 

6) Fotosentez tepkimelerinde su kullanımı ile oksijen üretimi ortak değildir.

 

7) Fotofosrilasyon ile üretilen ATP sadece kloroplast organelinde kullanılır.

 

8) Oksijenli ve oksijensiz solunumda ETS kullanılırken, fermantasyon tepkimelerinde kullanılmaz.

 

9) Proteinlerin kullanıldığı solunum tepkimelerinde ise CO2, H2O ve NH3 oluşur.

 

10)Bir molekül glikozun kullanıldığı O2’li solunum tepkimelerinde, hücrenin 32 ATP kazandığı ortaya çıkmıştır.

 

11)FAD koenziminin indirgenmesi ve CO2 çıkışı krebs döngüsünde görülürken, glikoliz evresinde görülmez.

 

12)Glikoliz ve krebs döngüsü tepkimelerinde substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi ve NAD+ koenziminin indirgenmesi ortak olarak gerçekleşir.

 

13)İki molekül asetil coA ile başyan krebs döngüsü tepkimelerinde 4 CO2, 2 ATP, 2 FaDH2 ve 6 NADH ve 6 H+ molekülü oluşur.

 

14)Glikolizde oluşan piruvat ve NaDH molekülleri mitokondrinin matriks sıvısına geçer.

 

15)Nitrifikasyon bakterileri kemototrof organizmalardır.

 

16)Azotun bakterileri tarafından hangi formda alınabileceğini toprağın PH’sı belirler.

 

17)Asit yağmurlarının temel nedeni atmosfere bırakılan kükürt dioksit gazıdır.

 

18)Aynı türe ait bireylerin protein yapıları (DNA nükleotit dizilimleri) benzer olmasına rağmen aynı değildir.

 

19)Aynı tohumda (carnivora) yer alan kurt ve kutup ayısının sınıf, şube ve alemleri de aynıdır.

 

20)Hücrede bulunma miktarı ; rRNA>tRNA>mRNA.

 

 

 

26)Balıklarda hipotalamus yoktur.

 

27)Pons sadece memelilerde bulunur.

 

28)Çevresel sinir sisteminde ara nöron yok.

 

29)Korneada kan damarı, sinir bulunmaz. Beslenmesini ön odadaki sıvı sağlar.

 

30)Glikoprotein yapılı hormonlar; TSH, LH, FSH.

 

31)Kurbağalarda; Tiroksin hormonu başkalaşımı sağlar. Prolaktin başkalaşımı engeller.

 

32)Balıklarda prolaktin su-iyon dengesinin kurulmasını sağlar.

 

33)Kas dokusunda ara madde bulunmaz. Etrafı bağ doku ile çevrelenir.Kas zarına sarkolemma, kas mitokondrisine sarkozom denir.

 

34)Bazı iyonlar, glikoz, aa geri emiliminde ATP harcanır.

 

35)Distal tüp; Üreye geçirgen değildir. Suyun emilimi (ADH bağlı olarak) artırılır. Aldosteron etkisi ile iyon emilimi düzenlenir. (Na, Cl emilimi arttırılır, K+ fazlası atılır).

 

36)Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar; Kortizol, Adrenalin , Aldosterol, Noradrenalin.

 

37)Karma bezler; Mide, İnce bağırsak, Eşeysel Bezler.

 

38)Adrenalin; Korku, öfke ve heyecan gibi durumlarda böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.

 

39)Toplardamar ucunda madde girişi geri emilim ile olur. (Madde geçişi çift yönlüdür).

 

40)Glikolizdeki enzimler canlıların tamamında aynı olduğundan pirüvik asit oluşur. Sonraki enzimler farklı olduğundan farklı son ürünler meydana gelir.

 

41)Eksik baskınlık; Klasik mendele aykırıdır. Genotip oranı=Fenotip oranı.

 

42)Modifikasyon; Çevrenin etkisiyle gen işleyişinin (yapısının değil) belli sınırlar içerisinde değişmesidir.

 

43)Timin sadece DNA’da, Urasil ise sadece RNA’da bulunur.

 

44)Üst deri kılcal damar içermez.

 

45)Vücudumuzdaki üre derişiminin en fazla olduğu damar; Karaciğer toplardamarıdır.

 

46)Vücudumuzdaki üre derişiminin en düşük olduğu damar; Böbrek toplardamarıdır.

 

47)Toplam kesit alanı; Kılcal-Toplar-Atardamar.

 

48)Glikozun izlediği yol; Kapı toplardamarı- Karaciğer atardamarı-Karaciğer üstü toplar- Alt ana toplardamar ve sağ kulakçık.

 

49)Kornea, mercek de kılcal yok. Yağ dokuda az sayıda mevcuttur.

 

50)Eritroprotein hormonu; Böbrek ve karaciğer üretir.

 

51)Kan gruplarının belirlenmesinde kullanılır. (Antijen).

 

52)Kan hücreleri büyüklükleri; Akyuvar>Alyuvar

 

53)Dalak lenfoid bir organdır. Kan depolar.

 

54)Midedeki mukus; Hcl’nin zararından, mikroplardan, pepsinden korur.

 

55)Böbrek atardamarı; üre miktarı en fazla yapıdır.

 

56)Üren oranı en fazla olan; karaciğer üstü toplardamar.

 

57)İdrar torbası düz kaslardan oluşur. Değişici epitel vardır.

 

58)Glomerulus kılcallarından sadece filtrasyon gerçekleşir.

 

59)Endositoz; Zarlardaki porlardan geçemeyek kadar büyüklükteki maddelerin enerji harcanarak hücreye alınmasıdır.

 

60)Ekzositoz; Hücre içerisindeki büyük moleküllerin dışarıya atılmasıdır.

 

61)Çok sayıda ribozom bir araya gelerek polizomları oluşturur.

 

62)Prokaryotlarda Dna halkasal, Ökaryotlarda ise doğrusaldır.

 

63)Amitoz bölünme; Bakteri, Paramesyum, Amip gibi canlılarda görülür. Mitozdaki safhaların hiçbirisi burada yoktur.

 

64)Sporlanma; Plazmodyum, mantar, karayosunu gibi canlılarda görülür.

 

 

65)Glikoliz; Tüm canlı hücrelerde sitoplazmada gerçekleşir.

 

66)Oksijenli solunumda son ürün olarak; CO2, H2O ve ATP oluşur.

 

67)Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir. Oksidatif fosforilasyon ile fotofosforilasyon bazı canlılarda gerçekleşir.

 

68)Endergonik(Enerjinin hacandığı olaylar); Biyosentez, Sinirsel iletim, Aktif taşıma.

 

69)O2’ li solunum ETS’de, oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi ve H2O oluşumu gerçekleşir.

 

70)Etil alkol fermantasyonu; Glikozun parçalanması sonucu etil alkol, CO2, ATP’nin üretildiği tepkimelerdir.

 

71)Etil alkol fermantasyonun da indirgenen son molekül asetaldehittir. Laktik asit fermantasyonunda indirgenen son molekül pirüvattır.

 

72)Atardamar ucunda madde çıkışı süzülme. (Madde geçişi çift yönlüdür).

 

73)Hücre bölünmesi zamanla hücrenin yüzey/hacim oranı küçülür.

 

74)Sinir hücresi, çizgili kaslar bölünmezler. (G0 safhasına girerek orada kalırlar).

 

75)O2’li solunum dört aşamada gerçekleşir. 1. Glikoliz sitoplazmada 2. Pirüvik asit oks mitokondiri matriksinde 3. Krebs döngüsü mitokondri matriksinde 4. ETS mitokondrinin krista zarında gerçekleşir.

 

76)Kan akış hızının çoktan aza; Atardamar>Toplardamar>Kılcaldamar.

 

77)Ökaryot hücre; Hücre zarı gelişmiş, .çekirdek ve organel zarı bulunduran hücrelerdir. (Örn; Bitkiler, hayvanlar).

 

 

78)Prokaryot hücre; Hücre zarı gelişmemiş, çekirdek ve organel zarı olmayan içinde sadece ribozom organeli bulunduran hücrelerdir. (Örn; Bakteriler, Mavi-yeşil Algler).

 

79)Nöron; Akson çapı artarsa impuls hızı artar. İmpuls yönü dendritten aksona doğrudur. İmpuls hızı sabittir. Ranvier boğumu artarsahız azalır.

 

80)Nükleotit<Gen<DNA<Kromozom.

 

81)İnsülin ve glukagon polipeptit yapılı hormonlardır.

 

82)Hemoglobin eritrositlerin içinde bulunur ve plazma kısmında bulunmaz.

 

83)Bitkilerin hücre duvarının yapısında bulunan selüloz dışındaki molekülleri golgi sentezler.

 

84)Asit yağmurlarına; Kükürt ve azot döngüsü sebep olur.

 

85)Sağlıklı bir bireyin karaciğerinde demir,bakır mineralleriyle A,D,E,K ve B12 vitaminleri depolanır.

 

86)Çiçekli bitkilerde meyve gelişimi sırasında ovaryum çeperi meyve çeperi olan perikarpa dönüşür.

 

87)Kalıtsal varyasyonlara katkı yapan 3 mekanizma; 1. Kromozomların bağımsız ayrılması 2. Krossing over 3.Rastgele döllenme.

 

88)Mutasyonlar, farklı alellerin orijinal kaynağıdır. Bir genin alternatif versiyonlarına, allel adı verilir.

 

89)Eşey kromozomu üzerinde bulunan bir gene atfedilen eşey bağlı gen terimi ile aynı kromozom üzerinde bulunup birlikte katılma eğiliminde olan iki ya da daha fazla gen için söylenen bağlı genler farklı şeylerdir.

 

90)Krossing over olayında kardeş olmayan iki kromatitin uç kısımları arasında her defasında parça alış verişi olmaktadır.

 

91)Meristematik dokuların öncelikli görevi; hücre bölünmesidir.

 

92)Amino asit sıralanışı mRNA yapısını oluşturan nükleotitlerin diziliş sırasına bağlıdır.

 

93)Bakteriyofajlar DNA’larını bakteri hücresi içerisine endositoz ile aktarırlar.

 

95)Destek doku hücrelerinden osteoklast HCl salgılar.

 

96)Düz, çizgili ve kalp kası mezodermden köken alır.

 

97)Mikroglia; Sinir sisteminin savunma ve bağışıklığını sağlar.

 

98)Sağlıklı bir insanın idrarında; protein ve glikoz olması beklenmez.

 

99)Çekirdek ve çekirdek zarı oluşumu telofaz evresinde gerçekleşir.

 

100)LH testislerden salgılanan testosteron yapım ve salgılanması, FSH ise testisleri sperm için uyarır.

 

101)Sinapslarda iletim hormonlarla olur.

 

103)Kas kasılması sırasında A bandının genişliği ile kas hacmi değişmez, fakat I ve H bantları kısalır. Kas boyu kasılmada kısalırken, gevşemede uzalır.

 

104)Lipaz enzimi pankreas tarafından salgılanıp ince bağırsakta görev alır.

 

105)Hücre zarında en fazla bulunan molekül proteindir.

 

106) Mendelin dihibrit deneylerinin sonuçları, bağımsız açılım kuralı nın temelini oluşturur.

 

107)X-bağlı hastalıklar; Renk körlüğü, kas distrofisi, hemofili.

 

108)ADH(Vazopressin) varlığında toplayıcı kanallarda suyun geri emilimi artar ve yoğun idrar çıkarılır, yokluğunda ise idrar ile çıkarılan su miktarı artarak daha az yoğun idrar çıkarılır ve kanın osmotik basıncı artar.

 

109) Sürfaktan adı verilen madde, yüzey gerilimini azaltarak alveollerin büzülüp kapanmasını önler.

 

110)Bir popülasyondaki genetik çeşitlenmeye en fazla genetik rekombinasyon katkıda bulunur.

 

111)Hipofizin arka lobunda ‘’oksitosin’’ ve ‘’vazopressin(ADH)’’ hormonları depolanır ve salgılanır.

 

112)Tüm eşeysiz üreme çeşitlerinin temelinde DNA’nın kendini tam ve doğru eşlemesi esası vardır.

 

113)Eşeysiz üreme, çevre koşulları değişmediği sürece, belirli bir ortamda başarılı olan bir genotipi korumanın en iyi yoludur.

 

114)Kanser hücrelerinin başlangıç bölgesinden uzaktaki yerlere yayılması metastaz olarak adlandırılır.

 

115)Mitokondri ve kloroplastlarda bulunan çok miktardaki DNA’yı saymayacak olursak, bir ökaryotik hücrenin DNA’sı çekirdek içerisinde paketlenmiştir.

 

116)Çay şekeri olan sükroz en bol bulunan disakkarittir. Kitin yara ya da kesik iyileştikten sonra parçalanan, güçlü ve esnek ameliyat ipi yapımında kullanılır.

 

117)Ökaryotlardaki çoğalma süreci mitozu içerdiği halde, prokaryotlarda mitoz süreciyoktur.

 

118)Bir hücrenin genetik bilgisini içeren DNA’ya genom adı verilir.

 

119)Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılma mekanizması, mayoz 2 ve mitozda hemen hemen birbirinin aynısıdır.
120)Çok hücreli diploit evreye sporofit denir.

 

121)Kardeş kromatitler, KOHEZİN denen bir protein kompleksi sayesinde uzunlukları boyunca bir arada tutulur.

 

122)Birçok bakteri anaerobik koşullarda alkolik fermantasyon yapar.(Örnek: maya).

 

123)Fermantasyonda son elektron alıcısı pirüvat ya da asetaldehit.

 

124)Fotosentezde önce fotosistem 2, sonra fotosistem 1 görev yapar.

 

125)Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri için CO2 ye ihtiyaç yoktur.

 

126)Enzim aktivitesi için önemli olan çevresel etmenlerden ikisi sıcaklık ve PH’tır.

 

127)Siyanobakteriler; Kloroplast organeli içermediği halde fotosentez yapabilir.

 

128)Kemosentez olayı sadece prokaryot hücre yapısına sahip(bazı bakteri ve arkelerde) gerçekleşir.

 

129)NAD+ hücre solunumundaki en değişmez elektron alıcısıdır.

 

130)Oksidatif fosforilasyonda ise, inorganik fosfat ADP’ye eklenir.

 

131)Hücresel solunum sırasında enerjinin akış yönü; Glukoz→ETS→promotiv güç→ATP.

 

132)Hayvan hücresinde bulunduğu halde bitki hücresinde bulunmayanlar; Lizozomlar, Sentrozom, sentriyoller, kamçı(bazı bitki spermlerinde bulunur).

 

133)Bitki hücresinde bulunduğu halde hayvan hücresinde bulunmayanlar; Kloroplastlar, merkezi koful, hücre duvarı, plazmodesmata.

 

134)Kolestrol steroidlerin öncüsüdür. Omurgalılarda karaciğerde sentezlenir.Enzim→yük katırı(tekrar tekrar kullanıldığı için).

 

135)Tozlaşmadan sonra oluşan yapılar; Polen tüpü, sperm çekirdekleri, zigot,embriyo, triploit hücre, endosperm.

 

136)Sarı kemik iliği uzun kemiklerde, kırmızı kemik iliği tüm kemiklerde bulunur.

 

137)Tozlaşmadan önce oluşan yapılar; Mikrospor, polen, megaspor, embriyo kesesi.

 

138)Mayozun mitozdan farkı; Tetrat,sinapsis, krossing over görülür.

 

139)Enzim substratı tanıyan kısmı apoenzim, olayı gerçekleştiren koenzim ya da kofaktördür.

 

140)Bakterilerde ökaryotlardaki gibi farklı tipte fosfolipit yoktur. Tek tip fosfolipit vardır.

 

141)Enzimler kimyasal tepkimenin yönünü belirlemezler. Tepkimenin yönünü substrat veya ürün miktarı belirler.

 

142)Prokaryot hücreli canlılar bakteriler ve arkelerdir.

 

143)Su canlı hücrelerdeki plazma zarından aquaporinler adı verilen kanal proteinleri tarafından kolaylaştırılarak geçirilir.(Kolaylaştırılmış difuzyon).

 

144)Vücuda alınan fruktoz ve galaktoz karaciğerde glikoza dönüşüp kana karışır.

 

 

145)Dehidrasyon tepkimelerinde açığa çıkan su sayısı ile monomerler arasında kurulan bağ sayısı eşittir.

 

146)Biyomların sınırları sıcaklık ve yağış tarafından belirlenir.

 

147)Türleşme en iyi popülasyon düzeyinde gözlemlenir. Bireyler evrimleşmez popülasyonlar evrimleşir.

 

148)Bitkilerde yaş halkasının genişliğini belirleyen temel etken sıcaklıktır.

 

149)DNA’nın replikasyonunda ; RNA primaz, DNA ligaz, Helikaz enzimleri görev yapar.

 

150)Korteksin iç tabakasını endodermis oluşturur. Merkezi silindirin en dış tabakasına perisikl(çevre teker) denir.

 

151)Kas kasılmasında temel birim sarkomerdir ve sarkomer iki Z çizgisi arasındaki uzaklıktır.

 

152)Virüslerin genomları virüse göre; çift iplikli DNA, tek iplikli DNA, çift iplikli RNA veya tek iplikli RNA’dan oluşabilir.

 

153)İğne yapraklı ormanlar(kozalaklı orman) biyomu; yeryüzünün en geniş biyomudur.

 

154)İnorganik bileşikler; Su,asitler,bazlar, mineraller, tuzlar. Organik bileşikler; Karbonhidrat, yağ, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler, ATP.

 

155)Aminoasitlerin bağlanma biçimi ile sentezin gerçekleştiği ribozomun protein çeşitliliğine etkisi yoktur.

 

156)Bakteri ve mantarlarda glikozun fazlasını glikojen olarak depolar.

 

157)Viroidler bitkileri enfekte eden patojenlerdir.

 

158)ATP gerektirmeyen; Difüzyon, ozmoz, k.difuzyon, hidroliz, süzülme.

 

159)Dehidrasyon olaylarında ATP harcanırken, hidroliz olaylarında ATP harcanmaz.

 

160)Dehidrasyon sadece canlı hücrelerde, Hidroliz cansız ortamlarda da gerçekleşebilir.

 

161)Yağlar büyük molekül olduklarından glomerulustan bowman kapsülüne geçemezler. NH4 ve ilaç atıkları da geçemez.

 

162)Üre, en çok böbrek atardamarında bulunur. CO2 ise toplardamar olan böbrek toplardamarında en çok bulunur.

 

163)Golgi organeli bitki hücrelerinin yaptığı pektinler ve selüloz olmayan diğer polisakkaritlerin sentezinde görev alır.

 

164)Golgi organeli; Lizozom ve koful oluşumu sağlar. Apoenzime koenzim ya da kofaktörün birleşimini sağlar.

 

165)Kuşlarda alveol yoktur. Parabronşları vardır.

 

166)Çizgili kaslar dinlenme durumunda enerjisini yağ asitlerinden sağlar.

 

167)Sesin algılanması korti organında gerçekleşir.

 

168)Antikor; protein yapıdadır. Hemoglobin; demirli bir proteindir.

 

169)Arjinin üre sentezinde kullanılmasından dolayı besinlerle hazır alınması gerekir.

 

170)DNA ligaz dna üzerindeki kırıkların onarılmasında görev yapan enzimdir.

 

171)Kan kılcallarından glikoz, B ve C vitamini, aa emilip karaciğer toplardamarına verilir.

 

172)İnorganik maddelerin organik maddeye dönüşümü sadece ototrof canlılarda gerçekleşir.

 

173)Tüm canlılar inorganik maddeleri yaşadığı ortamdan hazır alır.

 

174)Maltoz, sükroz; bitkisel, Laktoz hayvansaldır.

 

175)Her bir fosfolipit için bir kolestrol bulunur. Bitkilerde kolestrol yoktur.

 

176)Diyaliz; Çözünmüş maddelerin seçici geçirgen zarda difüzyonudur.

 

177)Bitkilerde büyüme sınırsızken, hayvanlarda ise sınırlıdır.

 

178)Kendine özgü organik madde üretimi(protein sentezi) bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir.

 

179)İnsülin en küçük proteindir.

 

180)Doymamış yağ asitleri bitkiler ile doyurularak margarinler elde edilir.

 

181)Arılarda, su pirelerinde, karıncalarda partenogenez görülür.

 

182)Riboz; RNA,ATP,NAD ve NADP yapısında bulunur.

 

183)Prokaryotlarda DNA halkasal ve haploittir. Ökaryotlarda DNA doğrusal ve diploittir.

 

184)Embriyonik hücrelerde interfazın sadece S safhası görülür. Bundan dolayı hızlı bölünür.

 

185)Profaz I mayozun en uzun safhasıdır.

 

186)Amitoz; Çok hücrelilerde büyüme ve gelişme ve onarımı, bir hücrelilerde ise çoğalmayı sağlar.

 

187)Margarinler(trans yağlar) halk arasında kötü olarak bilinen LDL seviyesini artırırken ve iyi olarak bilinen kolestrol seviyesini azaltırlar.

 

188)Biyolojik açıdan önemli olan yağlar; yağ asitleri, trigliseritler, fosfolipitler ve steroitlerdir.

 

189)İnsanda yağ asitlerinden karbonhidrat sentezi gerçekleşmez.

 

190)Belirli bir aa taşıyan tRNA çeşidi sentezlenen proteinlerde farklılığa neden olmaz çünkü bir aa birden farklı çeşitte tRNA tarafından taşınabilir.

 

191)Suyun ksilemde taşınmasında kök basıncı, havanın emme kuvveti ve hidrojen bağlarından kohezyon kuvvetinin etkisi vardır. Bu etkilerle su kökten yaprağa doğru taşınır.

 

192)Glukoz fermantasyona uğrar ancak yağ asidi ve aa kreps ya da ön krebs basamaklarından tepkimeye girdiğinden fermante edilemez.

 

193)Bakteri DNA’larında histon proteini bulunmaz.

 

194)Kanser hücrelerinde telomeraz enziminin aktivitesi yüksektir.

 

195)Golgi organeli; Hücre bölünmeleri sırasında orta lamel oluşumunda görev alır.

 

196)Sağlıklı bir kalp hiçbir zaman laktat tüketmez.

 

197)Mikroglia; Glia hücrelerinin en küçüğü ve merkezi sinir sisteminin makrofajlarıdır. Monositten köken alırlar.

 

198)Kafadan bacaklılar (cephalopoda) yumuşakçalar içerisinde kapalı dolaşım sistemine sahip tek gruptur.

 

199)Çekirgelerde, cırcır böceklerinde, hamam böceklerinde ve diğer bazı böceklerce sadece tek tip, eşey kromozomu(X) vardır.

 

200)LTH, östrojen ve progesteron salgılar. ACTH, kortizol sentezlettirir. MSH, renk oluşumunu sağlar.

 

201)Azot tutucu bakteriler kemoototrof olarak beslenir. Bunlar Rhizobium ve Azotobacterdir.

 

202)Pulmoner dolaşım(küçük kan dolaşımı) balıklarda görülmez.

 

203)İnorganik bileşikler; Hücre sitoplazmasında O.B etki ederler fakat düzenleme görevleri yoktur.

 

204)Kemoototrof canlılar prokaryot canlılardır. Diğer alemlerde bulunmaz.

 

205)Bitki hücrelerinde koful öz suyunu sitozolden ayıran yapı →TONOPLAST.

 

206)Fermantasyonda oksijen ve elektron taşıma zinciri kullanılmaz. Fermantasyon glikolizin uzantısıdır.

 

207)Calvin döngüsü hücresel solunumda değil fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında gerçekleşir.

 

208)Pankreastan salgılanan enzimler virsung kanalı ile water kabarcığına dökülür.

 

209)Akciğer,deri,böbrek,kan gibi organ ya da yapılar vücut PH dengesini korumaya yönelik uyumlara sahiptir.

 

210)Omurgalılardan balıklar ve kurbağa larvaları hariç tüm ergin bireylerde büyük ve küçük kan dolaşımı ortaktır.

 

211)Genom projesi çalışmasında genomu tamamlanan ilk ökaryot canlı bir bira mayası mantarı olan S. cerevisiae’dir.

 

212)Glukoz; beyin hücrelerinin temel enerji kaynağıdır. Kandaki glukoz miktarının azalmasından en fazla etkilenen beyin hücreleridir.

 

213)Vücudun termostatı hipotalamustur. Yumurta ergenlik döneminde Anafaz 2 ‘ de kalır.

 

214)İç güdüsel davranışları hipotalamus kontrol eder. Sadece çizgili kaslarda laktik asit fermantasyonu vardır.

 

215)Salgı, güzel koku, tükrük, hormon gibi moleküllerde ekzositozla atılır.

 

216)Populasyonda birey sayısının artışı çevre direncini arttırır. Kas hücreleri hem kasılırken hem gevşerken enerji harcar.

 

217)Mayoz 2 ‘de interfaz görülmez. Sinaps, tetrat, krossing over mayoz bölünme de ortaktır.

 

218)Su molekülü polar özelliktedir.Sazlık, turbalık, bataklıklar çayır biyomlarını oluşturur.

 

219)Erepsin→İnce bağırsak, Lipaz,Amilaz→Pankreas.

 

220)Steroitler; Sinir hücrelerinin aksonlarında yalıtımı sağlar.

 

221)Çekirdek özsuyunda organel bulunmaz. Kökler bazı mantar türleriyle mikoriza oluşturabilir.

 

222)Kaspari şeridi emici tüylerle alınan suya karşı direncin ilk gösterildiği yerdir.

 

223)Vücut sıvılarının PH’ını ayarlama yani homeostasiyi sağlama işlevini; Solunum+boşaltım sistemi gerçekleştirir.

 

224)Tüm hücrelerdeki gaz alışverişi difüzyonla olur. Gaz alışverişinde aktif taşıma olmaz.Kolaylaştırılmış difüzyonda moleküller çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama ATP harcanımı olmadan gerçekleşir.

 

225)Bir hücrenin izotonik ortamdan madde alması aktif taşıma ile gerçekleşir.

 

226)Hücre zarından geçebilen maddenin hücre içi ve dışındaki yoğunluğu farklı olup, bu farkın devam etmesi hücrenin aktif taşıma yaptığını kanıtlar.

 

227)Turgor basıncı; Stomaların açılıp kapanması, otsu bitkilerin dik durması, böcekçil bitkilerin nasti hareketinin gerçekleşmesini sağlar.

 

228)Glikoproteinler hücrenin birbirini tanımasında, hücre zarının seçici geçirgenliğinde ve hormonların tanınmasında görev alır.

 

229)Pasif taşımada ATP kullanılmadığından, canlı ve cansız tüm hücrelerde gerçekleşebilir.

 

230)Pasif taşıma sonucunda madde alışverişi durmaz. Maddenin hücre içine giriş ve çıkış hızı eşitlenir.

 

231)Bir bitkinin bütün yeşil kısımları kloroplast içerir. Buna yeşil renkli gövdeler ve olgunlaşmamış meyveler dahildir.

 

232)Kloroplast, fotosentezin iki evresini koordine ederek, ışık enerjisini şeker yapımında kullanılır.

 

233)Işık solunumu(fotorespirasyon) ATP üretilmez, tüketilir.

 

234)Yeryüzünde en bol bulunan organik molekül selülozdur.

 

235)Calvin döngüsü; Havadaki CO2’ in, kloroplastta önceden bulunan org moleküllere bağlanmasıyla oluşur. Stromada gerçekleşir.

 

236)Varoli köprüsü arka beyinin bir parçasıdır. Omurgalılardan sadece memelilerde bulunur.

 

237)Hücre duvarı-glikokaliks analogtur.

 

238)Epifit bitkiler başka bir bitkiye tutunmuş, fakat asalak olmayan bitkilerdir.

 

239)DNA replikasyonunu RNA primaz enzimi katalizörlüğü başlatır.

 

240)İç güdü doğuştan gelen davranıştır. Öğrenmeyle meydana gelmez ancak türün bireylerinde görülür. Kuşların göç etmesi, kazların uçuş tipi gibi.

 

241)α hücreleri glukagon, β hücreleri insülin salgılar. İnsülin karaciğere etki eder. Glikojen yıkımını durdurur, hücrelere glukoz geçmesini sağlar.

 

242)Histamin, dolaşımdaki akyuvarlardan bazofiller ve bağ dokusunda bulunan mast hücrelerince üretilirler.

 

243)Aşırı duyarlılık reaksiyonlarında Ig E sınıfı antikorlar görev alır.

 

244)Nöronlarda bazı uyaranlar zarın iki yüzeyi arasındaki voltaj farkının artmasına neden olur. (HİPERPOLARİZASYON).

 

245)Nöron zarının iki yüzeyi arasındaki voltaj farkının azalmasına depolarizasyon denir.

 

246)Aminoasitler kılcaldan emilip kapı toplar damara gelir. Glukozların tamamı kılcaldan emilip karaciğere gider.

 

247)Emilen yağların % 90’ı lenf ile taşınır. Ancak kısa zincirli yağ asitleri karaciğer üzerinden taşınır.

 

248)Fosfor döngüsü, atmosfere geçiş evresine sahip değildir. Atmosferde fosfor içeren bir gaz bulunmaz.

 

 

249)Aktif enzim formu golgi organelinde gerçekleşir.

 

250)Yağların hidrolizi sonucu oluşan gliserol, glikoliz ara ürünü olan gliseraldehit-3 fosfata (PGAL) dönüştürülerek hücresel sol. katabolik yola sokulur.

 

251)Komşu bitki hücreler arasındaki sitoplazmik bağlantıyı sağlayan, hücre duvarında aralıklar oluşturan ve iki hücre arasında uzanan dar ince e.r kanallarına plozmodesmata denir.

 

252)Distap tüpten vazopressin (ADH) etkisiyle su emilimi hızlandıkça üre yoğunluğu artmaya başlar.

 

253)Proksimal tüpte glikozun tamamı nefron kanallarından geri emilir.

 

254)İşitme reseptörü olan korti organı kohlea da bulunur.

 

255)Vestibular ve timpanik kanallardaki sıvıya perilenf, kohlear kanaldaki sıvıya ise endolenf denir.

 

256)Asetilkolin hormonu ve parasempatik sinirler kalbin çalışma hızını azaltır.

 

257)Replikasyon hücre bölüneceği zaman gerçekleşir.

 

258)Gastrin; mideden hcl salgılanmasına sebep olur. Kolesistokinin; pankreas enzimlerinin salgılanması için pankreası uyarır.Sekretin; Pankreası uyararak kimusun nötralleşmesini sağlayacak bikarbonat salgılanmasını sağlar.

 

259)Ökaryot hücrelerde O2’ li solunumun krebs reaksiyonları, mitokondri organelinin matriks sıvısında gerçekleşir.

 

260)Sitkinin hormonu genellikle köklerde sentezlenir ve diğer organlara taşınır. Organ ölümünü yavaşlatır. Sonbaharda yaprakların dökülmesini yavaşlatır.

 

261)Proksimal tüpte üre,su ve tuza göre çok daha yavaş emilir.

 

262)Proksimal tübüllerden kılcal damarlara bir çok maddenin yanında su,üre ve tuz moleküllerinin emilimi de gerçekleşir.

 

263)Bitki hücrelerinde sitokinez genellikle telofaz evresinde hayvan hücrelerinde genellikle anafaz da başlar.

 

264)Sekretin ve kolesistokinin, midenin HCl salgılanmasını ve mide hareketlerini inhibe eder.

 

265)Kalsiyum, vücutta en bol bulunan mineraldir.

 

266)Fosfor elementi; NAD,ATP,RNA yapısında bulunur.

 

267)İyot yeterince alınmazsa guatr hastalığına sebep olur.

 

268)Potasyum eksikliği; Kas ve sinir sistemini uyarır.Asit ve baz dengesinde rol oynar. Eksikliği çizgili kasta felce neden olur.

 

269)İnsan iskeletinde Fe bulunmaz.

 

270)Bir hücrede enerji verici olarak ilk kullanılacak organik molekül glikozdur.

 

271)Gliserol ve yağ asidi trigliserit(nötral yağ) oluşumunu sağlar.

 

272)Nişasta ve glikojen amilaz enzimi ile hidroliz edilebilir.

 

273)Büyüme ve gelişme, yağ asidi ve gliserolden yağ sentezlenmesi; bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen anabolizma olaylarıdır.

 

274)Düzenleyici,enerji verici molekül, vücutta yapıcı-onarıcı(PROTEİN).

 

275)Kas hücrelerinde, kasılma için gerekli olan Ca granülsüz e.r’de depolanır.

 

276)Alyuvar hariç tüm ökaryot hücrelerde bulunur.(Endoplazmik Retikulum).

 

277)Ekzositoz olayında, koful hücre zarı ile birleştiğinden hücrenin yüzey alanı artar.

 

278)Ekzositoz ve endositoz olayında ATP harcanır.

 

279)Endositoz olayı sırasında ATP harcanır. Fakat bu olay bir aktif taşıma biçimi değildir.

 

280)Endositoz olayında hücre zarının bir kısmı kopup, koful oluşumuna katıldığı için, hücrenin yüzey alanı azalır.

 

281)Kolaylaştırılmış difüzyon; Moleküllerin zardaki taşıyıcı proteinler yardımıyla difüzyonudur.

 

282)Difüzyon; Moleküllerin fosfolipit tabakası üzerinden geçmesidir.

 

283)Embriyonik kök hücrelerin farklılaşma yeteneği ise sınırlıdır.

 

284)Erişkin kök hücrelerin farklılaşma yeteneği sınırlıdır.

 

285)Mitokondri; memelilerin olgun alyuvarları hariç, oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerde bulunur.

 

286)Ergin sinir hücreleri(nöron) sentrozom içermez. Bu nedenle sinir hücreleri bölünemez.

 

287)Plastitler; Bakteri,arke bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunmazlar.

 

288)Yüksek yapılı bitki hücrelerinde sentrozom yoktur.

 

289)Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Bölünme tamamlandıktan sonra yeniden oluşur.

 

290)Çekirdekçikte ribozomal RNA (rRNA) sentezlenir ve proteinlerle birleştirilerek ribozomların alt birimleri oluşturulur.

 

291)Volvox kolonisinde iş bölümü görülür, fakat dokulaşma ya da sistemleşme görülmez.

 

292)Fotosentez olayı sadece gündüzleri gerçekleşir. Kemosentez ise hen gündüz hem gece gerçekleşir.

 

293)Ekolojik birimlerin küçükten büyüğe sıralanışı organizma<poülasyon<komünite<ekosistem<biyom<biyosfer.

 

294)Habitat bir organizmanın doğal adresi, ekolojik niş ise o adreste yaptığı iş olarak ifade edilebilir.

 

295)Bir ekosistemdeki bitki topluluklarına flora, hayvan topluluklarına ise fauna denir.

 

296)Aynı popülasyona ait sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynı, genetik özellikleri ile protein yapıları benzerdir.

 

297)Hastalık yapan parazit organizmalara patojen adı verilir.

 

298)Bitkiler yapısına fotosentez ile katılan CO2 en kısa yoldan atmosfere dönüşü bitkinin solunumu ile gerçekleşir.

 

299)Asit yağmurlarının temel nedeni atmosfere bırakılan kükürt dioksit gazıdır.

 

300)Su sistemlerine karışan azot ve fosfor bileşiklerinin göllerde bulunan bazı bitki ve alglerin kontrolsüz bir biçimde çoğalmasına neden olan su kirliliği çeşidine ötrofikasyon denir.

 

301)Ekolojik ayak izi, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulan bir yöntemdir.

 

302)Tropik bölgelerden kutuplara doğru gidildikçe komünitedeki tür çeşitliliği azalır.

 

303)Bir popülasyondaki tüm bireylerin toplam ağırlığına biyokütle denir.Dominant türler bir komünitede en fazla biyokütleye sahip olan türlerdir.

 

304)Birincil süksesyonun başladığı alanlarda toprak bulunmaz. Kaya,kum ve çakıl gibi ortamlarda likenler gelişir ve topraklaşmayı sağlar.

 

305)İkincil süksesyonda, birincilden farklı olarak toprak yapısı bozulmamıştır.

 

306)Ekosistemde madde döngüsü görülürken, enerji döngüsü görülmez.

 

307)Nitrifikasyon bakterileri kemoototrof organizmalardır. Su döngüsü canlılar olmadan da devam edebilir.

 

308)Biyotik Faktörler(Canlı öğeler); Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar.

 

309)Abiyotik faktörler(Cansız öğeler); Işık, iklim, sıcaklık,su, ortam ph’sı,toprak ve mineraller.

 

310) Türleşme en iyi popülasyon düzeyinde gözlemlenir. Bireyler evrimleşmez popülasyonlar evrimleşir.

 

311)Biyomların sınırları sıcaklık ve yağış tarafından belirlenir.

 

312)İğne yapraklı ormanlar(kozalaklı orman) biyomu; yeryüzünün en geniş karasal biyomudur.

 

313)Virüslerin genomları virüse göre; çift iplikli DNA, tek iplikli DNA, çift iplikli RNA veya RNA’dan oluşabilir.

 

314)Kolestrol steroidlerin öncüsüdür. Omurgalılarda karaciğerde sentezlenir.

 

315)Enzim(Yük katırı); Tekrar tekrar kullanıldığı için.

 

316)Ökaryotik hücrede ribozomlar sitoplazmada, DNA ise çekirdekte yer alır.

 

317)Fosfat içermeyen nükleotid kısmına nükleozid adı verilir.

 

318)DNA replikasyonunda; RNA primaz, DNA ligaz, helikaz enzimleri görev yapar.

 

319)Bitkilerde yaş halkasının genişliğini belirleyen temel etken sıcaklıktır.

 

320)Tozlaşmadan önce oluşan yapılar; Mikrospor, polen, megaspor, embriyo kesesi.

 

321)Mayozun mitozdan farkı; Tetrat,Sinapsis,Krossing over görülür.

 

322)Doymamış yağ asitleri bitkiler ile doyurularak margarinler elde edilir.

 

323)İnsülin en küçük proteindir.

 

324)Çok sayıda nükleotitten oluşma, Rna pol. Tarafından sentezlenme, tekrar tekrar kullanabilme; mRNA ve tRNA için ortaktır.

 

325)DNA ve tRNA molekülleri için zayıf hidrojen bağı taşıma ortaktır.

 

326)Polipeptid bitkisel kökenlidir.Vitaminler azot içerirler.

 

 

327)B ve K vitaminleri kalın bağırsakta yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretilebilir.

 

328)Protein sentezinde görev alan; ‘’genetik kod’’ deoksiriboz şekeri içerir.

 

329)Çiçekli bir bitkide; eşeysiz üreme çeşitlerinden en yaygın olarak görülen vejetatif üremedir.

 

330)Yumru ile üreme; örnek patates.

 

331)Golgi organeli; Lizozom,koful,orta lamel oluşumunda görevlidir.

 

332)Sentrozom zar yapısına katılmaz.

 

333)Çiçekli bir bitki topraktan aldığı suyun yaklaşık %25 ini terleme yoluyla dışarı atar.

 

334)Gutasyonda sıvı olarak su kaybedilmesini sağlayan kök basıncıdır.

 

335)Tozlaşma olmaksızın meyve oluşumu muzda görülür.

 

336)Bazı kılcal damarlarda dışarından alınan maddeler ekzositoz ile dışarı atılır.

 

337)Sineklerde yavru bireyler ergin bireylere benzemez.

 

338)Alyuvarlarda glikoliz ile oluşan piruvat laktata dönüşür.

 

339)Somatik hücreler(karaciğer ve kas gibi) diploit olmalarına rağmen mayoz bölünme geçiremezler.

 

340)Metagenezde genellikle sporlar mayoz bölünmeyle, gametler mitoz bölünme ile meydana gelir.

 

341)Sentromer kinekotorların bulunduğu daralmış bölgedir. Bir sentromerde;kinetokor olarak adlandırılan iki tane protein yapı bulunur.

 

342)Metafaz, kromozomların en net görüldüğü evredir. Bu evrede hazırlanan karyotipler ile ‘’Down sendromu’’ gibi anormallikler tespit edilebilir.

 

343)Erişkin insanların sinir ve kas hücrelerinde , olgun alyuvarlarında mitoz bölünme görülmez.

 

344)Alel genler aynı kromozom üzerinde bulunmaz. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar.

 

345)Balık-kurbağa metamorfoz görülebilir.

 

346)Tek yıllık otsu bitkiler ayakta durabilmek için koful organelinden yararlanırlar.

 

347)Kuşların ile kurbağa erginlerinin ortak özellliği; akciğer solunumu yapmalarıdır.

 

348)Otobiyolojik temizlenme; su kaynağı içindeki kirleticilerin, canlıların ve O2 nin etkisiyle zararsız hale getirmesidir.

 

349)Mayoz bölünmede, mitozdan farklı olarak tetrat, sinapsis ve krossing over olayları görülür.

 

350)Karyokinez ve sitokinez olayları hem mayoz 1 hem de mayoz 2 ‘de gerçekleşir.

 

351)Kardeş olmayan kromatitlerin birbirine temas ettiği bölgeye kiazma denir.

 

352)Krossing over sonucu kromozomun nükleotit dizilimi değişirken, genin nükleotit dizilimi değişmez.

 

353)Eklem bacaklı canlılardan arılarda, karıncalarda, su pirelerinde ve yaprak bitkilerinde görülür.(PARTENOGENEZ).

 

354)Paramesyumda konjugasyon olayı gen akt. ile tamamlanır. Paramesyum bölünerek birey sayısını arttırır.

 

355)Bal arılarında dişi arılar eşeyli üremeyle, erkek arılar eşeysiz üremeyle (partenogenez) oluşur.

 

356)Mitoz bölünme evreleri sonunda sitokinez gerçekleşmezse çok çekirdekli hücreler oluşur.

 

357)Hücre içinde iki çekirdek bulunur. Kromozomlardan kromatin iplik oluşur. İg iplikleri ortadan kalkar. (TELOFAZ).

 

358)Su yosunları, kara yosunları nda metagenez görülür.

 

359)Prokaryot ve ökaryot hücrelerin mitotik bölünmelerinde; DNA’nın eşlenmesi, kromatitlerin kutuplara çekilerek ayrılması farklılık göstermez.

 

360)Çok hücreli hayvanlarda; Eşeysiz üreme,büyüme ve gelişme, rejenerasyon mitoz bölünme ile gerçekleştirilebilir.

 

 

361)Bitki ve hayvan hüc. mitoz bölünmede; İnterfaz,çekirdek eşlenmesi ortaktır.

 

362)Normal mitoz bölünme ile oluşan yeni hücrelerde kromozom sayısı her zaman aynıdır.

 

363)DNA replikasyonunun (eşlenmesi) yapılması; çekirdek zarı erimeden önce meydana gelir.

 

364)Mitoz bölünmenin profaz evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.

 

365)Anafaz 2 de kardeş kromatitler zıt kutuplara giderler.

 

366)Mayoz bölünmede sitokinez iki kez gerçekleşir.

 

367)En büyük hücre deve kuşuna ait yumurta hücresidir.

 

368)Hücre zarı ve hücre çeperi için; yapısında organik molekül bulundurma, hücreyi koruma ortaktır.

 

369)Nükleotidleri bağlayan(birbirine) fosfodiester bağları kovalent bağ yapısındadır.

 

370)Terliksi hayvanlarda makro çekirdek genetik bilginin çok sayıda kopyasını içermektedir.

 

371)Amiloplast endospermde bulunan bir plastiddir.

 

372)DNA replikasyonunda gerekli enerji eklenen nükleotiddeki trifosfat bağlarından sağlanır.

 

373)Bitkilerde kuraklığa karşı direnci arttıran hormon absisik asittir.

 

374)Bir bitkinin tohumları olgunlaşmadan çimleniyorsa absisik aist sentezleyemediğini gösterir.

 

375)İnsanda provitamin-D kolestrolden üretilmektedir.

 

376)Aminoasitler; sitoplazmada, kloroplastta, peroksizomda ve mitokondride sentezlenir.

 

377)Proteinleri tek başına amino asitlere kadar parçalayan enzim karboksipeptidaz enzimidir.

 

378)İnsan böbreği D vitaminini aktif forma dönüştürebilir.

 

379)Nişasta ve glikojen gibi polimer besinlerin bulunduğu ortamda sadece saprofit bakteriler yaşayabilir.

 

380)Arkelerin hücre duvarı peptidoglukan içermez.

 

381)Ribozom,hücre zarı, sitoplazma hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur.

 

382)Pinositoz ile sıvı alan bir hücrede ‘’fotosentez’’ gerçekleşmez.

 

383)Glikojen; Kanda kesinlikle rastlanmaz. Hayvan hücrelerine özgüdür. Bitkilerde hiçbir dönüşümü yoktur.

 

384)DNA,RNA ve ATP sentezi sırasında fosforik asit kullanılır.

 

385)RNA; Çekirdek, sitoplazma ve ribozomlarda bulunur.

 

386)ATP,DNA ve RNA sentezlenirken adenin miktarı azalır.

 

387)ATP’nin yapısında yüksek miktarda enerji depo edilmesinin sağladığı yarar; serbest kalan enerjinin canlıya zarar vermesini önlemektir.

 

388)Ribozom, sentrozom→ZARSIZ.

 

389)Bitki hücresi yaşlandıkça; çeper kalınlığı,koful büyüklüğü artar.

 

390)Çeşitli canlılarda bulunan kofullar; çeşit,sayı,görev bakımından farklılık gösterebilir.

 

391)Doğal sınıflandırma yapılırken analog yapı benzerliği dikkate alınmaz.

 

 

392)Fotoototrof ve kemoototrof bakterilerde; hücre zarı, hücre duvarı,ribozom ortaktır.

 

393)Bakterilerde konjugasyon sırasında ; Sitoplazmik köprünün kurulması, gen aktarımının yapılması, melez bakterilerin oluşması sırası ile gerçekleşir.

 

394)Bir hayvan snıflandırılırken şube den başlanılmalıdır.

 

395)Heterof beslenme, hücre içi sindirim, protein sentezi; paramesyum ve plazmodyumda ortaktır.

 

396)Gelişmişten basite; Çift çenekli bitkiler, Kozalaklı bitkiler, kibrit otları, ciğer otları.

 

397)Amip; Bölünerek çoğalma, protein sentezleme gerçekleştirirken ATP harcar.

 

398) Fotosentezde suyun ayrışması sonucu oluşan oksijen atmosfere verilir.

 

399)Kemosentez olayı sadece prokaryot hücre yapısına sahip canlılarda (bazı bakterilerde ve arkelerde) gerçekleşir.

 

400)Fotosentez tepkimelerinde su kullanımı ile oksijen üretimi ortak değildir.

 

401)Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri granumda, ışıktan bağımsız tepkimeleri ise stromada gerçekleşir.

 

402)Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar bireyi etkiler fakat kalıtsal değildir.

 

403)Ayrılmama olayı genelde mayoz 1 sırasında homolog kromozomların ayrılmaması sonucu oluşur.

 

404)PGA ışıktan bağımsız tepkimelerde oluşan ilk kararlı bileşiktir.

 

405)Işığa bağımlı tepkimelerde ATP ve NADPH molekülleri stroma sıvısında; oksijen molekülü ise tilakoit boşlukta üretilir.

 

406)Fotosentez tepkimeleri sırasında kullanılan suyun oksijen atomları glikozun yapısına değil, oluşan oksijen gazının(O2) yapısına katılır.

 

 

407)Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde fotosistem I in elektron kaynağı fotosistem II, fotosistem II’nin elektron kaynağı ise sudur.

 

 

408)Aynı kromozom üzerinde bulunan genlerin arasındaki uzaklık arttıkça krossing overihtimali de artar.

 

409)Kan uyuşmazlığı; Anne adayının kanının Rh-, bebeğin ise Rh+ olduğu durumlarda ortaya çıkar.

 

 

410)Alel gen sayısı ikiden fazla olabilir. Fakat canlılarda genel olarak bunlardan en fazla ikisi bulunur.

 

411)Eksik baskın bir karakterin monohibrit çaprazlaması sonucunda fenotip çeşidi, genotip çeşidi ile, fenotip oranı ise genotip oranı ile aynı çıkar.

 

412)Progesteron ve östrojen hormonlarının birleşik etkileri hipotalamus ve hipofiz üzerinde negatif geri bildirim uyg. FSH ve LH salgısını azaltır.

 

413)Embriyo gelişiminin ilk 2-4 haftasında doğrudan endometriyumdan beslenir. Daha sonraki haftalarda plasentadan karşılanır.

 

414)Embriyo döl yatağı dışında başka bir dokuya yerleşirse (fallopi tüpü gibi)dış gebelik ortaya çıkar.

 

415)Dişi bir bireyde yumurta oluşumu ergenlik çağından başlar, menopoz evresinde durur.

 

416)Kemosentez yapan bakteriler H2S i enerji kaynağı olarak kullanır.

 

417)Fotosistem II elektron açığını sudan karşılar.

 

418)Arılarda dişi larvaların beslenme durumuna göre işçi ya da kraliçe arıyı oluşturması bir modifikasyon örneğidir.

 

419)Paramesyumda konjugasyon olayı gen akt. ile tamamlanır. Paramesyum bölünerek birey sayısını arttırır.

 

420)Krossing over sonucu kromozomunun nükleotit dizilimini değişirken, genin nükleotit dizilimi değişmez.

 

421)Bakteri konjugasyonunda mayoz bölünme ve döllenme olayları gerçekleşmez.

 

422)Eşeyli üreme ile yeni gen kombinasyonlarına sahip bireyler meydana getirilerek tür içi çeşitlilik sağlanır.

 

423)Eşeyli üreyen canlılarda ise mayoz bölünme ve döllenme olayları ile tür içi kromozom sayısı sabit tutulur.

 

424)Konjugasyon bir üreme biçimi değildir.

 

425)Bakteri konjugasyonu birey sayısında artışa neden olmaz. Fakat tür içi genetik çeşitliliği arttırır.

 

426)Erişkin insanların sinir ve kas hücreleriyle, olgun alyuvarlarında mitoz bölünme görülmez.

 

427)İnsanların diploit hücrelerinde (2), haploit hücrelerinde (1) gonozom bulunur.

 

 

428)Mitotik evrede önce çekirdek bölünmesi(karyokinez), sonra sitoplazma bölünmesi(sitokinez) gerçekleşir.

 

429)Hücre döngüsünü 24 saatte tamamlayan bir insan hücresinde mitoz yaklaşık 1(bir) saat sürer.

 

430)Sitokinez telofaz evresinden sonra gerçekleşir.

 

431)Büyüme faktörleri, hücre yoğunluğu ve tutunma zorunluluğu hücre bölünmesini etkileyen faktörlerdir.

 

432)Kontrol noktalarındaki protein molekülleri bir önceki evrede olaylar tamamlanmadan sonraki evrenin başlamasını engeller.

 

433)Eşeysiz üreme ile oluşan yavruların değişen ortam koşullarına uyum yeteneği azdır.

 

434)Metagenez de genellikle sporlar mayoz bölünmeyle, gametler mitoz bölünme ile meydana gelir.

 

435)Rejenerasyonda mitoz bölünme ve farklılaşma görülür.

 

436)Eşey ana hücrelerinde mayoz bölünme görülürken, somatik hücrelerde mayoz bölünme görülemez.

 

437)İnsanların diploit hücrelerinde 44, haploit hücrelerinde 22 otozom kromozom bulunur.

 

438)Alel genler aynı kromozom üzerinde bulunmaz. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar.

 

439)Homolog kromozom çiftleri diploit hücrelerde bulunurken haploit hücrelerde
bulunmaz.

 

440)Mayoz- II’den önce DNA eşlenmesi olmaz.

 

441)Hücreyi parçalayan litik döngünün tersine, lizogenik döngü faj genomunun konak hücreye zarar vermeden çoğalmasını sağlar.

 

442)Homolog kromozomların ayrılması(birbirinden) sadece mayoz bölünmeye özgüdür.

 

443)Döllenme sırasında yumurta örtüsünü eriterek sperm çekirdeğinin yumurtaya girmesini sağlayan kısım akrozomdur.

 

444)Kiyazma; Kromozomların değme noktalarına denir.

 

445)Sinapsis; Kromozomların birbiri üzerine sarılmasıdır.

 

446)Vestibular ve timpanik kanallar perilenf, kohlear kanal ise endolenf sıvısı ile doludur.

 

447)İşitme olayı sırasında ses dalgaları önce sıvı dalgalara, daha sonra elektriksel dalgalara dönüşür.

 

448)Ağız yada burundan giren mikroplar östaki borusu ile orta kulağa gelerek enfeksiyonlara neden olabilir.

 

449)Orta kulağın sonunda oval pencere, oval pencerenin altında ise yuvarlak pencere bulunur.

 

450)Solunum hızının ayarlanması omurilik soğanı ve ponsta bulunan merkezlerce sağlanır.

 

451)Otonom sinirlerde miyelin kılıf bulunmaz. Bu nedenle impuls iletimi miyelinli nöronlara göre daha yavaştır.

 

452)Korneada sinirler bulunurken, kan ve lenf damarları bulunmaz.

 

453)Kaşlar, göz kapakları, kirpikler, göz yaşı bezleri ve göz kasları göze yardımcı yapılardır.

 

454)Koni reseptörlerinin hiç bulunmaması total renk körlüğü olarak adlandırılır.

 

455)Geri bildirim mekanizması genellikle ön hipofiz hormonları ile diğer endokrin bezler arasında görülür.

 

456)Kıkırdak doku, kıkırdak zarı dışında kan damarı içermez.

 

457)Langerhans adacıklarının alfa hücreleri glukagon, beta hücreleri ise insülin salgılar.

 

458)Adrenal korteks hormonları(kortizol, aldosteron, östrojen, progesteron ve testosteron) steroit yapılıdır. Bu hormonların öncül maddesi kolestroldür.

 

459)Parathormon ve kalsitonin salgısı hipofiz bezi tarafından denetlenmez. Bu iki hormon kandaki kalsiyum miktarına göre salgılanır.

 

460)D vitamininin aktifleşmesi parathormonun uyarımı ile böbrek hücrelerinde
tamamlanır.

 

461)Oval pencerenin iç kulağa bakan kısmındaki boşluğa dalız denir. Bu yapı oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir.

 

462)Uzun süre aynı kokuya maruz kalan koku reseptörleri yorulur ve koku algılanamaz.

 

463)Osteoklast hücreleri kemik yıkımını gerçekleştirir. Osteoblastlar ise osteosit oluşturarak kemik yapımını sağlar.

 

464)Sarkoplazmik retikulumda, kas kasılmasında görev yapan kalsiyum minerali depolanır.

 

465)Sindirim reaksiyonları hidroliz olayıdır. Hidroliz olayında ATP harcanmaz.

 

466)Miyoglobin kaslarda bulunan bir protein olup oksijenin depolanmasını sağlar.

 

467)Mekanik sindirim olayında enzimler kullanılmaz.

 

468)Yemek borusunda mekanik ve kimyasal sindirim olmaz.

 

469)Gastrin hormonu kana verilir.

 

470)Mide özsuyunda gastrin hormonu bulunmaz.

 

471)Kalın bağırsakta villus şeklinde kıvrımlar bulunmaz, kimyasal sindirim gerçekleşmez.

 

472)Safra sıvısında enzimler bulunmaz. Bu nedenle safra sıvısı kimyasal sindirim yapamaz.

 

473)Akciğer atardamarı hariç atardamarların tümü oksijence zengin kan taşır.

 

474)Kanda nişasta ve glikojen gibi organik besinler ile sindirim enzimleri bulunmaz.

 

475)Sindirim sistemi rahatsızlıkları; Gastrit,ülser, kabızlık,ishal, laktoz hassasiyeti.

 

476)Sinir sistemi hastalıkları; MS(multipl skleroz), alzheimer,siyatik,parkinson, menenjit,epilepsi(SARA), çocuk felci, kuduz.

 

477)Korneada sinirler bulunurken kan ve lenf damarları bulunmaz.

 

478)Oogenez; Dişi bireylerde gerçekleşir. Embriyonik dönemde başlar. Menopoz döneminde biter. Bir tane olgun yumurta üretilir. Oluşan hücreler hareketsizdir.

 

479)Spermatogenez; Erkek bireylerde gerçekleşir. Ergenlik döneminde başlar. Sürekli bir olaydır. Oluşan dört spermde dölleme yapar. Oluşan hücreler hareketlidir.

 

480)Beyün kütlesinin yaklaşık yüzde 80 ini beyin kabuğu oluşturur.

 

481)Omurilik soğanının zarar görmesi bireyin ölümüne neden olabilir.

 

482)Burundan çıkan koku duyusu ile ilgili sinirler talamusa uğramadan beyin kabuğuna ulaşır.

 

483)Sinapslardaki iletim aksondan dendrite doğru tek yönlü gerçekleşir.

 

484)Nöronlardaki impuls iletimi dendritten aksona doğru gerçekleşir.

 

485)Akson çapının artması ve ranvier boğumu sayısının azalması impuls iletimini hızlandırır.

 

486)Uyarının şiddeti artsada oluşan impulsun bir nörondaki iletim hızı değişmez.

 

487)Polarize konumdaki nöronda derişim farkı aktif taşımayla korunur. Bu nedenle polarize konumdaki nöronda sürekli ATP harcanımı olur.

 

488)Ergin sinir hücreleri genel olarak bölünemezler. Bu durum sinir sistemi hastalıklarının tedavisini zorlaştırır.
489)Depolarize konumdaki nöron yeni bir uyarıyı algılayamaz.

 

490) Protein sentez süresi mRNA’nın sentez süresinin 1/3 ü kadardır.

 

491)İnterferonlar belirli bir virüs tipine özgü değildir. Bir virüse karşı üretilen interferonlar, başka bir virüs çeşitlerine de etki edebilir.

 

492)Bir antikor sadece bir çeşit antijene bağlanabilir.

 

493)Karbonmonoksit solunum pigmentleri ile tersinir tepkime vermez. Bu nedenle zehirlenmelere neden olur.

 

494)Yaşlandıkça akciğerlerimizin esnekliğini yitirmesine bağlı olarak vital kapasite azalırken rezidüel hacim artar.

 

495)Nefron kanallarını saran kılcal damarlar olmasaydı, süzülme ile bowman kapsülüne geçen sıvıdaki glikoz ve aminoasit gibi yararlı moleküller geri emilemez, idrarla atılırdı.

 

496)Glomerulus kılcallarının yapısal özellikleri, bu damarlara hem yüksek kan basıncına dayanma özelliği kazandırır hem de protein ve kan hücrelerinin kılcallardan dışarıya çıkmasını engeller.

 

497)Salgılama olayı aktif taşıma ile gerçekleştiği için ATP harcanır.

 

498)Genetik şifre evrenseldir. Örneğin DNA’daki GGC genetik kodu, genetik şifresi incelenen tüm canlılarda prolin amino asitini şifreler.

 

499)Bir kodon sadece bir amino asiti şifreler. Fakat bazı amino asitlerin birden fazla kodonu olabilir.

 

500)Genin yapısında bir değişim olmadığından, modifikasyonlar kalıtsal değildir.Başka bir ifadeyle , modifikasyon sonucu ortaya çıkan farklılıklar sadece o canlı ile sınırlı kalır ve oğul döllere aktarılmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu