Notlar

124 Maddede YKS Türk Dili ve Edebiyatı

 1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır.
 2. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir.
 3. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır.

 

 1. Orhun (Göktürk) Yazıtları yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir.

 

 1. Kutadgu Bilig, siyasetname olup, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan, didaktik özellikler taşıyan alegorik bir

 

 1. Atabetü’l-Hakayık (Edip Ahmet), Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi) tasavvufî

 

 1. Dede Korkut Hikayeleri, Oğuzların savaşlarını anlatan, destan devrinden halk hikayeciliğine geçişin ürünü olan, on iki hikayeden oluşan anonim ürünlerdir.
 2. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli yy. da yaşayıp insanlık sevgisini anlatan tasavvufçulardır.

 

 1. Risaletü’n-Nushiye (Yunus Emre), Divan-ı Kebir (Mevlana), Makalat (Hacı Bektaş-ı Veli) tasavvufu anlatan

 

 1. İlahi (nefes-deme), şathiye, nutuk, devriye tasavvuf şiirinin dörtlükle oluşan türleridir.

 

 1. Koşma, semai, varsağı, destan aşık edebiyatı ürünleridir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılırlar. Koşma, işlediği konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt dörde ayrılır.
 2. Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal tasavvufu farklı yorumlayan kişilerdir.

 

 1. Karacaoğlan, Emrah, Aşık Veysel güzelleme; Dadaloğlu, Köroğlu koçaklama türünde eserler vermişlerdir.

 

 1. Seyranî (kişsel), Dertli (toplumsal) taşlama örnekleri vermişlerdir.

 

 1. Mani, “aaxa” uyak düzeninde, 7’li hece ölçüsü ve tek dörtlük oluşu nedeniyle anonim edebiyatın en yaygın nazım biçimidir.Divan şiirindeki rubai ve tuyuğla ortak özelliklere sahiptir.

 

 1. Olağanüstülük, kahramanlarının soylu kişilerinden oluşması, abartılı anlatım destanla masalın ortak özellikleridir. Destan milli, masal çoğunlukla evrenseldir. Destan konusunu tarihi bir gerçekten alır, masal tamamıyla hayal ürünüdür.

 

 1. Gazel 5-15, kaside 33-99 beyit ve “aa xa xa xa” uyak düzeniyle,Mesnevi ise beyit sayısında sınırlama olmaksızınaa bb cc dd …” uyak düzeniyle yazılır.

 

 1. Şarkı ve tuyuğ Türk edebiyatına özgü nazım şekilleridir.

 

 1. Rubai, tuyuğ, murabba dörtlüklerle oluşturulan divan şiiri nazım türleridir.

 

 1. Felsefî ve dinî konuların işlendiği “terkib-i bend” de vasıta beyiti devamlı değişir.Terci-i bend”de vasıta beyiti aynı kalır.

 

 1. Gazel ve kasidede ilk beyite matla, son beyite makta, şairin adının geçtiği beyite mahlas beyiti veya taç beyit

 

 1. Dize sonlarındaki uyaktan başka şiirin ortasında da uyak bulunursa buna musammat gazel veya musammat kaside

 

 1. Münacat, naat, hiciv divan şiirinde şiirin konularına göre aldığı

 

 1. Divan edebiyatında şairler hakkında bilgi veren eserlere tezkire, halk edebiyatında cönk adı

 

 1. Mecalisi’n-Nafais (Ali Şir Nevai) ilk şairler tezkiresidir.

 

 1. Harname (Şeyhi), 15.yy.da yazılmış hiciv türünde bir

 

 1. Şikayetname, Fuzuli’nin maaşını alamadığı için yazdığı mektup türündeki

 

 1. Nefi, 17.yy.da hiciv örneği “Siham-ı Kaza”; Nabi, aynı yüzyılda yazdığı, didaktik eser olan “Hayriyye” ile tanınır.

 

 1. Nedim ve Şeyh Galib hece ile de yazan divan şairleridir.

 

 1. Katip Çelebi Cihannüma” (coğrafya), Keşfü’z-Zünun; Evliya Çelebi, Seyahatnme; Naima, “Naima Tarihi” adlı eserleri yazan Divan edebiyatının nesir ustalarıdır.
 2. Takvim-i Vakayi (İlk Resmî Gazete)

Ceride-i Havadis                                          (İlk Yarı Resmî Gazete)

Tercüman-ı Ahval                                        (İlk Özel Gazete)

Şair Evlenmesi Şinasi                                 (İlk Tiyatro)

Telemak Yusuf kamil Paşa                           (İlk Ceviri Roman)

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami        (İlk Yerli Roman)

İntibah Namık Kemal                                  (İlk Edebi Roman)

Cezmi Namık Kemal                                    (İlk Tarihi Roman)

Araba Sevdası Recaizade Mahmud Ekrem                (İlk Realist Roman)

Karabibik Nabizade Nazım                                      (İlk Köy Konulu İlk Eser)

Letaif-i Rivayet Ahmet Mithat                   (İlk Öykü)

 Eylül Mehmet Rauf                                    (İlk Psikolojik Roman)

Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil                   (Batılı Anlamda İlk Realist Roman)

 1. Tanzimat romanında yanlış batılılaşma ve cariyelik en yaygın konulardır.

 

 1. Tanzimat şiirinde divan şiiri biçimleri kullanılmış, içerik değişmiştir.

 

 1. Namık Kemal hem tiyatro hem roman yazmış; ancak onu asıl tanıtan vatan temalı şiirleridir.

 

 1. Tahrib-i Harabat ve Takib, Namık Kemal’in Ziya Paşa için yazdığı eleştirilerdir.

 

 1. Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası gibi tiyatroları çevirmiştir.

 

 1. Ahmet Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılama düşüncesini Hüseyin Rahmi ve Halide Edip de sürdürmüştür.

 

 1. Edebiyatımızın ünlü sözlükleri; Divan-ü Lugati’t-Türk, Muhakemetü’l-Lugateyn, Lehçe-i Osman ve Kamus-ı Türkî’dir.

 

 1. Tanzimat edebiyatı ikinci dönemindesanat sanat için” anlayışına dönülerek, Servet-i Fünun edebiyatına hazırlık yapılır.

 

 1. Mahmut Ekrem Güzel olan her şey şiire girebilir.” diyerek Muallim Naci ile kafiye tartışmasını başlatır.

 

 1. Hamit Tarhan, Namık Kemal’in tiyatro anlayışının tersini Tiyatro tekniği iyi olmadığı için yazdığı tiyatrolar sahnelenemez.
 2. Edebiyatımızda ölüm temasıyla meşhur şairler; Abdülhak Hamit, Cahit Sıtkı, Yahya Kemal’dir.

 

 1. Servet-i Fünuncular beyit anlayışını kırarak nazımı nesre yaklaştırırlar.

 

 1. Servet-i Fünun’da romanlar realizm ve natüralizmden; şiirler ise sembolizm ve parnasizmden

 

 1. Servet-i Fünun romanı, çevre olarak İstanbul’u, karakter olarak aydınları seçer.

 

 1. Tevfik Fikret, sanatının ikinci döneminde sanatı toplumun hizmetine sunar, hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının ismi

 

Şermin’dir.

 

 1. Sis”, Tevfik Fikret’in İstanbul’a hakaretlerle dolu şiiridir.

 

 1. Cenab Şahabettin, parnasizm ve sembolizmden etkilenmiş, bir şiirde birden çok aruz kalıbı kullanmıştır.

 

 1. Ziya Uşaklıgil, Balzac, Stendhal, flaubert gibi realist yazarlardan etkilenmiş; Batılı anlamda ilk realist roman Mai ve

 

Siyah’ı yazmıştır.

 

 1. Ziya’nın anı türündeki eserleri Kırk Yıl, Saray ve Ötesi’dir.

 

 1. Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına neden olmuştur.

 

 1. Sürgüne gönderilen başlıca sanatçılar; Namık Kemal, Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, şair Eşref, Refik Halit Karay’dır.

 

 1. Süleyman Nazif ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu dil yönüyle –sırasıyla- Tanzimat ve Milli Edebiyata bağlıdırlar.

 

 1. Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, Metres, Kaynanam Nasıl Kudurdu Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarıdır.

 

 1. Ahmet Rasim, İstanbul’un günlük yaşantısını sade bir dille anlatan bağımsız yazarlardandır.

 

 1. Fecr-i Ati, Servet-i Fünun’u eleştirmesine rağmen onun “Sanat kişiseldir.” anlayışını devam ettirmiştir.

 

 1. Milli Edebiyat, “Genç Kalemler” dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” adlı makaleyle 1911 yılında başlar.

 

 1. Milli Edebiyat bir yönüyle halk edebiyatına dönüşür.

 

 1. Ömer Seyfettin, mili ve tarihî konulu öyküleriyle tanınan yazardır.

 

 1. Edebiyatımızdaki ünlü öykücüler; Cahit Yalçın, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner’dir.

 

 1. Ziya Gökalp, Türkçülüğün felsefesini yapmış, Milli Edebiyata düşünce yönüyle katkıda bulunmuştur.

 

 1. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık Ziya Gökalp’in şiir kitaplarıdır.

 

 1. Özel isimle anılan şairler;

Sultanü’ş-Şuara (Şairler Sultanı) – Baki

Vatan Şairi Namık Kemal

Şairi-i Azam Abdülhak Hamit Tarhan

Bayrak Şairi Arif Nihat Asya

Türk Şairi Mehmet Emin Yurdakul

 1. Türk edebiyatının tarihini bilimsel açıdan işleyen Mehmet Fuat Köprülüdür.

 

 1. Edebiyat tarihi yazarları; Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Canip Yöntem’dir.

 

 1. Halide Edip Adıvar, İngiliz edebiyatından etkilenir. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye ( Kuruluş Şavaşı’nı işler); Sinekli Bakkal, Tatarcık (toplumsal konuları işler), Mor Salkımlı Sokak (hatıra) bazı
 2. Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat’la Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdiği sosyal değişiklikleri ve bunalımları işler. Tezli roman türünün ustasıdır. Kiralı Konak ( kuşak çatısması), Sodom ve Gomore (işgal altındaki İstanbul’un olumsuz yanları), Yaban (Kurtuluş Savaşı ve köylü aydın uçurumunu işler), Ankara ( Cumhuriyet’ten sonraki Ankara’nın üç dönemi) Nur Baba ( Bektaşi tekkeleri) belli başlı eserleridir.
 3. Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Dili sade, karakterleri halktandır.

 

 1. Refik Halit Karay, sürgünde yazdığı Anadolu konulu eserleriyle tanınır. Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı (roman),Kirpinin Dedikleri, Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri bazı eserleridir.

 

 1. Beş Hececiler Milli Edebiyatın devamı sayılır. Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç bu akımın şairleridir.
 2. Faruk Nafiz Çamlıbel, aruzla da yazmıştır. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları adlı şiirleri ünlüdür.

 

 1. Mehmet Akif Ersoy lirik-didaktik özellikteki şiirleriyle tanınır. Manzum hikayecilikte ustadır.Safahat (yedi bölüm) ünlü eseridir.

 

 1. Ahmet Haşim sembolist şairdir. Şiirlerinde anlam kapalı, düzyazılarında dili yalındır. Bütün şiirlerini aruzla yazmış, Fecr-i Ati’den sonra bağımsız olarak sanat anlayışını devam ettirmiştir.Bazı eserleri; Piraye, Göl Saatleri, Gurabhane-i Laklakan…

 

 1. Yahya Kemal Beyatlı divan şiirine yeni yorum getirmiş, eski nazım biçimleriyle Batılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sonsuzluğa erişme düşüncesi vardır. “Okşiirinin dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.Eserleri; Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Aziz İstanbul

 

 1. Yedi Meşaleciler, Beş Hececileri duygusallıkla suçlamışlar; ancak kendileri de sembolizmden etkilenmişlerdir. Z. Osman Saba, Yaşar Nabi, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulisi Koray sanatçılarıdır.
 1. Garip Akımı ( Yeniciler) sanatsal anlatımdan, ölçü ve uyaktan kaçınmış sıradan insanların hayatlarını işlemiştir.

 

 1. Yeniciler, I. Yeni Hareketine tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirde anlam kapalılığı savunmuşlar ve sürrealizmden etkilenmişlerdir. İlhan Berk,Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan bazı temsilcileridir.

 

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal’in öğrencisidir. Şiirlerinde bilinçaltı, rüya ve zaman kavramı baskındır. Geçmişe özlem eserlerinin başlıca temasıdır. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir bazı
 2. Ahmet Kutsi Tecer, Anadolu motiflerini işler. Dergah ve Milli Mecmua’da eserleri yayınlanır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı bazı eserleridir.

 

 1. Ahmet Muhip Dıranas, Fahriye Abla adlı şiiriyle meşhurdur.

 

 1. Cahit Sıtkı Tarancı, ölüm, yalnızlık konularını işler. En çok bilinen şiirlerinden biri Otuz Beş Yaş’tır.

 

 1. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın en ünlü eserlerinden biri “Üç Şehitler Destanı”dır. Eser yapay bir destandır.

 

 1. Cahit Külebi: Birçok şiirinde noktalama işareti yoktur. Çocuk şiirleriyle tanınır. “Türk Mavisi” eserlerinden bir

 

 1. Nurullah Ataç: Deneme ve eleştirileriyle anılır. Devrik cümle anlayışını başarıyla uygulamıştır. “Günlerin getirdiği, Karalama Defteri” bazı
 2. Gezi Yazısı Yazanlar: Evliya Çelebi (Seyahatname), Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi) Falih Rıfkı Atay (Yolcu Defteri), Cenap Şahabettin (Hac Yolunda)…
 1. Psikolojik roman: Zehra (Nabizade Nazım), Eylül (Mehmet Rauf), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)

 

 1. Sait faik Abasıyanık: Öykülerinde Adalar’ı, İstanbul’u ve sıradan insanı işler. Durum hikayecisidirSemaver, Sarnıç, Son Kuşlar bazı eserleridir.

 

 1. Necip Fazıl Kısakürek: metafizik problemleri hecenin gücüyle çok güzel anlatır. Şiir dışında tiyatro, öykü, araştırma gibi alanlarda da eserler vermiştir. Çile, Bir Adam Yaratmak bazı eserleridir.

 

 1. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı): Balıkçıları ve denizi işler. Bodrum’un antik çağlarındaki ismini mahlas olarak kullanır.

 

 1. Kemal Tahir: Roman ve hikayelerinin konusunu sistemin aksayan yönlerinden alır. Bozkırdaki Çiçek,Devlet Ana, Karılar Koğuşu, Esir Şehrin İnsanları bazı
 2. Bedri Rahmi Eyüboğlu; şair ve yazarlık dışında ressamdır. Karadut, Canım Anadolu bazı

 

 1. Tarık Buğra: istiklal Savaşı’nın bilinmeyen yönlerine yeni yorumlar getirdi. Küçük Ağa, Osmancık, Siyah Kehribar, yarın Diye Bir Şey Yok bazı
 2. Yaşar Kemal: Çukurova ve Toroslardaki efsanelere dayalı, toprak kavgalarını işleyen roman ve hikayeler yazmıştır. İnce Memed, Orta Direk, Sarı Sıcak, Teneke bazı
 3. Orhan Kemal: Köyden kente göç ve bu göçün son uçlarını işler. Koğuş, Hanımın Çitliği bazı eserleridir.

 

 1. Necati Cumalı: Ege Bölgesi’ndeki köylüyü işler. Tütün Zamanı, Boş Beşik, Susuz Yaz bazı

 

 1. Cemil Meriç: Makale, deneme, eleştiri ustasıdır. Bu Ülke, Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar bazı

 

 1. Cengiz Aytmatov: Kırgız yazardır. Cemile, Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım bazı

 

 1. Klasisizm, akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelen kuralcı, yüksek zümre edebiyatıdır. Moliere, Racine, La Fontaine klasik yazarlardandır.
 2. Romantizm, Klasisizm’e tepkidir. Kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. Zıtlıklar, ak-kara çatışması ve özellikle duygusallık ön plandadır. Victor Hugo, Goethe bazı yazarlarıdır.
 3. Realizm, Romantizm’e tepkidir. Gerçekler gözleme dayalı olarak anlatılır. Balzac, Stendhal, Flaubert, TolstoyDostoyevski ünlü temsilcileridir.

 

 1. Parnasizm, realizm’in şiire yansımasıdır. Sözcüklerle manzara çizilir.

 

 1. Sembolizm, kapalı şiir anlayışını savunan edebi akımdır.

 

 1. Natüralizm: Aşırı gerçekçiliktir. Olayların ortaya çıkışı neden sonuç ilişkisi deneylenerek anlatılır.

 

 1. Edebi akımların sıralanışı: Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm(roman akımları); Parnasizm, Sembolizm, Sürrealizm (şiir akımları)

105.   Dünya edebiyatının tanınmış yazar ve eserlerinden bazıları:

 

Shakespeare (Hamlet ve Otello)          Cervantes (Don Kişot)      Maksim Gorki (Ana)

 

Montaigne (Denemeler)                     Schiller (Wiliam Tell)      Dostoyevski (Suç ve Ceza)

 

Tolstoy (Savaş ve Barış)                     Mark Twain ( Tom Sawyer’in Maceraları)

 

 1. Klasik trajedide karakterler yüksek tabakadandır, konu mitolojiktir. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilmezÜç birlik kuralı (zaman, mekan olay birliği) vardır.

 

 1. Klasik komedide kişiler halkın içinden, konular günlük yaşamdandır. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilirÜç birlik kuralı vardır.

 

 1. Deneme, kişisel düşüncelerin kanıtlama amacı güdülmeden aktarıldığı

 

Fıkra, günlük olayların sade bir dille yazıldığı

 

Makale, tezlerin kanıtlanmaya çalışıldığı

 

Eleştiri, bir eserin bilimsel temellere dayanılarak yorumlandığı yazın türleridir.

 

 1. Lirik Şiir, Coşku, Aşk Epik Şiir, Kahramanlık Pastoral Şiir, Kır Çoban Yaşamı

 

Dramatik Şiir, Acıklı Durumlar           Satirik Şiir, Eleştiri                     Didaktik Şiir, Öğreticilik

 

 1. Redif, aynı görevli ekler ve aynı anlamlı sözcüklerdir. Uyaktan sonra gelir.

 

 1. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sebahattin Eyüboğlu, Bacon, Montaige ünlü deneme yazarlarıdır. 112.Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılması kinaye sanatını doğurur.
 2. Hüsn-ü Talil sanatında olayın sebebi daha güzel bir nedene bağlanır.

 

 1. Bilinen bir konunun bilinmiyormuş gibi davranılması Tecahül-i arif sanatını doğurur. 115.Sesteş sözcükler cinas sanatı

116.İntak (konuşturma) sanatının olduğu her yerde teşhis vardır. 117.Seci, düzyazıdaki ses benzerliğidir.

118.Bir şairin bir şiirine aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiirine nazire denir.

 

119.İlyada (Yunan), Kalevala (Fin), Nibelungen (Alman), Ramayana (Hint), Şehname (Fars) dünyaca tanınmış destanlardır. 120.Şarkı, tuyuğ, rubai dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım şekilleridir.

 1. Dilinin ağır oluşu ve yüksek zümreye yönelişi Divan edebiyatı ile Servet- Fünun’un ortak özellikleridir.

 

 1. Ağır ve sanatlı anlatım, sembollerle duyguları anlatma biçimine Sebk-i Hindi Sebk-i Hindi divan edebiyatında kabul edilen bir anlayıştır.
 2. Dacemeron hikayeleri (Bocecaeio) dünyanın ilk hikayeleridir.

 

 1. Aiskhlos, Sophokles, Euripides, Aristopanes eski Yunan edebiyatının tiyatro ustalarıdır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close