AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

 

 • 13 -19. Yüzyıllarda
 • Yüksek zümre edebiyatıdır.
 • Yazarlar medrese kültürü almıştır.
 • Divan adı verilen kitaplarda toplanırdı.
 • Eserlerin tamamı yazılıdır.

 

Divan Şiiri

 

 • Aruz Ölçüsü
 • Tam – Zengin Uyak
 • Göz için Kafiye
 • Nazım Birimi = Beyit – Dörtlük
 • Ağır, Süslü, Sanatlı bir
 • Sanat için
 • Beyit bütünlüğü esastır.
 • Bütün güzelliği değil! Parça Güzelliği.
 • Konudan çok konunun işleniş biçimi önemlidir.
 • Soyut bir edebiyattır.
 • Mazmunlar vardır (kalıplaşmış sözler)
 • Badem = Göz Ok      = Kirpik
 • Keman = Kaş İnci      = Diş
 • Servi = Boy            Gonca = Dudak
 • Aşk, Şarap, Sevgili, Allah aşkı.
 • Gazel, kaside, Mesnevi, Rubai => Arap
 • Şarkı, Tuyuğ, => Türk

 

 

Divan Nesri

 

 • Düz Yazı
 • Münşeat adı verilen kitaplarda toplanır.
 • Konudan çok söyleyiş önemli.
 • Söz Sanatları – Mecazlı söyleyişler vardır.

Dini Konular, Tarih, Bireysel – Toplumsal konular işlendi

 

 

Sade Nesir
 • Halk için yazılır.
 • Dili Ağır değildir.
 • Masal, Destan – Efsane, Dini – Tasavvufi
  • Mercimek Ahmet => Kabusname
  • Kul Mesut => Kelile ve Dimne
  • Evliya Çelebi => Seyehat Name

 

Orta Nesir
 • Dili ağırdır.
 • Tarih ve Bilim Kitapları
  • Naime – Peçevi – Aşık Paşazade(Tarihi eserleri)
  • Katip Çelebi (Bilimsel eserleri)

 

Süslü Nesir
 • Sanatlı, uzun cümleli
 • Hüner gösterme amaçlıdır.
 • Ahlaki ve Felsefi kitaplardır.
  • Sinan Paşa =>  Taaruzname
  • Fuzuli => Şikayetname
  • Veysi ve Nergisi (Münşeatları)

 

 

Divan Şiiri – Edebi Akımlar

 

 

Sebk-i Hindi Akımı (Hint Tarzı)
 • Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
 • Türk. Edb.’da 17.yy’da görüldü.
 • Anlam derinliği önemli.
 • Sözden çok anlam önemlidir.
 • Sanatlı, Süslü, Sembolik bir dil kullanılır.
  • Naili
  • Necati
  • Şeyh Galip
  • Fehim

 

Türk-i Basit (Basit Türkçe)
 • 15-16.yy’da görülür.
 • Arapça – Farsça Sözcük/Tamlamalardan kaçınılır.
 • Mazmunlar kullanılmaz.
 • Mazmunlar yerine Atasözü / Deyimler kullanılır.
 • Arap – Fars etkisindeki Divan şiirine
  • Edirneli Nazmi
  • Aydınlı Visaki

 

Mahallileşme (Yerlileşme)
 • İstanbul Ağzına yaklaşma vardır.
 • Halk hayatı edebiyata
 • Amaçları; Soyut Divan şiiri Somut .
 • Halk Deyimleri / Söyleyişlerine yer
  • Nedim
  • Bakim
  • Enderunlu Vasıf

 

Divan Şiiri Temsilcileri

 

Hoca Dehhani (13.YY)
 • Divan Ed. Kurucusu – İlk Şairi
 • Din dışı konularda gazeller de yazdı.
  • Selçuklu Şehnamesi

 

 

Mevlana (13.YY)
 • Mutasavvıf Şair
 • Tüm eserleri Farsçadır.
 • Tasavvuf düşüncesini işledi.
 • Şeb-i Arus = Düğün Gecesi
 • Hamdım, Piştim, Yandım” olarak tanımlar
 • Ne olursan ol,
 • Rumi mahlasını kullanır.
  • Mesnevi (26 Bin Beyit)
  • Divan-ı Kabir (Gazel – Rubai)
  • Fihi Ma Fih (Sohbet)
  • Mecalis-i Seba (Yedi Vaaz)
  • Mektubat (Mektup)

 

Ahmedi (14.YY)
 • Divan sahibi olan ilk şair.
 • Sade bir
 • Oğuz Türkçesi kullanır.
 • Din dışı şiirleri vardır.
  • Divan
  • Cemşid-i Hurşid (Mesnevi)
  • İskendername (Mesnevi)

 

 

Kadı Burhaneddin (14.YY)
 • Azeri Türkçesi
 • Tuyuğ / Gazel
 • Savaşta esir düşerek öldü.
 • Tasavvuf – Din dışı yazdı.
  • Divan

 

 

 

Nesimi (14.YY)
 • Hurufilik Tarikatındandır
 • Bundan dolayı derisi yüzülerek öldürüldü.
 • Tasavvufu işledi.
 • Azeri sahası şairi.
 • Tuyuğları
  • Divan

 

 

 

Gülşehri (14.YY)
 • Mutasavvıftır.
 • Kırşehirlidir.
 • Mevlevi tekkesini
  • Felekname (Ahlaki – Didaktik)
  • Mantıku’t Tayr – Kuş Dili
   • Alegorik bir
   • Simurg / Kaf Dağı vardır.

 

 

 

Şeyhi (15.YY)
 • Yy En güçlü divan şairi.
 • Tasavvuftan etkilenmiştir.
 • Yusuf Şinareddin – Hekim ve Dil
  • Divan
  • Hüsrev-ü Şirin (Mesnevi)
  • Harname (Mesnevi)
   • Alegorik / Sembolik
   • Fabl / Hiciv

 

 

Ahmet Paşa (15.YY)
 • Yy’da Şeyhi’den sonraki en önemli şair.
 • Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.
  • Divan
  • Kerem Kasidesi
   • İdamdan kurtulduğu

 

 

Süleyman Çelebi (15.YY)
 • En önemli mevlit yazarı
  • Vesiletü’n Necat – Kurtuluş Vesilesi
   • Muhammed’in doğumu anlatılır.

 

 

Ali Şir Nevai (15.YY)
 • Çağatay Edebiyatı
 • İlk Hamse
 • İlk tezkireyi yazmıştır
  • Divan
  • Mecalisü’n Nefais (İlk Tezkire)
  • Muhakemet-ül Lugateyn
   • Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu..
  • Mizan-ül Evzan
   • Aruz Vezni bilgileri

 

 

Necati (15.YY)
 • Hüsrev-i Rum
 • Atasözleri ve Halk söyleyişlerine yer
 • Türkçe’nin şiir dili olması için çalışmıştır.
  • Divan

 

 

Taşlıcalı Yahya (16.YY)
 • Hamse sahibidir
  • Şah-u Geda (Mesnevi)

 

 

Bağdatlı Ruhi (16.YY)
 • Azeri sahası şairi
 • Mevlevi’dir
 • Toplumsal konuları işler.
 • Sade bir dil kullanır.
 • Terkib-i Bent’i ile tanınmıştır.
  • Divan

 

 

Fuzuli (16.YY)
 • Bağdat’ta yaşamıştır.
 • Azeri sahası şairi.
 • Kerbela’da salgın hastalıktan öldü.
 • Platonik aşkı anlatır.
 • En büyük gazel ustasıdır.
 • Izdırap Şairidir. => “Acı çekmek insanı olgunlaştırır.”
 • Tasavvuftan etkilenmiştir.
 • Şiirleri biçim ve anlam bakımından
  • Divan (Türkçe , Farsça, Arapça)
   • Su Kasidesi (Naat)
  • Leyla vü Mecnun (Mesnevi)
  • Beng-ü Bade (Alegorik Mesnevi)
  • Şikayetname (İlk Edebi Mektup)
  • Hadikatü’s Süeda (Kerbela Olayı)
  • Sohbet’ül Esmar (Mesnevi)
  • Sıhhat ü Marez (Tıp Mesnevisi)
  • Sakiname (Mesnevi)
  • Enis’ül Kalp (Kaside)
  • Rind-ü Zahid (Düz Yazı)

 

 

 

Baki (16.YY)
 • Sultanü’ş Şuara (Şairler Sultanı)
 • Gazel ustasıdır.
 • Din adamıdır fakat tasavvuftan etkilenmemiştir.
 • İstanbul Türkçesini kullandı.
 • Rindane (Zevk – Eğlence) Şairidir.
 • Biçim mükemmelliği vardır.
 • Kanuni tarafından
 • Kanuni Mersiyesi ile tanınındı.
  • Divan
   • Kanuni Mersiyesi (Terkib-i Bent)
  • Fezail’ül Cihad
  • Fezail-i Mekke
  • Hadis-i Erbain Tercümesi

 

 

 

Nef’i (17.YY)
 • En önemli kaside şairidir.
 • Hiciv şairi.
  • Övgü ve yergilerinde ölçüsüzdür.
 • Dili ağır ve süslüdür.
 • Hicivleri yüzünden öldürüldü. (IV. Murat)
  • Divan
  • Siham-ı Kaza – Kaza Okları
   • Hicivlerini topladığı

 

 

Azmizade Haleti (17.YY)
 • Rubaileriyle ünlüdür.
  • Divan
  • Sakiname
  • Münşeat

 

 

Nedim (18.YY)
 • Zevk ve Eğlence Şairidir.
 • İstanbul şairi.
 • Lale Devrini şiirlerine yansıttı.
 • Şarkı türünün en önemli
 • Dini şiiri
 • Mahallileşme akımının
  • Divan

 

 

Şeyh Galip (18.YY)
 • Divan Şiirinin son büyük şairi.
 • Mevlevi şeyhidir.
 • Sebk-i Hindi Akımını
 • Sembolik – Ağır bir dil vardır.
 • Mahallileşme etkisinde kaldı ve Şarkı yazdı.
  • Divan
  • Hüsn-ü Aşk

 

 

Divan Nesri Temsilcileri

 

Sinan Paşa (15.YY)
 • Süslü Nesrin İlk
  • Tazarru-nam
  • Tezkiretü’l Evliye
  • Maarifname

 

Mercimek Ahmet (15.YY)
 • Sade nesir yazarıdır.
  • Kabusname

 

 

Aşık Paşazade (15.YY)
 • Tarih yazarı olarak ün yaptı
  • Tevarih-i Al-i Osman (Aşık Paşazade Tarihi)

 

Seydi Ali Reis (15.YY)
 • Donanma komutanıdır.
 • Denizcilikle ilgili kitapları vardır.
  • Minatü’l Memalik (Hint Seferi)
  • Kitabu’l Muhit (Denizcilik Bilgileri)

 

Piri Reis (16.YY)
 • Ünlü Türk denizcisi
  • Kitab-ı Bahriye

 

Evliye Çelebi (17.YY)
 • Gezdikleri yerleri anlatmıştır.
 • Yüzlerce hikayeden oluşan bir antoloji yarattı.
 • Edebiyat, Coğrafya ve Tarih bakımından önemlidir.
  • Seyehatname

 

Naima (17.YY)
 • Tarih yazarı
  • Naima Tarihi

 

Katip Çelebi (17.YY)
 • Hacı Kalfa olarakta
 • Öğretici düz yazılar yazmıştır.
  • Cihanümma (Coğrafya)
  • Keşfü’z Zünun (Biblografya)
  • Mizanü’l Hakk (Dini-Bilimsel)
  • Fezleke (Tarihi)

 

 

Divan Edebiyatının Bazı Terimleri
 • Nazire : Bir şairin şiirine konu, ölçü ve uyak bakımından benzer yazılan şiirdir.
  • Nazire, alay etme amacıyla yazılmışsa “tehzil” adını alır.
 • Tazmin : Bir şairin şiirine dize eklenerek elde edilen şiirdir. Tahmis
 • Siyer: Hz. Muhammet’in hayatını anlatan nesir yapıtıdır.
 • Tezkire : Şairlerin yaşamını anlatan, şiirleri hakkında bilgi veren biyografi türüdür.
 • Sur-nâme : Sünnet, düğün gibi törenleri anlatan şiirlerdir.
 • Gazavat-nâme : Savaşları anlatan nesir yapıtlarıdır.
 • Lugaz – Muamma :
 • Darb-ı Mesel : Atasözüdür.
 • Mahlas : Şairlerin takma adıdır.
 • Sefaret-nâme : Elçilik notlarından oluşan yapıttır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu