100 Maddede YKS Tarih Özeti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yer alan Tarihe dair 100 maddelik bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

1- Tarihte ilk takvim Sümerliler tarafından hazırlanmıştır

2-Yazı , Sümerliler tarafından icat edilmiştir

3-Tarihte bilinen ilk antlaşma ”Kadeş Antlaşması” , Mısır ve Hititliler tarafından imzalanmıştır

4- Parayı Lidyalılar icat etmiştir.

5- Türklere ait ilk yazılı kaynaklar ”Orhun Abideleri”dir

6- Türk adını kullanan ilk devlet Göktürklerdir

7- Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

8- Avarlar , İstanbulu kuşatan ilk Türk devletidir.

9-İslamiyeti ilk kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır

10- İlk halife Hz. Ebubekirdir

11- Kuran’ı Kerim ilk defa Hz. Ebubekir döneminde kitap haline geldi

12- Kuran’ı Kerim ilk defa Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır.

13- İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali döneminde yaşanmıştır.

14- Talas Savaşı ile Türkler ve Araplar yakınlaştı

15- İlk Türk İslam devleti Tolunoğullarıdır

16- Pasinler Savaşı Selçukluların Bizans ile yaptığı savaştır

17- Malazgirt Savaşı ile Anadolunun kapısı Türklere açıldı

18- İslamiyet , Müslüman olmayanlara karşı uygulanan bir hoşgörü politikasıdır

19- Osmanlı’nın ilk başkenti Bursadır

20- Sırpsındığı Savaşı , Osmanlı ve Haclılar arasındaki ilk savaştır

21- Niğbolu Savaşı sonrası Yıldırım Beyazıt ”Sultanı İklimi Rum” ünvanını aldı

22- Ankara Savaşı ile Osmanlı Devletinde 11 yıl Fetret Devri yaşandı.

23-Kırım’ın alınması ile Karadeniz Türk Gölü haline geldi

24- Çaldıran Savaşı ile İpek Yolu Osmanlının denetimine girdi

25- Turnadağ Savaşı ile Anadoluda Türk birliği sağlandı.

26- Mısır Seferi ile Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi

27- Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz bir Türk Gölü oldu.

28- Pusulanın geliştirilmesi ve kullanılması ile Coğrafi Keşifler başladı

29- Matbaanın geliştirilmesi ile Rönesans ve Reform başladı

30- Coğrafi Keşiflerle birlikte köle ticareti ve sömürgecilik faaliyetleri başlayıp yoğunluk kazandı

31- Rönesans İtalya’da başlamıştır.

32- Rönesans: Avrupa’ya yayılan bilim,sanat,edebiyat ve kültürel alanda meydana gelen gelişmelerdir.

33- Reform Almanya’da başlamıştır.

34- Reform : Avrupa geneline yayılan din alanındaki gelişmelerdir.

35- Kasrışirin Antlaşması ile günümüz İran sınırları belirlendi

36- Ekber ve Erşed sistemi ve kafes sistemi 1. Ahmet döneminde gerçekleşmiştir.

37- İstanbul İsyanları ; merkezi otoritenin bozulması , mali alandaki sıkıntılar gibi etkenler eden olmuştur.

38- Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osmandır

39- Lale devri ile batılaşma başlar

40- Osmanlı , Kırım’ın kaybedilmesi ile ilk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetti

41- Lale Devri , Patrona Halil İsyanı ile sona erdi.

42- Sanayi İnkılabı ilk olarak İngilterede çıkmıştır.

43- Sanayi İnkılabı : Üretimde ve sanayide kol ve insan gücünün yerini makinenin almasıdır.

44- Sanayi İnkılabı , 1. ve 2. Dünya Savaşlarına neden oldu

45- Fransız İhtilali ile Milliyetçilik, demokrasi , cumhuriyet , laiklik vs. gibi akımlar ortaya çıkmıştır.

46- 1840 ve 1848 ihtilalleri milliyetçilik fikrinin engellenemeyeceğini ortaya koydu.

47- Osmanlıya ilk Sırplar isyan etmiştir.

48- Osmanlıdan ayrılarak ilk kez bağımsız olan Yunanlılardır

49- Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son kez kullandı

50- Osmanlı ilk dış borcunu İngiltereden aldı.

51-Senediittifak’ın imzalanmasıyla padişah kendi gücünün yanında başka bir gücün varlığını kabul etti.

52- Müsadere : Devletin kişilerin mal ve mülküne el koyma hakkıdır.

53- 2. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımı yapıldı. ( sadece erkekler )

54- Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından kaldırıldı.

55- Tanzimat Fermanı ile Osmanlı vatandaşlığı bilincini oluşturmak amaçlandı

56- Tanzimat Fermanı isyanları sona erdirmek amacıyla ilan edildi

57- Tanzimat Fermanının ilanı ile ilk kez kanun gücünün üstünlüğü kabul edildi.

58- Islahat Fermanı ile birlikte Gayrimüslimler bir çok konuda Müslümanlar ile eşit seviyeye geldi

59- Abdülaziz Avrupa seyahatine çıkan ilk padişah oldu.

60- Meşrutiyet : Bir ülkenin hem hükümdar hem de parlamento ( meclis ) tarafından yönetildiği rejim.

61- 1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile Anayasa 1.Kanuni Esasi kabul edildi.

62- 1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile rejim değişikliği gerçekleşti

63- Ayan Meclisinin üyelerini Padişah seçerdi

64- Mebusan Meclisi 69 Müslüman , 46 Gayrimüslim üyeden oluşur ve halk tarafından seçilirdi.

65- 31 Mart olayı ile 2. Abdülhamit tahttan indirildi.

66- 31 Mart Olayı mevcut rejimi değiştirmeye yönelik Osmanlı Devletindeki ilk isyandır.

67- İttihat Terakki Partisi Türk tarihinin ilk siyasi partisidir.

68- Pençik Sistemi : Savaşlarda esir olarak ele geçirilen askerlerin beşte biri köle olarak devlet hizmetine alınması

69- Öşür : Müslümanlardan alınan ürün vergisi

70- Haraç : Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi

71- Cizye : Askerliğe alınmayan gayrimüslim erkeklerden alınan vergi

72- Trablusgarp Savaşı , İtalya’nın sömürge ihtiyacını çıkarmak için çıkarılır.

73- Uşi Antlaşması ile Trablusgarp Savaşı bitmiştir.

74- 1. Balkan Savaşı , Rusya’nın Panslavizm politikası ile Balkan milletlerini Osmanlı Devletine kışkırtmasıyla başladı.

75- 2. Balkan Savaşı , Bulgaristan’ın 1.Balkan Savaşı’ndan çok fazla toprak alması ve bunun diğer Balkan devletlerini rahatsız etmesi ile başladı.

76- 1. Dünya Savaşının en büyük 2 nedeni : Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilalidir.

77- İtilaf Devletleri : İngiltere, Fransa , Rusya , ABD , Yunanistan , İtalya ( Sonradan İttifaktan İtilafa geçti)

78- İttifak Devletleri : Almanya ,  Bulgaristan , Avusturya-Macaristan , Osmanlı

79- Osmanlı Devleti , 1. Dünya Savaşında Kaflas ve Kanal Cephesinde taaruz etmiştir.

80- Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşında başarılı olduğu tek cephe Çanakkaledir.

81- Paris Barış Konferansı ile 1. Dünya Savaşı sona ermiştir

82- 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalar :

Versay > Almanya

Sen-Cermen > Avusturya

Nöyyi > Bulgaristan

Triyanon > Macaristan

Sevr > Osmanlı

83- 1.Dünya Savaşı sonrası sömürgeciliğin yerini manda yönetimi almıştır.

84- Mondrosun 7. Maddesi : İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilecektir.

85- Mondros Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiştir.

86- Amiral Bristol Raporu : Türklerin Milli Mücadeledeki haklılığını ortaya koyan bir belge oldu.

87- İşgallere karşı ilk direniş Fransız işgaline karşı Hatay Dörtyol’da başladı.

88- Genelge : Herhangi bir konu hakkında halka ve yetkilileri bilgilendirmek amacıyla gönderilen bir yazı.

89- Manda ve Himaye ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi.

90- Bütün milli cemiyetler Sivas Kongresinde birleştirilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adını almıştır.

91- Temsil Heyeti Ali Fuat Paşayı Batı Cephesi Komutanlığına atayarak ilk kez yürütme yetkisini kullandı.

92- 11 ekim 1922 Mudanya Antlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdi

93- TBMM’ye karşı çıkan isyanlar için Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.

94- Ermenistan TBMM’yi ve Misakımilliyeyi resmen tanıyan ilk devlet oldu.

95- Kurtuluş Savaşında tek kaybettiğimiz savaş Kütahya-Eskişehir

96- İtilaf devletleri Londra Konferansına hem İstanbul Hükümetini hem de Temsil heyetini çağırmıştır. Amaç aralarında ikili çıkarmak

97- Misakımilliden verilen ilk taviz Batum olmuştur.

98- Tevhiditedrisat Kanunu : Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

99- Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı , Türk vatandaşlarına verildi.

100- Lozan Kararları : Kapitülasyonlar , Azınlıklar , Boğazlar , Borçlar , Sınırlar , Arap Toprakları , Referandum

 

 

 

 

İlgili Makaleler

9 Yorum

  1. evet ilk müslüman ilk türk devleti karahanlılardır. ama ilk müslüman türk topluluğu karluklardır. birisi devlet birisi topluluk.

  2. derste hocamız bize şöyle yazdırdı;
   ilk müslüman türk devleti: itil bulgarları
   ilk müslüman türk topluluğu: karluklar
   orta asyada kurulan ilk müslüman türk devleti: karahanlılar
   bir önceki yorumumda yanlışlık yapmışım sanırım kusura bakmayın

  3. Orta Asyadaki ilk türk müslüman devlet =Karahanlılar
   İlk müslüman türk devlet =İdil burgarları
   İlk müslüman türk topluluğu =Karluklular

 1. Ben yaptığınız 100 maddelik özeti çok beğendim yanlız bilgi eksikliği var mesela kadeş antlaşmasından bahsetmişsiniz birazda öneminden bahsederseniz daha guzel olabilirdi ilginiz icin tşk ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu