AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Tanzimat Edebiyatı

 AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Tanzimat Edebiyatı 

 

 • Tanzimat Fermanı İlan
 • 1860 – Şinasi ve Agah Efendi İlk Özel Gazeteyi açar:
 • Tercüman-ı Ahval
 • Tanzimat Edebiyatı Başlar.
 • Türk Edebiyatında yeni bir döneme
 • Osmanlı aydınları batı kültürünü tanıtır.
 • Yurtdışına öğrenciler gönderilir.
 • Dönemde gazetecilik faaliyetleri başlar.
 • İlk Çeviriler yapılır.
 • Dil Bilgisi Kitapları Yazılır.
 • Tarih Kitapları Yazılır.

 

Tanzimat Dönemi Edebiyatı:
 • Tercüman-ı Ahval (1860) İle başlar.
 • Topluluk : Vatan, Millet, Hürriyet, Adalet II.Topluluk: Bireysel Konular.
 • Topluluk : Toplum için Sanat II.Topluluk: Sanat için sanat
 • Topluluk : Yalın bir dil. II.Topluluk: Sadeleşme amacı yok.
 • Topluluk : Romantizm – Klasizm II.Topluluk: Realizm
 • Tanzimat sanatçıları: Yazar, Şair, Devlet adamı, gazetecilerdir.

 

 

Öğretici Metinler

 

 • Toplumsal konular işlenmiştir.
 • Genellikle Makale örneği vardır.
  • Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (İlk!)
 • Gazetelerden yararlanıldı.
 • Sözlük çalışmaları yapıldı.

 

A)       Makale

 

 • Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
  • Edebiyatımızdaki ilk örnektir.
  • Dilin nasıl olacağına dair bilgiler

 

·         Namık Kemal – Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülazahat-ı Şamildir

 • Yapaylığı ve gerçekliğe dayanmamasıyla Divan edebiyatını eleştirir.

 

·         Ziya Paşa – Şiir ve İnşa

 • Divan Ed. Ulusal bir edebiyat değildir.
 • Çağdaş Türk Edebiyatı Halk Edebiyatına dayandırılmalı.

 

B)       Eleştiri

 

 • Namık Kemal – Tahrib-i Harabat
  • Edebiyatımızdaki ilk örnektir.
  • Eski edebiyatı eleştirmiştir.
  • Ziya Paşanın Divan şiiri antolojisini hedef alır.

 

 • Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme

Tahzinat

Talim-i Edebiyat

 

 • Muallim Naci Demdeme

Istıbahat-ı Edebiyat

 

A)       Gazete

 

 • Tercüman-ı Ahval
  • Şinasi – Agah Efendi
   • İlk Özel Gazete

·         Tercüman-ı Efkar

 • Şinasi

·         Ceride-i Havadis

 • William Churchill
  • İlk Yarı Resmi Gazete

·         Takvim-i Vekayi

 • İlk Resmi Gazete

 

Olay Çevresinde Gelişen Edebiyat

 

A) Anlatmaya Bağlı (Roman – Hikaye)

 

 • Roman ve Hikayeler bölümler halinde gazetede yayımlanır.
 • Romanlarda doğu-batı çatışması vardı.
 • Romanlar teknik açıdan zayıftır.
  • Yazarlar akışı keserek başka bilgiler
 • Toplumu eğitme amacı vardı.
  • İyiler çok iyi, kötüler çok kötü.
 • Toplumu eğitmek için bir araçtır.
 • Romanlar ilahi bakış açısı ile yazılırdı.
 • Yanlış batılılaşma, kölelik işlenirdi.

 

·         Telemak

 • İlk Roman
  • Yusuf Kamil Paşa
   • Fenelon’dan Çeviri.

 

·         Taaşuk-ı Talat ve Fitnat

 • İlk Yerli Roman
  • Şemsettin Sami

 

·         Letaif-i Rivayet

 • İlk Öykü
  • Ahmet Mithat

 

·         Küçük Şeyler

 • Batılı anlamda ilk öykü
  • Samipaşazade Sezai

 

 

Şiir

 • Konusu geniş
 • Biçim bakımından Divan Ed.’na
 • İçerik
 • Vatan, Hürriyet, Hak, Adalet konuları işlenir.
 • Konu bütünlüğü önemlidir.
 • Aruz Vezni kullanılır.
 • Göz İçin Uyak anlayışı

 

İkinci Dönem Şiiri :

 • Bireysel konular İşlendi (Ölüm, Sevinç, Yokluk)

 

 

Tanzimat Edebiyatı I. Dönem Temsilcileri

 

Şinasi (1826 – 1871)

 • Topluluğun öncüsüdür.
 • Sadeleşme hareketine de öncülük
 • Noktalama İşaretlerini kullanan ilk şair.
  • Şair Evlenmesi
 • İçerik, Şekil bakımından yenilikçidir.

Tiyatro    :    Şair Evlenmesi

Şiir          :    Müntehabat-ı Eş’ar

Derleme  :        Durb’ı Emsal’i Osmaniye

Sözlük    :           Kamus’ı Osmani

Çeviri      :    Tercüme-i Manzume

 

Ziya Paşa (1829 – 1880)

 • Genellikle Aruz’u kullanmıştır.
 • Toplumsal olumsuzlukları eleştirmiştir.
 • Felsefi konularda da yazmıştır.
 • Hicivleri vardır.
 • Çeviri yapmıştır.
 • Bağdatlı Ruhi’ye nazire olarak : Terkib-i Bent’i vardır.
 • Şiir ve İnşa’da : Halk Edebiyatını Över.
 • Harabat’ta : Divan Edebiyatını över.
  • Namık Kemal Tahrib-i Harabat’ta bunu eleştirir.

Şiir          :    Er’ar-ı Ziya

Antoloji   :  Harabat

Hiciv     :    Zafername

Makale          : Şiir ve İnşa

Mektup    :    Veraset Mektupları

Anı          :    Defter-i Amal

Tercüme :    Rüya’nın Encamı – Endülüs Tarihi

 

Namık Kemal (1840 – 1888)

 • Vatan Şairi!
 • Toplum için
 • Dilde sadeleşme taraftarıdır.
 • Genellikle Aruz ile yazmıştır.
 • Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet Gazetesini çıkarmıştır.
 • Hürriyet Kasidesi vardır.

Roman     :    İntibah – Cezmi

Tiyatro    :    Vatan Yahut Silistre – Gülnihal – Kara Bela Akif Bey – Celalettin Harzemşah

Eleştiri    :    Tahrib-i Harabat – Takib-i Harabat İrfan Paşa’ya Mektup

Tarih       :    Devr’i İstila – Kanije – Osmanlı Tarihi Büyük İslam Tarihi

Mektup    :    Veraset Mektupları

Biyografi : Evrak’I  Perişan

Anı         : Magosa Mektupları

 

Ahmet Vefik Paşa (1823 – 1891)

 • Devlet Adamıdır.
 • Türk Tiyatrosunun kurucusu sayılır.
 • Moliere’den çeviri/uyarlama

Moliere    :İnfal-İ Aşk – Zor Nikah – Zoraki Tabip – Tabib-i Aşk

Çevirileri    Meraki – Kocalar Mektebi – Kadınlar Mektebi

Sözlük : Lehçe-i Osmani

Tarih   : Şecere-i Türk

 

Şemsettin Sami (1850 – 1904)

 • Dil, Sözlük ve Ansiklopedi çalışmaları vardır.
 • Roman :           Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (İlk Yerli Roman)
 • Sözlük    :      Kamus-ı Türki

Kamus-ı Alem

 

 

Ahmet Mithat Efendi (1844 – 1912)

 • Nam-ı diğer; Yazı Makinesi
 • Halk için Roman yazmıştır.
 • Romanlarda akışı sık sık
 • Bundan dolayı teknik açıdan
 • Servet-i Fünun’u eleştirmiştir.
 • Felatun Bey ve Rakım Efendi: yanlış batılılaşmayı eleştirdi. Felatun Bey : Batı

Rakım Efendi : Doğu

Hikaye     :    Kıssadan Hisse – Letaif-i Rivayet

Roman     :    Felatun bey ve Rakım efendi – Hasan Mellah Dünyaya İkinci Geliş – Jön Türkler – Parise bir Türk Yeni Çeriler

Gezi        :    Avrupa’da bir Cevelan

Tiyatro    :    Çengi – Çerkez Özdeler – Eyvah

Anı          :    Menfas

 

 

Direktör Ali Bey (1844 – 1899)

 • Duyun-i Umumiye’de direktör’dür.
 • Mizah dergisi olan “Diyojen”de yazıyordu.
 • Tiyatro :           Kokona Yatıyor – Ayyar Hamza
 • Gezi          :      Seyehat Jurnali

 

 

 

Tanzimat Edebiyatı II. Dönem Temsilcileri

 

Abdülhak Hamit Tarhan (1852 – 1937)

 • Şair’i Azam (Büyük şair)
 • Ölüm ve Metafizik konularını işlemiştir.
 • Aşk, Doğa, Vatan sevgisini de işler.
 • Sanat İçin Sanat
 • Lirik
 • Aruz – Hece
 • Tezatlara yer
 • İlk Pastoral Şiir : Sahra’yı yazdı.
 • Tiyatro da yazmıştır.
  • Sahnelenmek için değil.
  • Okunmak için yazmıştır.
 • Süslü bir dil vardır.
 • İlk Uyaksız Şiir : Validem’i yazdı.

Şiir          :    Sahra – Makber – Ölü – Hacle – Bunlar Odur Divaneliklerin yahut Belde – Hacle

Tiyatro    :    Macera-yı Aşk – Sebr-ü Sebat – İçli Kız – Nesteren Eşber – Tezer

 

Sami Paşazade Sezai (1860 – 1936)

 • Sergüzeş’te köleliği eleştirir.
  • Esir Kız Dilber’in maceraları.
 • Toplumsal Sorunları işledi.
 • (Ölüm, Metafizik gibi konuları işler.)

Roman     :    Sergüzeşt

Hikaye     :    Küçük Şeyler (Batılı anlamda ilk öykü)

Gezi        :    Rümuz’ul Edep

Tiyatro    :    Şir

 

Recaizade Mahmut Ekrem (1847 – 1914)

 • Üstat
 • Topluluğun Önderi.
 • Her güzel şey şiirin konusu olabilir
 • Araba Sevdası romanında Yanlış Batılılaşmayı işledi.
 • Kulak için Kafiye
 • Servet-i Fünun’un hazırlayıcısıdır.
 • Muallim Naci ile Eski-Yeni tartışmasına

Şiir          :    Nağme-i Seher – Yadigar-ı Şebab – Pejmürde Nijad Ekrem – Zemzeme

Tiyatro    :    Afife Anjelik – Çok bilen Çok yanılır Vuslat yahut Süreksiz Seviç – Atala

Roman     :    Araba Sevdası

Hikaye         : Şemsa – Muhsin Bey

Eleştiri         :   Takdir-i Elhan

 

Muallim Naci (1850 – 1893)

 • Divan Ed. Alışkanlıklarını
 • Kafiye göz içindir.

Şiir          :    Ateşpare – Fürüzan – Şerare

Eleştiri    :    Muallim – Demdeme

Anı          :    Ömer’in Çocukluğu

Sözlük          : Istılahat-ı Edebiye – Lügat-ı Naci

 

Nebizade Nazım (1862 – 1893)

 • Realist, Natüralist’tir.
 • Karabibik = İlk Köy Romanı
 • Zehra = İlk Tezli Roman

Roman     :    Karabibik – Zehra

Hikaye    :  Zavallı Kız – Bir Hatıra

Şiir            :   Heves Ettim

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu