Notlar

100 Maddede YKS Tarih Özeti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yer alan Tarihe dair 100 maddelik bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

1- Tarihte ilk takvim Sümerliler tarafından hazırlanmıştır

2-Yazı , Sümerliler tarafından icat edilmiştir

3-Tarihte bilinen ilk antlaşma ”Kadeş Antlaşması” , Mısır ve Hititliler tarafından imzalanmıştır

4- Parayı Lidyalılar icat etmiştir.

5- Türklere ait ilk yazılı kaynaklar ”Orhun Abideleri”dir

6- Türk adını kullanan ilk devlet Göktürklerdir

7- Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

8- Avarlar , İstanbulu kuşatan ilk Türk devletidir.

9-İslamiyeti ilk kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır

10- İlk halife Hz. Ebubekirdir

11- Kuran’ı Kerim ilk defa Hz. Ebubekir döneminde kitap haline geldi

12- Kuran’ı Kerim ilk defa Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır.

13- İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali döneminde yaşanmıştır.

14- Talas Savaşı ile Türkler ve Araplar yakınlaştı

15- İlk Türk İslam devleti Tolunoğullarıdır

16- Pasinler Savaşı Selçukluların Bizans ile yaptığı savaştır

17- Malazgirt Savaşı ile Anadolunun kapısı Türklere açıldı

18- İslamiyet , Müslüman olmayanlara karşı uygulanan bir hoşgörü politikasıdır

19- Osmanlı’nın ilk başkenti Bursadır

20- Sırpsındığı Savaşı , Osmanlı ve Haclılar arasındaki ilk savaştır

21- Niğbolu Savaşı sonrası Yıldırım Beyazıt ”Sultanı İklimi Rum” ünvanını aldı

22- Ankara Savaşı ile Osmanlı Devletinde 11 yıl Fetret Devri yaşandı.

23-Kırım’ın alınması ile Karadeniz Türk Gölü haline geldi

24- Çaldıran Savaşı ile İpek Yolu Osmanlının denetimine girdi

25- Turnadağ Savaşı ile Anadoluda Türk birliği sağlandı.

26- Mısır Seferi ile Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi

27- Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz bir Türk Gölü oldu.

28- Pusulanın geliştirilmesi ve kullanılması ile Coğrafi Keşifler başladı

29- Matbaanın geliştirilmesi ile Rönesans ve Reform başladı

30- Coğrafi Keşiflerle birlikte köle ticareti ve sömürgecilik faaliyetleri başlayıp yoğunluk kazandı

31- Rönesans İtalya’da başlamıştır.

32- Rönesans: Avrupa’ya yayılan bilim,sanat,edebiyat ve kültürel alanda meydana gelen gelişmelerdir.

33- Reform Almanya’da başlamıştır.

34- Reform : Avrupa geneline yayılan din alanındaki gelişmelerdir.

35- Kasrışirin Antlaşması ile günümüz İran sınırları belirlendi

36- Ekber ve Erşed sistemi ve kafes sistemi 1. Ahmet döneminde gerçekleşmiştir.

37- İstanbul İsyanları ; merkezi otoritenin bozulması , mali alandaki sıkıntılar gibi etkenler eden olmuştur.

38- Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osmandır

39- Lale devri ile batılaşma başlar

40- Osmanlı , Kırım’ın kaybedilmesi ile ilk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetti

41- Lale Devri , Patrona Halil İsyanı ile sona erdi.

42- Sanayi İnkılabı ilk olarak İngilterede çıkmıştır.

43- Sanayi İnkılabı : Üretimde ve sanayide kol ve insan gücünün yerini makinenin almasıdır.

44- Sanayi İnkılabı , 1. ve 2. Dünya Savaşlarına neden oldu

45- Fransız İhtilali ile Milliyetçilik, demokrasi , cumhuriyet , laiklik vs. gibi akımlar ortaya çıkmıştır.

46- 1840 ve 1848 ihtilalleri milliyetçilik fikrinin engellenemeyeceğini ortaya koydu.

47- Osmanlıya ilk Sırplar isyan etmiştir.

48- Osmanlıdan ayrılarak ilk kez bağımsız olan Yunanlılardır

49- Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son kez kullandı

50- Osmanlı ilk dış borcunu İngiltereden aldı.

51-Senediittifak’ın imzalanmasıyla padişah kendi gücünün yanında başka bir gücün varlığını kabul etti.

52- Müsadere : Devletin kişilerin mal ve mülküne el koyma hakkıdır.

53- 2. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımı yapıldı. ( sadece erkekler )

54- Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından kaldırıldı.

55- Tanzimat Fermanı ile Osmanlı vatandaşlığı bilincini oluşturmak amaçlandı

56- Tanzimat Fermanı isyanları sona erdirmek amacıyla ilan edildi

57- Tanzimat Fermanının ilanı ile ilk kez kanun gücünün üstünlüğü kabul edildi.

58- Islahat Fermanı ile birlikte Gayrimüslimler bir çok konuda Müslümanlar ile eşit seviyeye geldi

59- Abdülaziz Avrupa seyahatine çıkan ilk padişah oldu.

60- Meşrutiyet : Bir ülkenin hem hükümdar hem de parlamento ( meclis ) tarafından yönetildiği rejim.

61- 1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile Anayasa 1.Kanuni Esasi kabul edildi.

62- 1. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile rejim değişikliği gerçekleşti

63- Ayan Meclisinin üyelerini Padişah seçerdi

64- Mebusan Meclisi 69 Müslüman , 46 Gayrimüslim üyeden oluşur ve halk tarafından seçilirdi.

65- 31 Mart olayı ile 2. Abdülhamit tahttan indirildi.

66- 31 Mart Olayı mevcut rejimi değiştirmeye yönelik Osmanlı Devletindeki ilk isyandır.

67- İttihat Terakki Partisi Türk tarihinin ilk siyasi partisidir.

68- Pençik Sistemi : Savaşlarda esir olarak ele geçirilen askerlerin beşte biri köle olarak devlet hizmetine alınması

69- Öşür : Müslümanlardan alınan ürün vergisi

70- Haraç : Gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi

71- Cizye : Askerliğe alınmayan gayrimüslim erkeklerden alınan vergi

72- Trablusgarp Savaşı , İtalya’nın sömürge ihtiyacını çıkarmak için çıkarılır.

73- Uşi Antlaşması ile Trablusgarp Savaşı bitmiştir.

74- 1. Balkan Savaşı , Rusya’nın Panslavizm politikası ile Balkan milletlerini Osmanlı Devletine kışkırtmasıyla başladı.

75- 2. Balkan Savaşı , Bulgaristan’ın 1.Balkan Savaşı’ndan çok fazla toprak alması ve bunun diğer Balkan devletlerini rahatsız etmesi ile başladı.

76- 1. Dünya Savaşının en büyük 2 nedeni : Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilalidir.

77- İtilaf Devletleri : İngiltere, Fransa , Rusya , ABD , Yunanistan , İtalya ( Sonradan İttifaktan İtilafa geçti)

78- İttifak Devletleri : Almanya ,  Bulgaristan , Avusturya-Macaristan , Osmanlı

79- Osmanlı Devleti , 1. Dünya Savaşında Kaflas ve Kanal Cephesinde taaruz etmiştir.

80- Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşında başarılı olduğu tek cephe Çanakkaledir.

81- Paris Barış Konferansı ile 1. Dünya Savaşı sona ermiştir

82- 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalar :

Versay > Almanya

Sen-Cermen > Avusturya

Nöyyi > Bulgaristan

Triyanon > Macaristan

Sevr > Osmanlı

83- 1.Dünya Savaşı sonrası sömürgeciliğin yerini manda yönetimi almıştır.

84- Mondrosun 7. Maddesi : İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilecektir.

85- Mondros Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermiştir.

86- Amiral Bristol Raporu : Türklerin Milli Mücadeledeki haklılığını ortaya koyan bir belge oldu.

87- İşgallere karşı ilk direniş Fransız işgaline karşı Hatay Dörtyol’da başladı.

88- Genelge : Herhangi bir konu hakkında halka ve yetkilileri bilgilendirmek amacıyla gönderilen bir yazı.

89- Manda ve Himaye ilk kez Erzurum Kongresinde reddedildi.

90- Bütün milli cemiyetler Sivas Kongresinde birleştirilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adını almıştır.

91- Temsil Heyeti Ali Fuat Paşayı Batı Cephesi Komutanlığına atayarak ilk kez yürütme yetkisini kullandı.

92- 11 ekim 1922 Mudanya Antlaşması ile Osmanlı Devleti hukuken sona erdi

93- TBMM’ye karşı çıkan isyanlar için Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.

94- Ermenistan TBMM’yi ve Misakımilliyeyi resmen tanıyan ilk devlet oldu.

95- Kurtuluş Savaşında tek kaybettiğimiz savaş Kütahya-Eskişehir

96- İtilaf devletleri Londra Konferansına hem İstanbul Hükümetini hem de Temsil heyetini çağırmıştır. Amaç aralarında ikili çıkarmak

97- Misakımilliden verilen ilk taviz Batum olmuştur.

98- Tevhiditedrisat Kanunu : Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

99- Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı , Türk vatandaşlarına verildi.

100- Lozan Kararları : Kapitülasyonlar , Azınlıklar , Boğazlar , Borçlar , Sınırlar , Arap Toprakları , Referandum

 

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close