AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 

1. 1911 yılında Selanik’te Genç Kalemler adında bir dergi kuruldu. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp tarafından kurulan bu dergi aynı zamanda Yeni Lisan hareketini başlatmıştır. Bu hareket Türkçenin sadeleştirilmesini bir dava/görev haline getirmiş, ulusal bir dil ve edebiyatın oluşmasını isteyerek Milli Edebiyat Dönemini başlatmışlardır.

2. Ömer Seyfettin tarafından yazılan Yeni Lisan adlı bir makale genç kalemler dergisinde yayımlandı. Bu makale Milli Edebiyat Dönemininin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ona göre dil sadeleştirilerek yabancı dillerin etkisinden arındırılmalı ve yazı dili konuşma dili yaklaştırılmasıdır. İşte bu hedef doğrultusunda milli edebiyat döneminde dilde sadeleşme, halk edebiyatı şiir biçimlerinde yararlanma, hece ölçüsünü kullanma ile yerli ve milli konuları işleme temel ilkeler olarak belirlenmiştir.

 

3. Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu savaş hali ve zor koşullardan dolayı Türkçülük fikri benimsenmiştir. Hece ölçüsü ile milli duyguları uyandıran şiirler yazmışlar Anadolu’yu konu edinmişlerdir. Yazı dili olarak İstanbul Türkçesi kabul edilmiştir. Türkçe, yabancı dillerin etkisinden kurtarılmaya çalışılmış, Arapça ve Farsça tamlamaların kullanılmasına karşı çıkılmıştır. Süslü ve sanatlı bir dil kullanmamışlardır. Eserlerde yerli ve milli konular ele alınmış, Anadolu hayatı anlatılmıştır. Halk edebiyatının şiir biçimleri kullanılmış, Türk edebiyatının gerçek şiirinin halk şiiri ve milli ölçüsünün hece ölçüsü olduğu savunulmuştur.

 

4. Genç kalemler dergisinde yazdığı yeni lisan adlı makale ile milli edebiyat dönemini başlatan kişi Ömer Seyfettin’dir. Ömer Seyfettin aynı zamanda çağdaş Türk öykücülüğünün de kurucusu olmuş ve Moupassant tarzı olay öyküleri ile tanınmıştır. Günlük konuşma dilini kullanmış, dilin sadeleşmesini savunmuş ve Arapça ile Farsça tamlamalardan uzak durmuştur. Yeni Mecmua isimli dergide yazdığı öyküleri ile iyice meşhur olmuştur.

 

5. Milli edebiyat döneminde etkin olan Türkçülük akımının en önemli ve sembol ismi olan milli edebiyatçı Ziya Gökalp’tir. Türkçülük akımını sistemli bir hale getirerek yapıtlarında işlemiştir. Milli edebiyat dönemini düşünce yönüyle etkileyen isim olan Ziya Gökalp aynı zamanda Turancılık idealinin de savunuculuğunu yapmıştır. Edebiyatı bu görüşlerini yaymak için bir araç olarak kullanmıştır. Eserlerinde asıl amaç sanat olmayıp halkın anlayacağı şekilde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şiirlerini hece ölçüsü ve halk şiiri biçimleriyle yazmıştır.

 

6. Daha önce valilik yaptığı için sanatla yakınlaşan Mehmet Emin Yurdakul, vali olarak gittiği yerlerin insanını, kültürünü, dertlerini tanıma fırsatı bulmuş ve bu durum onun sanatçı kişiliğine yansımıştır. Şiirleriyle halkın sorunları dile getirmeyi amaçlamış bu yüzden sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Ben bir Türküm dinim cinsim uludur sözünü söyleyerek bir döneme damga vurmuş olan Mehmet Emin Yurdakul dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üç, beş, altı, sekiz dizeden oluşan şiirler yazmıştır. Ayrıca şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış fakat dizeleri uzun olduğu için şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.

 

7. Mehmet Fuat Köprülü ise tarih ve edebiyat alanında çalışmalar yapmış ünlü bir araştırmacıdır. Önceleri Fecri Ati topluluğunu desteklemiş ve milli edebiyata karşı tavır almıştır fakat Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra bu düşüncesini bırakmış Milli Edebiyat topluluğuna dahil olmuştur. Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar araştırmalar yapmış ve ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını incelemiştir.

 

8. Edebiyat hayatına Fransız edebiyatına ve nev-yunanilik adı verilen yunan edebiyatına ilgi duyarak başlayan Milli Edebiyat dönemi yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur. Yakup Kadri’nin ilk eserlerinde mistik bir hava varken sanat için sanat yapmıştır. Fecri Ati topluluğuna katılmış ve burada da sanat için sanat yapmaya ve bireysel konular işlemeye devam etmiştir. Fecri Ati dağıldıktan sonra ise Milli Edebiyat akımını benimsemiş özellikle de ülkenin içinde bulunduğu ortam ve birinci dünya savaşı onu toplum için sanat yapmaya itmiştir. Bireysellikten çıkıp toplum için sanat yapmaya başlayan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserilerinde güçlü bir gözlem ve realizm etkileri görülmektedir. Konu olarak genellikle Tanzimata başlayan ve cumhuriyetle devam eden toplumsal değişimleri, problemleri ve aydın-halk çatışmasını işlemiştir. Romanlarının yanı sıra çok başarılı mensur şiirler ve anı türünde eserler de yazmıştır.

 

9. Kurtuluş Savaşının kadın kahramanlarından Halide Edip Adıvar yazın yaşamına ingiliz edebiyatının etkisiyle yazdığı aşk ve kadın psikolojisini işlediği romanları ile başlamıştır. Bu tarzda yazdığı romanlarında genellikle batılı bir anlayışı benimsemiş, idealist, güçlü ve kültürlü kadınları ana karakter yapmıştır. Halide Edip daha sonra Türkçülük fikrinden etkilenmiş Milli Edebiyat akımının en tanınmış romancılarından biri haline gelmiştir. Sultanahmet Mitingi gibi yaptığı mitingler ve yazıları ile halkı coşturmuş ve Kurtuluş Savaşında önemli bir rol almıştır. Milli mücadele döneminde romanlarının konusu değişmiş ve ulusal duyguları ön plana çıkaran, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu ve gözlemlerini anlatmıştır.

 

10. Çalıkuşu romanı ile tanınmaya başlayan Reşat Nuri Güntekin de Halide Edip gibi eserlerinde idealist, aydın Türk kadınlarına yer vermiştir. Pek çok eseri sinema ve televizyon filmi olarak uyarlanmıştır. Eserlerinde yanlış batılılaşmayı, bozulan insani ilişkileri, toplumun değilen ahlak yapısını anlatmıştır. Anadolunun yerli hayatını ve insanlarını çok başarılı bir şekilde anlatmıştır. Romanlarında gözlem yeteneğini ön plana çıkmış ve realizmi yansıtmıştır. Uzun yıllar Anadolu’yu gezdiği için için Anadolu’nun sosyal ve kültürel yaşamını iyi tanımış ve gözlemler yaparak eserlerine yansıtmıştır.

 

11. Refik Halit Karay ise çeşitli gazete ve dergilerde yazılar ve fıkralar yazarak edebiyat hayatına başlamıştır. İlk yazılarında günlük hayatı konu edinmiş ve gülünç olayları anlatmıştır. Bazı yazılarında Kirpi takma adını kullanarak siyasi mizah yazıları yazmıştır. Bu yazılarından dolayı hayatının büyük çoğunluğunu sürgünde geçirmiştir. Bir süre Fecri Ati topluluğunda bulunmuş daha sonra Milli Edebiyat akımına dahil olmuştur. Refik Halit Karay Türk edebiyatında Anadolu’nun sesini ve ruhunu eserlerinde yansıtarak bu alanın öncüsü olmuştur. Hikayelerinde Anadolu’yu anlatarak Türk hikayeciliğinin sınırlarını İstanbul dışına çıkaran kişi olmuştur. Kendi sıkıntılarını da anlattığı eserlerinde Anadolu’nun geçmişini ve bugününü karşılaştırarak eserlerine birer belge niteliği kazandırmıştır. Akıcı, sade ve güzel bir Türkçe kullanan Refik Halit Karay aynı zamanda mizah ve hiciv yazılarında da ustalaşmıştır.

 

12. Aruzla yazdığı lirik şiirleri Fecri Ati üyeleri tarafından takdirle karşılanan fakat daha sonra Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler dergisini çıkararak Milli Edebiyat dönemini başlatan isim de Ali Canip Yöntem olmuştur. Dilini sadeleştirmiş ve Yeni Lisan hareketini sonuna kadar savunmuştur. Bu yüzden Cenap Şahabettin ile ciddi tartışmalara girmiştir.

 

13. Batı felsefesini Türkiye’de tanıtan ve dersler veren milli edebiyatçı Rıza Tevfik Bölükbaşı’dır. Bu nedenle kendisine Feylozof Rıza lakabı takılmıştır. Halk şiiri tarzında yazmış ve aşık ve tekle edebiyatından yararlanmıştır.

 

14. Şükufe Nihal Başar tıpkı Halide Edip gibi milli mücadelenin kahramanlarından biri olmuş fayih mitinginde yaptığı konuşma ile herkesi etkilemiştir. Milli Edebiyat akımında yer almış ve hece ölçüsü ile kadını esas alan şiirler yazmıştır.

15. Halide Nusret Zorlutuna da Kurtuluş Savaşı’nın etkisiyle Milli Edebiyat akımına dahil olmuştur. O da kadını ön plana çıkaran şiirlerinin yanı sıra hikaye, roman ve denemeler yazmıştır.

16. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Şükufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Hamdullah Suphi Tanrıöver Milli Edebiyat döneminin yazarlarıdır.

17. Ayrıca Milli Edebiyat döneminde iki farklı şiir akımı da görülmüştür. Şairler, Nayiler ve Nev-Yunanilik adı verilen akımlara ilgi duymuş ve bu doğrultuda şiirler yazmışlardır.

18. Nayiler adı verilen şiir akımında genç şairler ulusal edebiyatın oluşmasında geçmişi ön plana çıkarmışlardır. Nayilere göre Mevlana, Yunus Emre gibi isimlerin yazdığı içten, coşkulu ve gizemli hava yaşatılmaya devam etmelidir. Bu topluluk geçmişi örnek alarak geçmişin tarzını geleceğe taşımak istemişler fakat kısa sürede dağılmışlardır.

19. Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimlerin de bir dönem benimsediği Nev-Yunanilik akımında ise Türk edebiyatı tamamen batılaşmalı ve eski Yunan edebiyatınının örnek alınması amaçlanmıştır. Bu akım da başarılı olamamış sonuna kadar devam ettiren tek isim Salih Zeki Aktay olmuştur.

 

 

 • İlk Düşen Ak – Ömer Seyfettin 
 • Yüksek Ökçeler – Ömer Seyfettin 
 • Bomba – Ömer Seyfettin 
 • Gizli Mabet – Ömer Seyfettin 
 • Bahar ve Kelebekler – Ö.Seyfettin 
 • Beyaz Lale – Ömer Seyfettin 
 • Diyet – Ömer Seyfettin 
 • Kaşağı – Ömer Seyfettin 
 • Yalnız Efe – Ömer Seyfettin 
 • Nadan – Ömer Seyfettin 
 • Efruz Bey – Ömer Seyfettin 
 • Başını Vermeyen Şehit – Ö.Seyfettin 
 • Pembe İncili Kaftan – Ö.Seyfettin 
 • Kızıl Elma – Ziya Gökalp 
 • Yeni Hayat – Ziya Gökalp 
 • Altın Işık – Ziya Gökalp 
 • Malta Mektupları – Ziya Gökalp 
 • Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp 
 • Cenge Giderken – M.Emin Yurdakul 
 • Türkçe Şiirler – M.Emin Yurdakul 
 • Tan Sesleri – M.Emin Yurdakul 
 • Turana Doğru – M.Emin Yurdakul 
 • Ey Türk Uyan – M.Emin Yurdakul 
 • Türk Sazı – Mehmet Emin Yurdakul 
 • Kiralık Konak – Yakup Kadri 
 • Nur Baba – Yakup Kadri 
 • Hep O Şarkı – Yakup Kadri 
 • Bir Sürgün – Yakup Kadri 
 • Hüküm Gecesi – Yakup Kadri 
 • Sodom ve Gomore – Yakup Kadri 
 • Yaban – Yakup Kadri 
 • Ankara – Yakup Kadri 
 • Panorama – Yakup Kadri 
 • Bir Serencam – Yakup Kadri 
 • Erenlerin Bağından – Yakup Kadri 
 • Okun Ucundan – Yakup Kadri 
 • Vatan Yolunda – Yakup Kadri 
 • Zoraki Diplomat – Yakup Kadri 
 • Anamın Kitabı – Yakup Kadri 
 • Sinekli Bakkal – Halide Edip 
 • Tatarcık – Halide Edip 
 • Ateşten Gömlek – Halide Edip 
 • Vurun Kahpeye – Halide Edip 
 • Handan – Halide Edip 
 • Seviyye Talip – Halide Edip 
 • Kalp Ağrısı – Halide Edip 
 • Yeni Turan – Halide Edip 
 • Yolpalas Cinayeti – Halide Edip 
 • Çaresaz – Halide Edip Adıvar 
 • Harap Mabetler – Halide Edip 
 • Dağa Çıkan Kurt – Halide Edip 
 • Kenan Çobanları – Halide Edip 
 • Maske ve Ruh – Halide Edip 
 • Türkün Ateşle İmtihanı – Halide Edip 
 • Mor Salkımlı Ev – Halide Edip 
 • Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin 
 • Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri 
 • Gizli El – Reşat Nuri Güntekin 
 • Acımak – Reşat Nuri Güntekin 
 • Eski Hastalık – Reşat Nuri Güntekin 
 • Yaprak Dökümü – Reşat Nuri 
 • Akşam Güneşi – Reşat Nuri 
 • Miskinler Tekkesi – Reşat Nuri 
 • Bir Kadın Düşmanı – Reşat Nuri 
 • Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin 
 • Tanrı Misafiri – Reşat Nuri Güntekin 
 • Sönmüş Yıldızlar – Reşat Nuri 
 •  Boyunduruk – Reşat Nuri Güntekin 
 • Hançer – Reşat Nuri Güntekin 
 • Anadolu Notları – Reşat Nuri 
 • Memleket Hikayeleri – Refik Halit 
 • Gurbet Hikayeleri – Refik Halit 
 • Sürgün – Refik Halit Karay 
 • Nilgün – Refik Halit Karay 
 • Çete – Refik Halit Karay 
 • Bugünün Saraylısı – Refik Halit 
 • Kadınlar Tekkesi – Refik Halit Karay 
 • İsanbul’un İç Yüzü – Refik Halit 
 • Yezidin Kızı – Refik Halit Karay 
 • Kirpinin Dedikleri – Refik Halit 
 • Aldanma İnanma Kanma – R.Halit 
 • Minelbap İlelmihrap – Refik Halit 
 • İlk Adım – Refik Halit Karay 
 • Geçtiğim Yol – Ali Canip Yöntem 
 • Epope – Ali Canip Yöntem 
 • Haristan ve Gülistan – A.Hikmet Müftüoğlu 
 • Çağlayanlar – A.Hikmet Müftüoğlu 
 • Gönül Hanım – A.Hikmet Müftüoğlu 
 • Serabı Ömrüm – R.Tevfik Bölükbaşı 
 • Yıldızlar ve Gölgeler – Şükufe Nihal 
 • Hazan Rüzgarları – Şükufe Nihal 
 • Renksiz Istırap – Şükufe Nihal 
 • Yakut Kayalar – Şükufe Nihal 
 • Domaniç Dağlarının Yolcusu – Ş.Nihal 
 • Tevekkülün Cezası – Şükufe Nihal 
 • Geceden Taşan Dertler – Halide Nusret 
 • Yayla Türküsü – Halide Nusret 
 • Yurdumun Dört Bucağı – Halide Nusret 
 • Küller – Halide Nusret Zorlutuna 
 • Sisli Geceler – Halide Nusret 
 • Beyaz Selvi – Halide Nusret 
 • Aydınlık Kapı – Halide Nusret 
 • Dağ Yolu – Hamdullah Suphi 
 • Günebakan – Hamdullah Suphi 

 

TANZİMAT – SERVETİ FÜNUN – FECRİ ATİ – MİLİ EDEBİYAT ve BAĞIMSIZLAR DÖNEMİ ESERLERİ 

 

1) İntibah, Cezmi, Celaleddin Harzemşah, Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Tahribi Harabat, İrfan Paşaya Mektup, Renan Müdafaanamesi, Kanije Muhasarası, Lisanı Osmani Hakkında Bazı Mülahazalar Şamildir adlı eserler NAMIK KEMAL’in eserleridir.

2) Şair Evlenmesi, Tercümanı Ahval Mukkadimesi, Müntehabatı Eşar, Durubı Emsali Osmaniye, Tercümei Manzume adlı eserler ŞİNASİ’nin eserleridir.

3) Harabat, Zafername, Eşarı Ziya, Külliyatı Ziya, Defteri Amal, Şiir ve İnşa, Veraset Mektupları, Engizisyon Tarihi, Endülüs Tarihi adlı eserler ZİYA PAŞA’nın eserleridir.

4) Talat ve Fitnat, Kamusi Türki, Kamusil Alam, Besa Yahut Ahde Vefa, Gave, Seydi Yahya adı eserler ŞEMSETTİN SAMİ’nin eserleridir.

 

5) Felatun ile Rakım, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Pariste Bir Türk, Henüz 17 Yaşında, Dürdane Hanım, Esrarı Cinayet, Müşahedat, Letaifi Rivayet, Eyvah – Açıkbaş, Çerkes Özdenler, Avrupa’da Bir Cevelan adlı eserler AHMET MİTHAT EFENDİ’nin eserleridir.

 

6) Don Civani, Dudu Kuşları, İnfiali Aşk, Kocalar Mektebi , Kadınlar Mektebi, Adamcıl, Tartuffe, Zor Nikahı, Zoraki Tabip, Dekbazlık, Yorgaki Dandini, Secerei Türki adlı eserler AHMET VEFİK PAŞA’nın eserleridir.

 

7) Araba Sevdası, Nijat Ekrem, Nağmei Seher, Pejmürde, Yadigarı Şebap, Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Muhsin Bey, Şemsa, Zemzeme, Takdiri Elhan adlı eserler RECAİZADE MAHMUT EKREM’in eserleridir.

 

8) Sahra, Makber, Bunlar O’dur, Bir Sefilenin Hasbihali, Garam, İlhamı Vatan, Macerayı Aşk, Duhteri Hindu, Sabru Sebat, Tarık, Zeynep, Finten, İlhan, Turan, Hakan, Sardanapal adlı eserler ABDÜLHAK HAMİT TARHAN’ın eserleridir.

 

9) Sergüzeşt, Küçük Şeyler, İclal, Şir adlı eserler SAMİPAŞAZADE SEZAİ’ye ait eserlerdir.

 

10) Karabibik ve Zehra adlı eserler NABİZADE NAZIM’a ait eserlerdir.

 

11) Ateşpare, Şerare, Sümbüle, Füruzan, Ömer’in Çocukluğu, Lügatı Naci adlı eserler MUAALİM NACİ’ye ait eserlerdir.

 

12) Rübabı Şikeste, Rübabın Cevabı, Haluk’un Defteri, Tarihi Kadim, Sis, Şermin adlı eserler TEVFİK FİKRET’in eserleridir.

 

13) Tamat, Yakazatı Leyliye, Elhanı Şita, Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Tiryaki Sözleri, Yalan, Körebe, Nesri Harp, Nesri Sulh, Evrakı Eyyam adlı eserler CENAP ŞAHABETTİN’e ait eserlerdir.

 

14) Mai Ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Bir Ölünün Defteri, Nemide, Sefile, Ferdi Ve Şürekası, İzmir Hikayeleri, Kadın Pençesi, Solgun Demet, Kırk Yıl, Saray Ve Ötesi, Mezardan Sesler, Kabus, Füruzan, Fare adlı eserler HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’in eserleridir.

 

15) Eylül, Ferdayı Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil Ve Yasemin, Son Yıldız, Aşıkane, İntizar, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikaye, Pençe, Cidal, Sansar, Siyah İnciler adlı eserler MEHMET RAUF’un eserleridir.

 

16) Nadide, Hayal İçinde, Hayatı Muhayyel, Niçin Aldatırlarmış, Malta Adasında, Meşrutiyet Hatıraları, Kavgalarım adlı eserler HÜSEYİN CAHİT YALÇIN’a ait eserlerdir.

 

17 Gizli Figanlar, Firakı Irak, Batarya İle Ateş, Malta Geceleri adlı eserler SÜLEYMAN NAZİF’e ait eserlerdir.

 

18) Lanei Melal Ve Gave Destanı adlı eserler HÜSEYİN SUAT YALÇIN’a ait eserlerdir.

 

19) Leyali Girizan, Bağbozumu, Kıvılcımlı Gül adlı eserler HÜSEYİN SİRET ÖZSEVER’e ait eserlerdir.

 

20) Beyaz Gölgeler ve Siyah Kitap adlı eserler CELAL SAHİR EROZAN’a ait eserlerdir.

 

21) Kadın Ruhu, Salon Köşelerinde, Silinmiş Çehreler adlı eserler SAFVETİ ZİYA’ya ait eserlerdir.

 

22) Fani Teselliler, Payitahtın Kapısında, Nedim ve Lale Devri adlı eserler FAİK ALİ OZANSOY’a ait eserlerdir.

 

23) Vasiyet, Zilali İlham ve Vicdan Alevleri adlı eserler ALİ EKREM BOLAYIR’a ait eserlerdir.

 

24) Piyale, Göl Saatleri, Gurabahanei Laklakhan, Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi, Merdiven, O Belde, Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı eserler AHMET HAŞİM’E ait eserlerdir.

 

25) İntizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu adlı eserler CEMİL SÜLEYMAN ALYANAAKOĞLU’na ait eserlerdir.

 

26) İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Diyet, Kaşağı, Yalnız Efe, Nadan, Efruz Bey, Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan adlı eserler ÖMER SEYFETTİN’in eserleridir.

 

27) Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık, Malta Mektupları, Türkçülüğün Esasları adlı eserler ZİYA GÖKALP’e ait eserlerdir.

 

28) Cenge Giderken, Türkçe Şiirler, Tan Sesleri, Turana Doğru, Ey Türk Uyan, Türk Sazı adlı eserler MEHMET EMİN YURDAKUL’a ait eserlerdir.

 

29) Kiralık Konak, Nur Baba, Hep O Şarkı, Bir Sürgün, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Panorama, Bir Serencam, Erenlerin Bağrından, Okun Ucundan, Vatan Yolunda, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı adlı eserler YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’una ait eserlerdir.

 

30) Sinekli Bakkal, Tatarcık, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Handan, Seviyye Talip, Kalp Ağrısı, Yeni Turan, Yolpalas Cinayeti, Çaresaz, Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh, Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev adlı eserler HALİDE EDİP ADIVAR’ın eserleridir.

 

31) Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Gizli El, Acımak, Eski Hastalık, Yaprak Dökümü, Akşam Güneşi, Miskinler Tekkesi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Boyunduruk, Hançer, Anadolu Notları adlı eserler REŞAT NURİ GÜNTEKİN’e ait eserlerdir.

 

32) Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri, Sürgün, Nilgün, Çete, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, İstanbul’un İç Yüzü, Yezidin Kızı, Kirpinin Dedikleri, Aldanma İnanma Kanma, Minelbap İlelmihrap, İlk Adım adlı eserler REFİK HALİT KARAY’a ait eserlerdir.

33) Geçtiğim Yol ve Epope adlı eserler ALİ CANİP YÖNTEM’e ait eserlerdir.

 

34) Serabı Ömrüm RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI’na ait bir eserdir.

 

35) Dağ Yolu ve Günebakan ise HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER’e ait eserlerdir.

 

36) Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar, Gönül Hanım adlı eserler AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU’na ait eserlerdir.

 

37) Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları, Renksiz Istırap, Yakut Kayalar, Domaniç Dağlarının Yolcusu, Tevekkülün Cezası adlı eserler ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR’a ait eserlerdir.

 

38) Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Küller, Sisli Geceler, Beyaz Selvi, Aydınlık Kapı adlı eserler HALİDE NUSRET ZORLUTUNA’ya ait eserlerdir.

 

39) Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Metres, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Kesik Baş, İffet, Nimetşinas, Sevda Peşinde, Hakka Sığındık, Cehennemlik, Kadınlar Vaizi, Gönül Ticareti, Tünelden İlk Çıkış, Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince, Tokuşan Kafalar, Gülbahar Hanım adlı eserler HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’a ait eserlerdir.

 

40) Şehir Mektupları, Eşkali Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Ciddü Mizah, Muharir Bu Ya, İlk Sevgi, Güzel Eleni, Meyli Dil, Gecelerim, Falaka adlı eserler AHMET RASİM’ ait eserlerdir.

 

41) Safahat, Hakkın Sesleri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi adlı eserler MEHMET AKİF ERSOY’a ait eserlerdir.

 

42) Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer ve Hayyam, Edebiyata Dair, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Çocukluğum, Gençliğim, Sicilya Kızları, Biblos Kadınları, Ok, Siste Söyleniş adlı eserler YAHYA KEMAL’e ait eserlerdir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu